1 Corinthians 9

1ⲙⲏ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲣⲙ̅ϩⲉ ⲁⲛ. ⲙⲏ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ. ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ. ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁϩⲱⲃ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 2ⲉϣϫⲉⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲁ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 3ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. 4ⲙⲏ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ ϩⲓⲥⲱ. 5ⲙⲏ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲁϩⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲉⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲏⲫⲁⲥ. 6ϫⲛ̅ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲙⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ. 7ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉϣⲁϥⲣ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲛⲉϩ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉϣⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛϥ̅ⲧⲙ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉϣⲁϥⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛϥ̅ⲧⲙ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲣⲱⲧⲉ. 8ⲙⲏ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ⲏ̅ ⲙⲉⲣⲉⲡⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈. 9ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕϣⲃⲧ̅ⲟⲩⲙⲁⲥⲉ ⲉϥϩⲓ. ⲙⲏ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ 10ϫⲛ̅ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲁϩϥ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϣ̅ϣⲉ ⲉⲡⲉⲧⲥⲕⲁⲓ̈ ⲉⲥⲕⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲓ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲙⲉⲧⲉⲭⲉ. 11ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛϫⲟ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ. ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲱϩⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ. 12ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲭⲣⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛϥⲓ ϩⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲛϯ ⲛ̅ⲟⲩϫⲣⲟⲡ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 13ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲛⲉⲣⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁⲡⲣ̅ⲡⲉ. ⲛⲉⲧⲥⲣⲟϥⲧ̅ ⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϣⲁⲩⲡⲱϣ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. 14ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲟϣⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 15ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲭⲣⲱ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲥⲉϩⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ. 16ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲟⲩϩⲧⲟⲣ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲧⲙ̅ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ. 17ⲉϣϫⲉⲉϩⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲃⲉⲕⲉ. ⲉϣϫⲉⲛ̅ϩⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ ⲉⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ. 18ⲁϣ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲃⲉⲕⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲧⲁⲕⲁⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲛ̅ϫⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲁϩⲧⲟⲣ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ· 19ⲉⲓ̈ⲟ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲓ̈ⲁⲁⲧ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉϯϩⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲩⲟ. 20ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϩⲱⲥ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉϯϩⲏⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲓ̈ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛϯϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉϯϩⲏⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 21ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉϯϩⲏⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ. 22ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϭⲱⲃ ϩⲱⲥ ϭⲱⲃ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉϯϩⲏⲩ ⲛ̅ⲛ̅ϭⲱⲃ. ⲁⲓ̈ⲣ̅ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲉⲓ̈ⲉⲧⲟⲩϫⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ. 23ⲉⲉⲓ̈ⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ· 24ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲡⲏⲧ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ. ⲥⲉⲡⲏⲧ ⲙⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲉϣⲁϥϫⲓⲡⲉⲕⲗⲟⲙ. ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲧⲁϩⲟ. 25ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ϣⲁϥⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲧⲧⲁⲕⲟ. 26ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲉⲓ̈ⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ϩⲱⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲱⲡ ⲁⲛ. ⲉⲓ̈ⲡⲩⲕⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲉⲉⲓ̈ϩⲓⲟⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲡⲁⲏⲣ. 27ⲁⲗⲗⲁ ϯⲱϥⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ϯⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲉⲓ̈ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ϫⲟⲟⲩⲧ·
Copyright information for CopSahHorner