Philippians 1

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲉⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲛⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ. 2ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 3ϯϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣϥ̅. 4ϩⲛ̅ⲛⲁⲥⲟⲡⲥ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩ<ⲟ>ⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. ⲉⲓ̈ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲥⲟⲡⲥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲣⲁϣⲉ 5ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ϫⲓⲛⲙ̅ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛϩⲟⲟⲩ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ. 6ⲉⲓ̈ⲧⲏⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ϥⲛⲁϫⲟⲕϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 7ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲁϩⲏⲧ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲁⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲥⲩⲅⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ. 8ⲡⲁⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉϯⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 9ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲁⲓ̈. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲉⲙⲁⲧⲉ. ϩⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲙⲛ̅ⲁⲓⲥⲑⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ. 10ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ. ⲉⲙⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ϫⲓ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 11ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 12ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉ ⲛⲉϯⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲩⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 13ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲧⲏⲣϥ̅. 14ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲩⲧⲏⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲛⲁⲙⲣ̅ⲣⲉ. ⲥⲉⲧⲟⲗⲙⲁ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲁϫⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲱ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 15ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲟⲩϯⲧⲱⲛ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲛⲁⲩ ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 16ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 17ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩϯⲧⲱⲛ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲁⲛ. ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲁⲙⲣ̅ⲣⲉ. 18ⲉϣⲁⲣⲉⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ. ⲡⲗⲏⲛ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ. ⲉⲓⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲗⲟⲉⲓϭⲉ. ⲉⲓⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉ ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ⲁⲩⲱ ϯⲣⲁϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲣⲁϣⲉ. 19ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲭⲟⲣⲏⲅⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 20ⲕⲁⲧⲁⲡⲁϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ⲧⲁϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϫⲓϣⲓⲡⲉ ϩⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϥⲛⲁⲁⲓ̈ⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ. ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲁⲱⲛϩ̅ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲁⲙⲟⲩ. 21ⲡⲱⲛϩ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩϩⲏⲩ ⲡⲉ. 22ⲉϣϫⲉϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲁⲱⲛϩ̅ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲡⲉ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲁϣ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲟⲧⲡϥ̅. ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. 23ⲥⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ· ⲡⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϥⲥⲟⲧⲡ̅ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. 24ⲡϭⲱ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 25ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈. ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁϭⲱ. ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ. ⲙⲛ̅ⲡⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 26ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲧⲣⲁⲉⲓ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. 27ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲉⲓ ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲧⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 28ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲧⲁⲕⲟ· ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 29ϫⲉ ⲁⲩⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲟⲛ ⲉϫⲱϥ. 30ⲉⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲁⲅⲱⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧ·
Copyright information for CopSahHorner