1 Corinthians 9

ⲙⲏ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲣⲙ̅ϩⲉ ⲁⲛ. ⲙⲏ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ. ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ. ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁϩⲱⲃ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉϣϫⲉⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲁ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲙⲏ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ ϩⲓⲥⲱ. ⲙⲏ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲁϩⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲉⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲏⲫⲁⲥ. ϫⲛ̅ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲙⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉϣⲁϥⲣ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲛⲉϩ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉϣⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛϥ̅ⲧⲙ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉϣⲁϥⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛϥ̅ⲧⲙ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲣⲱⲧⲉ. ⲙⲏ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ⲏ̅ ⲙⲉⲣⲉⲡⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈. ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕϣⲃⲧ̅ⲟⲩⲙⲁⲥⲉ ⲉϥϩⲓ. ⲙⲏ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ 10 ϫⲛ̅ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲁϩϥ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϣ̅ϣⲉ ⲉⲡⲉⲧⲥⲕⲁⲓ̈ ⲉⲥⲕⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲓ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲙⲉⲧⲉⲭⲉ. 11 ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛϫⲟ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ. ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲱϩⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ. 12 ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲭⲣⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛϥⲓ ϩⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲛϯ ⲛ̅ⲟⲩϫⲣⲟⲡ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 13 ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲛⲉⲣⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁⲡⲣ̅ⲡⲉ. ⲛⲉⲧⲥⲣⲟϥⲧ̅ ⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϣⲁⲩⲡⲱϣ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. 14 ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲟϣⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 15 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲭⲣⲱ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲥⲉϩⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ. 16 ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲟⲩϩⲧⲟⲣ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲧⲙ̅ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ. 17 ⲉϣϫⲉⲉϩⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲃⲉⲕⲉ. ⲉϣϫⲉⲛ̅ϩⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ ⲉⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ. 18 ⲁϣ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲃⲉⲕⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲧⲁⲕⲁⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲛ̅ϫⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲁϩⲧⲟⲣ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ· 19 ⲉⲓ̈ⲟ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲓ̈ⲁⲁⲧ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉϯϩⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲩⲟ. 20 ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϩⲱⲥ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉϯϩⲏⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲓ̈ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛϯϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉϯϩⲏⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 21 ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉϯϩⲏⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ. 22 ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϭⲱⲃ ϩⲱⲥ ϭⲱⲃ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉϯϩⲏⲩ ⲛ̅ⲛ̅ϭⲱⲃ. ⲁⲓ̈ⲣ̅ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲉⲓ̈ⲉⲧⲟⲩϫⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ. 23 ⲉⲉⲓ̈ⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ· 24 ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲡⲏⲧ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ. ⲥⲉⲡⲏⲧ ⲙⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲉϣⲁϥϫⲓⲡⲉⲕⲗⲟⲙ. ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲧⲁϩⲟ. 25 ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ϣⲁϥⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲧⲧⲁⲕⲟ. 26 ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲉⲓ̈ⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ϩⲱⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲱⲡ ⲁⲛ. ⲉⲓ̈ⲡⲩⲕⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲉⲉⲓ̈ϩⲓⲟⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲡⲁⲏⲣ. 27 ⲁⲗⲗⲁ ϯⲱϥⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ϯⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲉⲓ̈ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ϫⲟⲟⲩⲧ·
Copyright information for CopSahHorner