Galatians 3

ⲱ̅ ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲛ̅ⲅⲁⲗⲁⲧⲏⲥ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲫⲑⲟⲛⲉⲓ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲃⲁⲗ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲧⲟϭϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲥ̅xⲟ̅ⲩ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ϯⲟⲩⲉϣⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ϫⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲑⲏⲧ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲣⲭⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲉⲓⲕⲏ. ⲉϣϫⲉⲉⲓⲕⲏ ⲡⲉⲧⲭⲟⲣⲏⲅⲓ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛ̅ϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ϫⲛ̅ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲛⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲟⲡⲥ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲇⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲉⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲥϣⲣⲡ̅ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲓⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲩⲛⲁϫⲓⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. 10 ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲡⲥⲁϩⲟⲩ. ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ̅ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲁⲁⲩ. 11 ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 12 ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉϥⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 13 ⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϣⲟⲡⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲡⲥⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲁϩⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲛ. ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ̅ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁϣⲉ ⲉⲡϣⲉ. 14 ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲥ̅. ϫⲉ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· 15 ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ. ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟⲥ. ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲏ̅ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 16 ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲉⲛⲉⲣⲏⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ϩⲱⲥ ⲉϫⲛ̅ϩⲁϩ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲁ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲉⲧⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ. 17 ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲣⲡ̅ⲧⲁϫⲣⲟⲥ. ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϥⲧⲟⲟⲩ ϣⲉ ⲙⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛ̅ϥⲛⲁⲧⲥ̅ⲧⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲟⲩⲉⲥϥ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ. 18 ⲉϣϫⲉⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲧⲉ. ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ. 19 ⲟⲩ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉⲧⲃⲉⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ϣⲁⲛⲧⲉⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲉⲓ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲛⲁϥ. ⲉⲁⲩⲧⲟϣϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ. 20 ⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲟⲩⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ. 21 ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϭⲉ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩϯⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲁⲛϩⲟ. ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲛⲉⲣⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 22 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲥⲥⲉⲩϩⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲁⲡⲛⲟⲃⲉ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 23 ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲛⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲉ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 24 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲁⲓⲇⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲥ̅. ϫⲉ ⲉⲛⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 25 ⲉⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϭⲉ ϩⲁⲡⲁⲓⲇⲁⲅⲱⲅⲟⲥ. 26 ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲥ̅· 27 ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϯⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 28 ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϩⲓϩⲉⲗⲗⲏⲛ. ⲙⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲙ̅ϩⲉ. ⲙⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ ϩⲓⲥϩⲓⲙⲉ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲥ̅. 29 ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲣⲏⲧ.
Copyright information for CopSahHorner