Hebrews 9

ⲛⲉⲟⲩⲛ̅ⲧⲉⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲉⲛ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲛ̅ϣⲙ̅ϣⲉ. ⲡⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ. ⲙⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲧϣⲟⲩⲣⲏ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲧⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲉⲣⲉⲧϭⲓⲃⲱⲧⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧϭⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ ⲛ̅ⲥⲁⲥⲁ ⲛⲓⲙ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϭⲗ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲉⲣⲉⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲡϭⲉⲣⲱⲃ ⲛ̅ⲁⲁⲣⲱⲛ ⲉⲛⲧⲁϥϯⲟⲩⲱ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲗⲁⲝ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ. ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲉⲛⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ ⲛⲉⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲩⲣ̅ϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲉⲡϩⲓⲗⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ. ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲩⲧⲁⲙⲓⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ. ϣⲁⲣⲉⲛ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲉⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲥⲕⲏⲛⲏ ⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲙ̅ϣⲉ. ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲉϩⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲛ̅ⲥⲛⲟϥ ⲁⲛ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ϩⲁⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲉⲓ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲉⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲥⲕⲏⲛⲏ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲉⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲙ̅ϣⲉ. 10 ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ϩⲉⲛϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϭⲓⲛⲥⲱ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ. ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϣⲁⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ· 11 ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲕⲏⲛⲏ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲩⲛⲅ̅ ⲛ̅ϭⲓϫ ⲁⲛ. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲡ̅ⲉ̅ⲉ̅ⲓ̅ⲥ̅ⲱ̅ⲛ̅̅̅ⲧ̅ ⲁ̅ⲛ. 12 ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓⲉ ϩⲓⲙⲁⲥⲉ. ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲡⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲁϥϭⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 13 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲛ̅ϭⲓⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲙⲁⲥⲉ. ⲙⲛ̅ⲡⲕⲣ̅ⲙⲉⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲃⲁϩⲥⲉ. ⲉⲩϣⲁⲛϭⲉϣϭϣ̅ⲛⲉⲧϫⲁϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ϣⲁⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. 14 ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϥⲛⲁⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅. 15 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲙⲟⲩ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ̅ ϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 16 ϩⲟⲡⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲧⲣⲉⲡⲙⲟⲩ ⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ. 17 ⲉϣⲁⲣⲉⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϫⲣⲟ ϩⲓⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲉⲥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉϥⲟⲛϩ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 18 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲧⲕⲉϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲓ ⲡⲉⲥⲁⲉⲓⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲛ̅ⲥⲛⲟϥ· 19 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲁϥϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲥⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϭⲓⲉ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲣⲧ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲕⲕⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲁϥϭⲉϣϭⲱϣϥ̅ 20 ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. 21 ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲙ̅ϣⲉ ⲁϥϭⲉϣϭⲱϣⲟⲩ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ. 22 ⲁⲩⲱ ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁϫⲙ̅ⲡⲉϩⲧ̅ⲥⲛⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲣⲉⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲉ. 23 ϩⲁⲡⲥ̅ ϭⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲥⲙⲟⲧ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲧⲃ̅ⲃⲟ ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ⲛⲁⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲩⲥⲟⲧⲡ̅ ⲡⲁⲣⲁⲛⲁⲓ̈. 24 ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ⲙⲟⲩⲛⲅ̅ ⲛ̅ϭⲓϫ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲉ ϩⲱⲱⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲡϩⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲣⲟⲛ. 25 ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉϥⲉⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲉⲙⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. 26 ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲙⲟⲩ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ϫⲓⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϩⲛ̅ⲑⲁⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲟⲩⲱⲥϥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉϥⲑⲩⲥⲓⲁ. 27 ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. 28 ⲧⲁⲓ̈ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲉⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ· ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲟⲃⲉ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈.
Copyright information for CopSahHorner