2 Timothy 4

1ϯⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲛϩ̅ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ. 2ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ. ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ϫⲡⲓⲟ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ. ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ϩⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥⲃⲱ. 3ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧⲟⲩⲟϫ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲟ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲁϩ. ⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ϩⲱϩ. 4ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲧⲟ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲥⲉⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲛⲉϣϥⲱ· 5ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲏⲫⲉ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ. ⲁⲣⲓⲡϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲣⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ. ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. 6ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲡⲁⲙⲓϣⲉ ⲟⲩⲱ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 7ⲁⲓ̈ⲙⲓϣⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲁⲓ̈ϫⲉⲕⲡⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲓ̈ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 8ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϥⲕⲏ ⲛⲁⲓ̈ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲙⲉⲣⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 9ⲁⲣⲓⲁⲡⲁⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. 10ⲁⲇⲏⲙⲁⲥ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉⲁϥⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ. ⲕⲣⲏⲥⲕⲏⲥ ⲉⲧⲅⲁⲗⲗⲓⲁ. ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲉⲇⲁⲗⲙⲁⲧⲓⲁ. 11ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉⲧϩⲁⲧⲏⲓ̈. ϫⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲛⲅ̅ⲛ̅ⲧϥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ. ϥⲣ̅ϣⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. 12ⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. 13ⲡⲁⲫⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲣⲱⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛⲓϥ ⲉⲕⲛⲏⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϫⲱⲱⲙⲉ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ <ⲙ̅>ⲙⲉⲙⲃⲣⲁⲛⲟⲛ. 14ⲁⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲫⲁⲙⲕⲗ̅ⲗⲉ ⲣ̅ϩⲁϩ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ. 15ⲡⲁⲓ̈ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲟⲩⲃⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ 16ϩⲛ̅ⲧⲁϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ. ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 17ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲁϥϯϭⲟⲙ ⲛⲁⲓ̈. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲣⲱϥ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩⲓ̈· 18ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϥϩⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ· 19ϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲣⲓⲥⲕⲁ ⲙⲛ̅ⲁⲕⲩⲗⲁ. ⲙⲛ̅ⲛⲁⲡⲏⲉⲓ ⲛ̅ⲟⲛⲏⲥⲓⲫⲟⲣⲟⲥ. 20ⲁⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ ϭⲱ ϩⲛ̅ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ. ⲁⲓ̈ⲕⲁⲧⲣⲟⲫⲓⲙⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲙⲓⲗⲏⲧⲟⲥ ⲉϥϣⲱⲛⲉ. 21ⲁⲣⲓⲁⲡⲁⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲱ. ⲉⲩⲃⲟⲩⲗⲟⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲟⲕ. ⲙⲛ̅ⲡⲟⲩⲇⲏⲥ. ⲙⲛ̅ⲗⲓⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 22ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲕⲡⲛⲉⲩⲙⲁ·

·ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ·ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ·
Copyright information for CopSahHorner