1 John 2

1ⲛⲁϣⲏⲣⲉ. ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲓ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲧⲥⲟⲡⲥ̅ ⲉϫⲱⲛ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ. ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. 2ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ. ⲛ̅ⲉϥⲥⲟⲡⲥ̅ ⲉⲧⲃⲉⲛⲟⲩⲛ ⲙⲁⲩⲁⲁⲛ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅. 3ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅ ⲉⲛϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. 4ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲓⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅. ⲉⲛϥϩⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⲉⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲁⲛ. 5ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲙⲉ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ. ϩⲙ̅ⲡⲉⲓϩⲱⲃ ⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 6ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϯⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ϣ̅ϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲏ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 7ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ. ⲛ̅ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁⲛ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲧⲉϯⲥϩⲁⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲁⲥ ⲧⲉ. ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛⲥ̅ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲁⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. 8ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲧⲉϯⲥϩⲁⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲉ ϥⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ. 9ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϯϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲉⲓⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ. 10ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϫⲣⲟⲡ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 11ⲡⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ. ⲛ̅ϥⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲱⲛ. ϫⲉ ⲁⲡⲕⲁⲕⲉ ⲧⲱⲙ ⲛ̅ⲛⲉϥⲃⲁⲗ. 12ϯⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ϫⲉ ⲁⲩⲕⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ. 13ϯⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ. ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ϯⲥϩⲁⲓ ⲛ̅ⲏⲧⲛ̅. ⲛ̅ϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ. ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲣⲟ ⲉⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ. 14ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲩⲛ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ. ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ. ϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲩⲛ̅ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛ̅ϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ. ϫⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲣ. ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲣⲟ ⲉⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ. 15ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲙⲉⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲙⲉⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲛ. 16ϫⲉ ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲉⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛ̅ⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲃⲓⲟⲥ. ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ. 17ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲕⲉⲩⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ. ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲏ ϣⲟⲟⲡ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 18ⲛⲁϣⲏⲣⲉ. ⲑⲁⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲧⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲏⲩ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁϩⲁϩ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲛⲧⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ. ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲑⲁⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲧⲉ. 19ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲉⲛⲉϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲛⲉ. ⲛⲉⲩⲛⲁϭⲱ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉ. 20ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲱϩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. 21ⲛ̅ⲧⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϭⲟⲗ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉ. 22ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅. ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲧⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲡⲉⲧⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲡϣⲏⲣⲉ. 23ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ. ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲁϥ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲉⲓⲱⲧ. ⲡⲉⲧϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲉⲓⲱⲧ. 24ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲁⲛϭⲱ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲧⲉⲧⲛⲁϭⲱ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ. 25ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲛ. ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 26ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲧⲡⲗⲁⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. 27ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲡⲧⲱϩⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥⲧⲱϩⲥ̅ ϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲙⲉ ⲡⲉ. ⲉⲙⲙⲛ̅ϭⲟⲗ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϭⲱ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 28ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ. ⲛⲁϣⲏⲣⲉ. ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ. 29ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅.
Copyright information for CopSahHorner