John 2

1ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲕⲁⲛⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. 2ⲁⲩⲧⲱϩⲙ̅ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ. 3ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ⲏⲣⲡ. ⲡⲉϫⲉⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲏⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. 4ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉϣⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉⲧⲁⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉ͡ⲓ. 5ⲡⲉϫⲉⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲧϩ̅. ϫⲉ ⲡⲉⲧϥ̅ⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁⲣⲓϥ. 6ⲛⲉⲩⲛ̅ⲥⲟ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲩⲇⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲱⲛⲉ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲉ͡ⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲣⲉⲧⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲧⲟⲩⲉ͡ⲓ ϣⲱⲡ ⲙ̅ⲙⲉⲧⲣⲏⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ ϣⲟⲙⲛⲧ̅. 7ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲙⲉϩⲛ̅ϩⲩⲇⲣⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲁϩⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲱⲟⲩ. 8ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲟⲩⲱⲧϩ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉ͡ⲓⲛⲉ. 9ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲁϥⲣ̅ⲏⲣⲡ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ. ⲛ̅ⲣⲉϥⲟⲩⲱⲧϩ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲙⲉϩⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉ. ⲁⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ 10ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲩⲕⲁⲡⲏⲣⲡ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛϯϩⲉ ϣⲁⲩⲕⲁⲡⲉⲧϭⲟϫⲃ̅. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲏⲣⲡ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ. 11ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲉⲛⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲁϥ ϩⲛ̅ⲕⲁⲛⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 12ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛⲙ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϭⲱ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 13ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ 14ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲩϯ ⲉϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲓⲧⲏⲥ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ. 15ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲟⲩⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟⲩϩ ⲁϥⲛⲉϫⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲱϩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲉϥϫⲓⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲟⲣϣⲣ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ. 16ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ. ϫⲉ ϥⲓⲛⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲏⲉ͡ⲓ ⲙ̅ⲡⲁⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲏⲉ͡ⲓ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ⲉϣⲱⲧ. 17ⲁⲩⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲕⲱϩ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲏⲉ͡ⲓ ⲛⲁⲟⲩⲟⲙⲛ̅ⲧ. 18ⲁⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲡⲉⲧⲕ̅ⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲕⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ̈. 19ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣ̅ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲛ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 20ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲁⲩⲣ̅ϩⲙⲉⲧⲁⲥⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣ̅ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲕⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲛ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 21ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ. 22ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛϥ̅ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲩⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟϥ. 23ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ. ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲙⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲉⲛⲉϥⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 24ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲉϥⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 25ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲣⲱⲙⲉ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ·
Copyright information for CopSahHorner