Mark 15

ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲛϩ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲅ̅ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲏⲣ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ϣⲁϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ. ⲕⲁⲧⲁϣⲁ ⲇⲉ ϣⲁϥⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉϥϭⲏⲡ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲛⲉϥϭⲏⲡ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁ. ⲙⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲁⲍⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲣ̅ⲫⲟⲛⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥⲧⲁⲥⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ⲁⲓⲧⲓ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ϣⲁϥⲁⲁⲥ ⲛⲁⲩ. ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲁⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲟ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ 10 ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 11 ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲁⲓⲧⲓ ⲃ̅ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 12 ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲧⲁⲣⲟⲩ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲟ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ 13 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥxⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 14 [ ] 15 ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲡⲓⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲕⲁⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲫⲣⲁⲅⲉⲗⲗⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥxⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 16 ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲉⲧⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲡⲓⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ 17 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛ̅ⲟⲩⲭⲗⲁⲙⲩⲥ ⲛ̅ϫⲏϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲛ̅ⲧⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲛ̅ϣⲟⲛⲧⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲓϫⲱϥ 18 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. 19 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲁϣ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁⲩⲛⲉϫⲧⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲗ̅ϫⲛⲉⲩⲡⲁⲧ ϩⲓϩⲏ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ. 20 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲗⲁⲙⲩⲥ ⲛ̅ϫⲏϭⲉ. ⲁⲩϯⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲥxⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 21 ⲁⲩⲕⲉϥⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲥⲱϣⲉ ⲡⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ϩⲣⲟⲩⲫⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉϥⲓⲡⲉϥⲥxⲟⲥ 22 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲁ ϫⲉ ⲅⲟⲗⲅⲟⲑⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲩϩⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ 23 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲏⲣⲡ̅ ⲉϥⲙⲟϫⲧ̅ ϩⲓϣⲁⲗ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ϫⲓⲧϥ̅ 24 ⲁⲩⲥxⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲉϣⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲩ ⲁⲩⲛⲉϫⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁϥⲓⲟⲩ 25 ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ϫⲡ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥxⲟ̅ⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ 26 ⲛⲉⲣⲉⲧⲉϥⲁⲓⲧⲓⲁ ⲇⲉ ⲥⲏϩ ϩⲓϫⲱϥ ϫⲉ ⲡⲉⲣⲟ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ 27 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥxⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲛⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲥⲁϩⲃⲟⲩⲣ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 28 [ ] 29 ⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲁⲡⲏⲩⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲗ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥ̅ⲕⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ 30 ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓϫⲛ̅ⲡⲉⲥxⲟⲥ ⲛⲅ̅ⲛⲁϩⲙⲉⲕ 31 ϩⲓⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲛ̅ⲕⲉⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁϣⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲁⲛ. 32 ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲙⲁⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓϫⲛ̅ⲡⲉⲥxⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥxⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲛⲉϭⲛⲟⲩϭϥ̅. 33 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϫⲡ̅ⲥⲟ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲕⲁⲕⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲓϫⲛ̅ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ϣⲁⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ϫⲡ̅ⲥⲓⲧⲉ. 34 ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ϫⲡ̅ⲯⲓⲧⲉ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲗⲱⲉⲓ ⲉⲗⲱⲉ͡ⲓ ⲗⲁⲙⲁ ⲥⲁⲭⲑⲁⲛⲉⲓ. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉϣⲁⲩϩⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲕⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲕ. 35 ⲁⲩⲱ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲏⲗⲓⲁⲥ. 36 ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲱⲧ ⲁϥⲙⲁϩⲟⲩⲥⲡⲟⲅⲅⲟⲥ ⲛ̅ϩⲙϫ ⲁϥⲕⲁⲁⲥ ϩⲓϫⲛ̅ⲟⲩⲕⲁϣ ⲁϥⲧⲥⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲛⲁⲉ͡ⲓ ⲉⲛⲧϥ̅ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ. 37 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲟⲩϫⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲣⲟⲟⲩ ⲁϥϯⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ 38 ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥⲡⲱϩ ⲁϥⲣ̅ⲥⲛⲁⲩ ϫⲓⲛⲧⲡⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ 39 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲕⲉⲛⲧⲩⲣⲓⲱⲛ ⲡⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϥⲕⲁⲡⲉⲧⲏⲩⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ 40 ⲛⲉⲩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲓⲟⲙⲉ ⲇⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲥⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲡⲕⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏ ⲙⲛ̅ⲥⲁⲗⲱⲙⲏ. 41 ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϫⲓⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. 42 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲉ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ϩⲁⲧⲉϩⲏ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 43 ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲡⲉ ⲃ̅ⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲧⲏⲥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁϥⲧⲟⲗⲙⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ 44 ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲏⲇⲏ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲕⲉⲛⲧⲩⲣⲓⲱⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲁϥⲱⲥⲕ ϫⲓⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ. 45 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲛⲧⲩⲣⲓⲱⲛ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ 46 ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲉⲡⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲁϥⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥϭⲗⲙ̅ⲗⲱⲙϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲥⲓⲛⲇⲱⲛ. ⲁϥⲕⲁⲁϥ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲙ̅ϩⲁⲁⲩ ⲉⲁⲩϣⲉⲧϣⲱⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲕⲣ̅ⲕⲣ̅ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉⲣⲙ̅ⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ. 47 ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲓ̈ⲱⲥⲏ ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅.
Copyright information for CopSahHorner