Colossians 4

1ⲛ̅ϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲁⲣⲓⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡϣⲱϣ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. 2ⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ. 3ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ;ϩⲱⲱⲛ ϩⲁⲣⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲣⲟ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛϫⲱ ⲙ̅ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉϯⲙⲏⲣ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ 4ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲉϣⲁϫⲉ. 5ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ. 6ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉϥϫⲟⲕⲣ̅ ⲛ̅ϩⲙⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲑⲉ ⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ. 7ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉϯⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ⲥⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ. ⲡⲉⲛϣⲃⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 8ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲡⲉⲓ̈ϩⲱⲃ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲛⲟⲩⲱ. ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. 9ⲙⲛ̅ⲟⲛⲏⲥⲓⲙⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲡⲉ. ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲁⲧⲏⲛ. 10ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲁϣⲃⲣ̅ⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡϣⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 11ⲁⲩⲱ ⲓ̈ⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓ̈ⲟⲩⲥⲧⲟⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲉ ⲛⲁϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲏⲅⲟⲣⲓⲁ. 12ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲉⲡⲁⲫⲣⲁⲥ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲡⲉ. ⲉϥⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲛⲉϣⲗⲏⲗ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲏⲕ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 13ϯⲣ̅ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲓⲥ· 14ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ. ⲙⲛ̅ⲇⲏⲙⲁⲥ· 15ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲛ̅ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲛⲩⲙⲫⲁ. ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲟⲟⲩ<ϩ>ⲥ̅ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲏⲓ̈· 16ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱ ⲉⲩⲱϣ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙⲁⲣⲉⲟⲩⲟϣⲥ̅ ϩⲱⲱϥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲁⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲉⲩⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟϣⲥ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 17ⲁⲩⲱ ⲁϫⲓⲥ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲛⲧⲁⲕϫⲓⲧⲥ̅ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉϫⲟⲕⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 18ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲉⲓϥ ⲛ̅ⲧⲁϭⲓϫ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲙⲣ̅ⲣⲉ. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅·

·ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ·ⲕⲟⲗⲟⲥⲥⲁⲉⲓⲥ·
Copyright information for CopSahHorner