2 Corinthians 4

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲅⲕⲁϭⲓ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲑⲏⲡ ⲙ̅ⲡϣⲓⲡⲉ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲣ̅ⲕⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲉⲛⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϣϫⲉⲡⲉⲛⲕⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲟⲃⲥ̅. ⲉϥϩⲟⲃⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ. ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲧⲱⲙ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲁϣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲣ̅<ⲟⲩ>ⲟⲉⲓⲛ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲁϩⲟ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲃⲗ̅ϫⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲉϫϩⲱϫ ⲁⲛ ⲉⲩⲁⲡⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲁⲡⲟⲣⲓ ⲁⲛ. ⲉⲩⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛϥ̅ⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲱϥ. ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲁⲕⲟ ⲁⲛ 10 ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲛϥⲓ ϩⲁⲡⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ. 11 ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ̅ ⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉⲧⲉϣⲁⲥⲙⲟⲩ. 12 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. ⲡⲱⲛϩ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅· 13 ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϣⲁϫⲉ. ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲧⲛ̅ϣⲁϫⲉ. 14 ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲓ̅ⲥ̅. ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛ̅ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲛϥ̅ⲧⲁϩⲟⲛ ⲉⲣⲁⲧⲛ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. 15 ⲉⲣⲉⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲁⲥⲁϣⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲥⲉⲧⲁϣⲟ ⲙ̅ⲡⲉϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 16 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲅⲕⲁϭⲉⲓ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣϫⲉⲡⲉⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ ⲣ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ. 17 ⲡⲉⲥⲃⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲉⲩϩⲟⲩⲟ ϥⲣ̅ϩⲱⲃ ⲛⲁⲛ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 18 ⲉⲛⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ. ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲉⲛⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲉ. ⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ϩⲉⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉ·
Copyright information for CopSahHorner