John 6

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ. ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲙⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲉⲛⲉϥⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ. ⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲁϥϥⲓⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁϣⲉⲡⲟⲉⲓⲕ ⲧⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉϥⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϥ̅ⲛⲁⲁⲁϥ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ϣⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲓ̈ⲕ ⲛⲁⲣⲁϣⲧⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈. ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲉⲩⲛ̅ϯⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲓ̈ⲕ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛⲙ̅ⲧⲃⲧ̅ ⲥⲛⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲛⲁⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲏⲏϣⲉ. 10 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ. ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲛⲣⲱⲙⲉ ϭⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ⲁϯⲟⲩ ⲛ̅ϣⲟ. 11 ⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛⲛ̅ⲟⲓ̈ⲕ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲁϥϯ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲏϫ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲧⲃⲧ̅. 12 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲉⲓ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲗⲁⲕⲙ̅ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲉⲉⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 13 ⲁⲩⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉϩⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲕⲟⲧ ⲛ̅ⲗⲁⲕⲙ̅ ⲉⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡ̅ϯⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲓ̈ⲕ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲧ. 14 ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 15 ⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲟⲣⲡϥ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲁⲁϥ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲟ. ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ̅ ⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲉ͡ⲓ ⲉϫⲙ̅ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 16 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ. ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉ͡ⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 17 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ. ⲛⲉⲁⲡⲕⲁⲕⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲙⲡⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ. 18 ⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲏⲩ ⲛ̅ⲃⲟⲗ ⲁⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ 19 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϩⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲁϫⲟⲩⲧⲏ ⲛ̅ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲏ ⲙⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓϫⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϫⲟⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ. 20 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ. 21 ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲗⲟϥ ⲉⲡϫⲟⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡϫⲟⲉ͡ⲓ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲉⲛⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ. 22 ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓⲡⲓⲕⲣⲟ ⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϭⲉϫⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲏ ⲉⲛⲧⲁⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ̈ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲃⲱⲕ. 23 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲉⲛⲕⲉⲉϫⲏⲩ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ ϩⲁⲧⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲉⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲉϫⲱϥ. 24 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϫⲏⲩ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲓⲥ̅. 25 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲡⲓⲕⲣⲟ ⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲉ͡ⲓⲙⲁ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ⲛⲁⲩ. 26 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲟⲓ̈ⲕ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲓ. 27 ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉϩⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 28 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 29 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲏ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ. 30 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲡⲉⲧⲕⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ. ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲕⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 31 ⲁⲛⲉⲛⲉ͡ⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ϩⲛ̅ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ. ϫⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ⲕ ⲉⲩⲟⲙϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. 32 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲉⲧϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲙ̅ⲙⲉ. 33 ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϯ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 34 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ. 35 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅. ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ⲛϥ̅ⲛⲁϩⲕⲟ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲛϥ̅ⲛⲁⲉ͡ⲓⲃⲉ ⲁⲛ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 36 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. 37 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ϯⲛⲁⲛⲟϫϥ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 38 ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ. 39 ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓ̈ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡϩⲁⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 40 ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲉϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲙ̅ⲡϩⲁⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 41 ⲛⲉⲩⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ϭⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲓ̈ⲕ ⲉⲛⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ 42 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲛⲙ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ. ⲛ̅ⲁϣ ϭⲉ ⲛ̅ϩⲉ ϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. 43 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. 44 ⲙ̅ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲉ͡ⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ̈ ⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ϩⲙ̅ⲡϩⲁⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 45 ϥⲥⲏϩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲥⲃⲱ ϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲉ͡ⲓ. 46 ⲛ̅ⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲟⲩⲁ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲱⲧ ⲉ͡ⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲱⲧ. 47 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 48 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲓ̈ⲕ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅. 49 ⲁⲛⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ϩⲛ̅ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ. 50 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲟⲓ̈ⲕ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲟⲩ. 51 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲓ̈ⲕ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲉⲛⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲓ̈ⲕ ϥⲛⲁⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲡⲟⲓ̈ⲕ ⲇⲉ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ϩⲁⲡⲱⲛϩ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 52 ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛⲉⲩⲙⲓϣⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁϣϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉⲩⲟⲙⲥ̅. 53 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ. ⲙⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 54 ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱ ⲙ̅ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ϩⲙ̅ⲡϩⲁⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 55 ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲅⲁⲣ ⲟⲩϩⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲉ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲥⲱ ⲙ̅ⲙⲉⲉ ⲡⲉ. 56 ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱ ⲙ̅ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ϥⲛⲁϭⲱ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 57 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲡⲓⲱⲧ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲟⲛϩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲓⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲁⲱⲛϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 58 ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲟⲓ̈ⲕ ⲉⲛⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲛ̅ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲛⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲓ̈ⲕ ϥⲛⲁⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 59 ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛ̅ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ. 60 ϩⲁϩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲡⲉϫⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲛⲁϣⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. 61 ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. 62 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉϥⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. 63 ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲡⲉⲧⲧⲁⲛϩⲟ. ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ ϯϩⲏⲩ ⲁⲛ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ. ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲡⲉ 64 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲛⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 65 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ̈. ⲉ͡ⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉ͡ⲓⲱⲧ. 66 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁϩⲁϩ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲗⲟ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 67 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲛⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ. 68 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲛⲓⲙ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲕ̅. 69 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 70 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲓ̈ⲥⲉⲧⲡ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲟⲩⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ. 71 ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲛⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ·
Copyright information for CopSahHorner