Hebrews 2

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϣ̅ϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲣⲉⲛϯϩⲧⲏⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲁⲧⲉ. ⲉϣϫⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲉⲕⲉ ⲉⲩⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲣ̅ⲃⲟⲗ ⲉⲁⲛⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϭⲟⲧ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅. ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ̅ ⲙ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. ⲛ̅ⲧⲁϥϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲥ· ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ. ⲏ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲕϭⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲓⲛⲉ. ⲁⲕϭⲟϫⲃⲉϥ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲁⲣⲁⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲁⲕⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟ ⲁⲕⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲕϭⲓϫ. ⲁⲕⲑⲃ̅ⲃⲓⲉⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥⲑⲃ̅ⲃⲓⲉⲛ̅ⲕⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϥ ⲉⲓ̈ⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲉⲛϥ̅ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲁⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ. ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϭⲟϫⲃⲉϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲁⲣⲁⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲃⲉⲡϩⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲉϥⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲉϫⲓϯⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ϩⲁⲡⲧⲏⲣϥ̅. 10 ⲛⲉⲥⲡⲣⲉⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. ϩⲁϩ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲁϥⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ. 11 ⲡⲉⲧⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛϥ̅ϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ 12 ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϩⲛ̅ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϯⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲕ. 13 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈. 14 ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲁⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϭⲉ ϣⲏⲙ ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲉⲥⲛⲟϥ ϩⲓⲥⲁⲣⲝ̅. ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲁϥⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲛⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲥϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. 15 ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲡⲗϭ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁϩⲉ. ⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϩⲙ̅ϩⲁⲗ. 16 ⲛ̅ⲛⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. 17 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. 18 ϩⲙ̅ⲡϩⲓⲥⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲁⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·
Copyright information for CopSahHorner