2 Corinthians 4

1ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲅⲕⲁϭⲓ ⲁⲛ. 2ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲑⲏⲡ ⲙ̅ⲡϣⲓⲡⲉ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲣ̅ⲕⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲉⲛⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 3ⲉϣϫⲉⲡⲉⲛⲕⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲟⲃⲥ̅. ⲉϥϩⲟⲃⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ. 4ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲧⲱⲙ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 5ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. 6ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲁϣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲣ̅<ⲟⲩ>ⲟⲉⲓⲛ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 7ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲁϩⲟ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲃⲗ̅ϫⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ· 8ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲉϫϩⲱϫ ⲁⲛ ⲉⲩⲁⲡⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲁⲡⲟⲣⲓ ⲁⲛ. 9ⲉⲩⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛϥ̅ⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲱϥ. ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲁⲕⲟ ⲁⲛ 10ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲛϥⲓ ϩⲁⲡⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ. 11ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ̅ ⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉⲧⲉϣⲁⲥⲙⲟⲩ. 12ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. ⲡⲱⲛϩ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅· 13ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϣⲁϫⲉ. ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲧⲛ̅ϣⲁϫⲉ. 14ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲓ̅ⲥ̅. ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛ̅ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲛϥ̅ⲧⲁϩⲟⲛ ⲉⲣⲁⲧⲛ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. 15ⲉⲣⲉⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲁⲥⲁϣⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲥⲉⲧⲁϣⲟ ⲙ̅ⲡⲉϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 16ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲅⲕⲁϭⲉⲓ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣϫⲉⲡⲉⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ ⲣ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ. 17ⲡⲉⲥⲃⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲉⲩϩⲟⲩⲟ ϥⲣ̅ϩⲱⲃ ⲛⲁⲛ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 18ⲉⲛⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ. ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲉⲛⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲉ. ⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ϩⲉⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉ·
Copyright information for CopSahHorner