Ephesians 2

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲕⲁⲧⲁⲡⲁⲓⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲁⲏⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ. ⲉⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲱⲱⲛ ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ϩⲛ̅ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ̅. ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲫⲩⲥⲉⲓ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲛⲁ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲥ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲁϥⲧⲁⲛϩⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲟⲩϫⲏⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲁⲩⲑⲙ̅ⲥⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲩⲉⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲛϩⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲉⲓⲕⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲡⲉ. ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲟⲩⲁ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 10 ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛⲡⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟ. ⲉⲁϥⲥⲟⲛⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϫⲛ̅ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲣⲡ̅ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ· 11 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲛ̅ϭⲓϫ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. 12 ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϫⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲁⲗⲗⲟⲧⲣⲓⲟⲥ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲧⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉⲛⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ. ⲉⲙⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 13 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 14 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲧⲉⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲁ. ⲉⲁϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧϫⲉⲛⲉⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲗϫⲗ̅. ⲧⲙⲛ̅ⲧϫⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅. 15 ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲥϥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲇⲟⲅⲙⲁ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲥⲱⲛⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ. 16 ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϩⲟⲧⲡⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲥ̅xⲟ̅ⲥ̅. ⲉⲁϥⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϫⲁϫⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 17 ⲁϥⲉⲓ ⲁϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 18 ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲡϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 19 ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛϣⲙ̅ⲙⲟ ⲁⲛ ϭⲉ ϩⲓⲣⲙ̅ⲛ̅ϭⲟⲓ̈ⲗⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϯⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ⲏⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 20 ⲉⲁⲩⲕⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲥⲛ̅ⲧⲉ <ⲛ̅>ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲟ ⲛ̅ⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲟϩ 21 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲕⲱⲧ ⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲱⲛⲃ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲉϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲉⲩⲣ̅ⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 22 ⲡⲁⲓ̈ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲟⲩⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱϩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅·
Copyright information for CopSahHorner