Colossians 3

1ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲧⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 2ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲧⲡⲉ. ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲁⲛ. 3ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲱⲛϩ̅ ϩⲏⲡ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 4ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲡⲉⲛⲱⲛϩ̅ ⲡⲉ. ⲧⲟⲧⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ. 5ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ϭⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ. ⲧⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ. ⲡ̅ⲡⲁⲑⲟⲥ. ⲧⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. 6ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲣⲉⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ. 7ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲛϩ̅ ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. 8ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲧⲟⲣⲅⲏ. ⲡϭⲱⲛⲧ̅. ⲧⲕⲁⲕⲓⲁ. ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ. ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϣⲗⲟϥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲣⲱⲧⲛ̅. 9ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ. 10ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϯ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲃⲣ̅ⲣⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲣ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲛⲧϥ̅. 11ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲛ̅ϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲓⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲥⲃ̅ⲃⲉ ϩⲓⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ. ⲥⲕⲩⲑⲏⲥ. ϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲣⲙ̅ϩⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 12ϯ ϭⲉ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲱⲥ ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲡⲗⲁⲭⲛⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ. ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ. ⲛ̅ⲟⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ. ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ. ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ. 13ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲟⲩⲁⲣⲓⲕⲉ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲣⲓⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 14ⲉϫⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲙ̅ⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 15ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲣⲉⲥⲧⲁϫⲣⲟ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ. 16ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϯⲥⲃⲱ ϩⲛ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲯⲁⲗⲙⲟⲥ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲱⲇⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 17ⲁⲩⲱ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ. ⲏ̅ ϩⲙ̅ⲡϩⲱⲃ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅· 18ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· 19ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲓⲟⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ· 20ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· 21ⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϯⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲩⲱⲗⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ. 22ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲓⲁ ⲛ̅ϭⲁⲩⲟⲛ ⲁⲛ. ϩⲱⲥ ⲣⲉϥⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· 23ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ. 24ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 25ⲡⲉⲧϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ϥⲛⲁϫⲓ ⲙ̅ⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲙ̅ⲡϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϫⲓϩⲟ·
Copyright information for CopSahHorner