Galatians 3

1ⲱ̅ ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲛ̅ⲅⲁⲗⲁⲧⲏⲥ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲫⲑⲟⲛⲉⲓ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲃⲁⲗ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲧⲟϭϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲥ̅xⲟ̅ⲩ̅. 2ⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ϯⲟⲩⲉϣⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ϫⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 3ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲑⲏⲧ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲣⲭⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. 4ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲉⲓⲕⲏ. ⲉϣϫⲉⲉⲓⲕⲏ 5ⲡⲉⲧⲭⲟⲣⲏⲅⲓ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛ̅ϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ϫⲛ̅ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 6ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲛⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲟⲡⲥ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 7ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. 8ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲇⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲉⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲥϣⲣⲡ̅ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲓⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 9ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲩⲛⲁϫⲓⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. 10ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲡⲥⲁϩⲟⲩ. ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ̅ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲁⲁⲩ. 11ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 12ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉϥⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 13ⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϣⲟⲡⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲡⲥⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲁϩⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲛ. ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ̅ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁϣⲉ ⲉⲡϣⲉ. 14ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲥ̅. ϫⲉ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· 15ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ. ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟⲥ. ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲏ̅ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 16ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲉⲛⲉⲣⲏⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ϩⲱⲥ ⲉϫⲛ̅ϩⲁϩ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲁ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲉⲧⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ. 17ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲣⲡ̅ⲧⲁϫⲣⲟⲥ. ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϥⲧⲟⲟⲩ ϣⲉ ⲙⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛ̅ϥⲛⲁⲧⲥ̅ⲧⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲟⲩⲉⲥϥ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ. 18ⲉϣϫⲉⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲧⲉ. ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ. 19ⲟⲩ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉⲧⲃⲉⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ϣⲁⲛⲧⲉⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲉⲓ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲛⲁϥ. ⲉⲁⲩⲧⲟϣϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ. 20ⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲟⲩⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ. 21ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϭⲉ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩϯⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲁⲛϩⲟ. ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲛⲉⲣⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 22ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲥⲥⲉⲩϩⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲁⲡⲛⲟⲃⲉ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 23ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲛⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲉ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 24ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲁⲓⲇⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲥ̅. ϫⲉ ⲉⲛⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 25ⲉⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϭⲉ ϩⲁⲡⲁⲓⲇⲁⲅⲱⲅⲟⲥ. 26ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲥ̅· 27ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϯⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 28ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϩⲓϩⲉⲗⲗⲏⲛ. ⲙⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲙ̅ϩⲉ. ⲙⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ ϩⲓⲥϩⲓⲙⲉ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲥ̅. 29ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲣⲏⲧ.
Copyright information for CopSahHorner