1 Corinthians 7

1ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥϩⲁⲓ̈ⲥⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙ̅ϫⲱϩ ⲉⲥϩⲓⲙⲉ. 2ⲉⲧⲃⲉⲙ̅ⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ϫⲓ ⲛⲁⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈. 3ⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ. ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲧⲕⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϯ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈. 4ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲟ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲡⲉ. ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϩⲁⲓ̈ ⲟ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲉ. 5ⲙ̅ⲡⲣ̅ϥⲉϭⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲱⲛⲃ̅ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲥⲣ̅ϥⲉ ⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ ⲉⲧⲟⲩⲉⲛⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ. 6ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲥⲩⲛⲅⲛⲱⲙⲏ. ⲛ̅ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲁⲛ· 7ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϩⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲓⲛⲁⲓ̈. ⲕⲉⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. 8ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲩ ⲉϭⲱ ⲛ̅ⲧⲁϩⲉ ϩⲱ. 9ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲉϣⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲓ. ⲛⲁⲛⲟⲩϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲱⲕϩ̅. 10ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓ ⲇⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ. ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲱⲣϫ̅ ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈. 11ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲡⲱⲣϫ̅ ⲙⲁⲣⲉⲥϭⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. ⲏ̅ ⲛⲥ̅ϩⲱⲧⲡ̅ ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉϥⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ· 12ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲱ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲗⲟ ϩⲁⲣⲟⲥ. 13ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲁⲓ̈ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲱ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲥⲗⲟ ϩⲁⲡϩⲁⲓ̈. 14ⲁϥⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲓⲡϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲥⲟⲛ. ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϩⲉⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲉⲟⲩⲁⲁⲃ. 15ⲉϣϫⲉⲡⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲡⲱⲣϫ̅. ⲙⲁⲣⲉϥⲡⲱⲣϫ̅. ⲉⲛϥ̅ⲟ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲥⲟⲛ ⲏ̅ ⲧⲥⲱⲛⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲉⲓϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ. ⲛ̅ⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϩⲙⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ. 16ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ⲙⲏ ⲧⲉⲛⲁϣⲧⲟⲩϫⲉⲡⲟⲩϩⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡϩⲁⲓ̈ ⲙⲏ ⲕⲛⲁϣⲧⲟⲩϫⲉⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ. 17ⲉⲓⲙⲏ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲉϣⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲥ. ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉϯⲧⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ. 18ⲁⲩⲧⲉϩⲙ̅ⲟⲩⲁ ⲉϥⲥⲃ̅ⲃⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥϩⲟⲃⲥϥ̅. ⲁⲩⲧⲉϩⲙ̅ⲟⲩⲁ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲥⲃ̅ⲃⲏⲧϥ̅. 19ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 20ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲧⲱϩⲙ̅ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 21ⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉⲕ ⲉⲕⲟ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲣ̅ⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲁⲕ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲣ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ ⲭⲣⲱ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. 22ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲡⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ. ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲡⲣⲙ̅ϩⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ. 23ⲁⲩϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲁⲟⲩⲁⲥⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. 24ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 25ⲉⲧⲃⲉⲙ̅ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϯϯ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲅⲛⲱⲙⲏ ϩⲱⲥ ⲉⲁⲩⲛⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. 26ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ. ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϭⲱ ⲛⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. 27ⲕⲙⲏⲣ ⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲱⲗ. ⲕⲃⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲥϩⲓⲙⲉ. 28ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛϫⲓ ⲙ̅ⲡⲕ̅ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲥϣⲁⲛϫⲓ ⲛ̅ϭⲓⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲥ̅ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛⲁϣⲉⲡⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϯⲥⲟ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅· 29ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲟⲗⲕ̅ ⲡⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϭⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲁⲩ. 30ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲓⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲣⲓⲙⲉ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲁϣⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲣⲁϣⲉ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϣⲱⲡ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲁⲛ. 31ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲭⲣⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲭⲣⲱ ⲁⲛ. ϥⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 32ϯⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲧⲣⲟⲟⲩϣ. ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲛⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. 33ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. 34ⲁⲩⲱ ϥⲡⲏϣ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ϩⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲧⲉⲛⲧⲁⲥϫⲓϩⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲉⲥⲛⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈. 35ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟϥⲣⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉⲓ̈ⲉϯ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲗⲱ ⲉϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲧⲥⲁⲛⲟ ⲙⲛ̅ⲧϭⲓⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϫⲛ̅ⲣⲟⲟⲩϣ 36ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥϣⲓⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲥⲣ̅ⲛⲟϭ. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧ<ϣ>ϣⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ. ⲡⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲁϥ ⲛϥ̅ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ. ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲓ. 37ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉⲙⲛ̅ϩⲧⲟⲣ ⲉⲣⲟϥ. ⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϥⲛⲁⲁⲁⲥ. 38ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϯⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ϩⲁⲓ̈ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϥⲛⲁⲁⲁⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲛⲁⲧⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉϥⲛⲁⲣ̅ⲟⲩϩⲟⲩⲟ. 39ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲏⲣ ⲉⲡϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲟⲛϩ̅. ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙⲟⲩ. ⲟⲩⲣⲙ̅ϩⲏ ⲧⲉ ⲉϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲥ. ⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 40ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲥϣⲁⲛϭⲱ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲁⲅⲛⲱⲙⲏ. ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲱ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·
Copyright information for CopSahHorner