2 Thessalonians 3

1ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϫⲓⲉⲟⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 2ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲉⲑⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ. ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲧⲉ· 3ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ· 4ⲧⲛ̅ⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ. 5ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ <ⲛ̅>ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 6ⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲧⲁⲕⲧⲱⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲥⲃⲱ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲛ̅. 7ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϣ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲉⲧⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲛ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲁⲧⲁⲕⲧⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 8ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲟⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲛ̅ϫⲓⲛϫⲏ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟⲩⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙ̅ⲕⲁϩ ⲉⲛⲣ̅ϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛϩⲣⲟϣ ⲉⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. 9ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲧⲁⲁⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ ⲉⲧⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲛ. 10ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉⲛϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ̅ϥⲟⲩⲉϣⲣ̅ϩⲱⲃ ⲁⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ. 11ⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲃⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲧⲁⲕⲧⲱⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲣⲉϥⲧⲱϩ. 12ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲧⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲣ̅ϩⲱⲃ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥϭⲣⲁϩⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲉⲓⲕ. 13ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲉⲅⲕⲁϭⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 14ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲛϥ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲛϣⲁϫⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲡⲁⲓ̈ ϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲧⲱϩ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲓⲡⲉ 15ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲟⲡϥ̅ ϩⲱⲥ ϫⲁϫⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ ϩⲱⲥ ⲥⲟⲛ. 16ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉϥⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. 17ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲉⲓϥ ⲛ̅ⲧⲁϭⲓϫ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲛ̅ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲉⲓⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ. 18ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅·

·ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ·ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲉⲓⲥ·
Copyright information for CopSahHorner