1 Corinthians 7

ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥϩⲁⲓ̈ⲥⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙ̅ϫⲱϩ ⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲙ̅ⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ϫⲓ ⲛⲁⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈. ⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ. ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲧⲕⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϯ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈. ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲟ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲡⲉ. ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϩⲁⲓ̈ ⲟ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϥⲉϭⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲱⲛⲃ̅ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲥⲣ̅ϥⲉ ⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ ⲉⲧⲟⲩⲉⲛⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲥⲩⲛⲅⲛⲱⲙⲏ. ⲛ̅ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲁⲛ· ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϩⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲓⲛⲁⲓ̈. ⲕⲉⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲩ ⲉϭⲱ ⲛ̅ⲧⲁϩⲉ ϩⲱ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲉϣⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲓ. ⲛⲁⲛⲟⲩϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲱⲕϩ̅. 10 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓ ⲇⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ. ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲱⲣϫ̅ ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈. 11 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲡⲱⲣϫ̅ ⲙⲁⲣⲉⲥϭⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. ⲏ̅ ⲛⲥ̅ϩⲱⲧⲡ̅ ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉϥⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ· 12 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲱ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲗⲟ ϩⲁⲣⲟⲥ. 13 ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲁⲓ̈ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲱ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲥⲗⲟ ϩⲁⲡϩⲁⲓ̈. 14 ⲁϥⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲓⲡϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲥⲟⲛ. ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϩⲉⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲉⲟⲩⲁⲁⲃ. 15 ⲉϣϫⲉⲡⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲡⲱⲣϫ̅. ⲙⲁⲣⲉϥⲡⲱⲣϫ̅. ⲉⲛϥ̅ⲟ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲥⲟⲛ ⲏ̅ ⲧⲥⲱⲛⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲉⲓϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ. ⲛ̅ⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϩⲙⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ. 16 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ⲙⲏ ⲧⲉⲛⲁϣⲧⲟⲩϫⲉⲡⲟⲩϩⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡϩⲁⲓ̈ ⲙⲏ ⲕⲛⲁϣⲧⲟⲩϫⲉⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ. 17 ⲉⲓⲙⲏ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲉϣⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲥ. ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉϯⲧⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ. 18 ⲁⲩⲧⲉϩⲙ̅ⲟⲩⲁ ⲉϥⲥⲃ̅ⲃⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥϩⲟⲃⲥϥ̅. ⲁⲩⲧⲉϩⲙ̅ⲟⲩⲁ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲥⲃ̅ⲃⲏⲧϥ̅. 19 ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 20 ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲧⲱϩⲙ̅ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 21 ⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉⲕ ⲉⲕⲟ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲣ̅ⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲁⲕ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲣ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ ⲭⲣⲱ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. 22 ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲡⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ. ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲡⲣⲙ̅ϩⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ. 23 ⲁⲩϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲁⲟⲩⲁⲥⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. 24 ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 25 ⲉⲧⲃⲉⲙ̅ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϯϯ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲅⲛⲱⲙⲏ ϩⲱⲥ ⲉⲁⲩⲛⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. 26 ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ. ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϭⲱ ⲛⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. 27 ⲕⲙⲏⲣ ⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲱⲗ. ⲕⲃⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲥϩⲓⲙⲉ. 28 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛϫⲓ ⲙ̅ⲡⲕ̅ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲥϣⲁⲛϫⲓ ⲛ̅ϭⲓⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲥ̅ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛⲁϣⲉⲡⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϯⲥⲟ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅· 29 ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲟⲗⲕ̅ ⲡⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϭⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲁⲩ. 30 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲓⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲣⲓⲙⲉ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲁϣⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲣⲁϣⲉ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϣⲱⲡ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲁⲛ. 31 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲭⲣⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲭⲣⲱ ⲁⲛ. ϥⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 32 ϯⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲧⲣⲟⲟⲩϣ. ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲛⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. 33 ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. 34 ⲁⲩⲱ ϥⲡⲏϣ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ϩⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲧⲉⲛⲧⲁⲥϫⲓϩⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲉⲥⲛⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈. 35 ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟϥⲣⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉⲓ̈ⲉϯ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲗⲱ ⲉϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲧⲥⲁⲛⲟ ⲙⲛ̅ⲧϭⲓⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϫⲛ̅ⲣⲟⲟⲩϣ 36 ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥϣⲓⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲥⲣ̅ⲛⲟϭ. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧ<ϣ>ϣⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ. ⲡⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲁϥ ⲛϥ̅ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ. ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲓ. 37 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉⲙⲛ̅ϩⲧⲟⲣ ⲉⲣⲟϥ. ⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϥⲛⲁⲁⲁⲥ. 38 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϯⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ϩⲁⲓ̈ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϥⲛⲁⲁⲁⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲛⲁⲧⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉϥⲛⲁⲣ̅ⲟⲩϩⲟⲩⲟ. 39 ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲏⲣ ⲉⲡϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲟⲛϩ̅. ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙⲟⲩ. ⲟⲩⲣⲙ̅ϩⲏ ⲧⲉ ⲉϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲥ. ⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 40 ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲥϣⲁⲛϭⲱ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲁⲅⲛⲱⲙⲏ. ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲱ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·
Copyright information for CopSahHorner