Colossians 1

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙⲛ̅ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ. 2ⲉⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧϩⲛ̅ⲕⲟⲗⲟⲥⲥⲁ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ· 3ⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲓ̈ⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉⲛϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ 4ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 5ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 6ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲉ. 7ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ⲉⲡⲁⲫⲣⲁ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉⲛϣⲃⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ. ⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 8ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅· 9ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϩⲱⲱⲛ ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲗⲟ ⲁⲛ ⲉⲛϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲧⲱⲃϩ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ. 10ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉⲧⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ϩⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 11ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ϩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲓⲙ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ. 12ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ ϩⲛ̅ⲟⲩⲣⲁϣⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲉⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. 13ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲛⲉϩⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ. ⲉⲁϥⲡⲉⲛⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ. 14ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲉ ⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. 15ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲓⲁⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲡϣⲣⲡ̅ⲙ̅ⲙⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛⲓⲙ. 16ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲛⲧ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅. ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ. ⲉⲓⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲓⲧⲉ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲏ. ⲉⲓⲧⲉ ⲛ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. 17ⲁⲩⲱ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲧⲉⲩϩⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛⲁϥ. 18ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲧⲁⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲡϣⲣⲡ̅ⲙ̅ⲙⲓⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 19ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡϫⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲱϩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 20ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉϩⲉⲧⲡ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲣⲟϥ. ⲉⲁϥⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉⲥ̅xⲟ̅ⲥ̅ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. 21ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϫⲁϫⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ. 22ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥϩⲉⲧⲡ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲙⲟⲩ. ⲉⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲧⲧⲱⲗⲙ̅. ⲉⲙⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. 23ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲉⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϫⲣⲏⲩ. ⲉⲛⲥⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲧⲙⲉϥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲧϩⲁⲧⲡⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲕⲏⲣⲩⲝ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ. 24ⲧⲉⲛⲟⲩ ϯⲣⲁϣⲉ ϩⲛ̅ⲛⲁⲙ̅ⲕⲟⲟϩ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲁⲩⲉ ⲉⲓ̈ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ϩⲁⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. 25ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲥ ⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ. ⲕⲁⲧⲁⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉⲧⲣⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 26ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲑⲏⲡ ϫⲓⲛⲛⲁⲓⲱⲛ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 27ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲛ̅ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ. 28ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲉⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲡⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ. ϫⲉ ⲉⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. 29ⲡⲁⲓ̈ ⲉϯϩⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲉⲓⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉϥⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ·
Copyright information for CopSahHorner