2 Thessalonians 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲉⲩⲥ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ϣ̅ϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϫⲉ ϥⲙ̅ⲡϣⲁ. ϫⲉ ⲥⲣ̅ϩⲟⲩⲉⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲥⲁϣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ϩⲛ̅ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϩⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ϩⲁⲣⲟⲥ. ⲉϣϫⲉⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲟⲙ. ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲁϩ ⲛ̅ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉϥⲛⲁϯ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲃⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲡ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲟⲙ. 10 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲉⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲛϩⲉⲧⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ· 11 ⲁⲩⲱ ⲉⲛϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲧⲱϩⲙ̅. ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϫⲉⲕⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲁⲩⲱ ⲡϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ. 12 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅·
Copyright information for CopSahHorner