Revelation of John 17

ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲟⲩⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲫⲓⲁⲗⲏ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲧⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲡϩⲁⲡ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⲧⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛϩⲉⲛⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲛϭⲓⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯϩⲉ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲏⲣⲡ ⲛⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁϥϫⲓⲧ ϩⲙⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲩⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉⲩⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛⲣⲁⲛ ⲛⲟⲩⲁ ⲉⲟⲩⲛⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲏ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛⲙⲏⲧ ⲛⲧⲁⲡ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲉⲥϭⲟⲟⲗⲉ ⲛϫⲏϭⲉ ϩⲓⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ϩⲓⲛⲟⲩⲃ ϩⲓⲉⲛⲉⲙⲙⲉ ϩⲓⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲱ ⲛⲛⲟⲩⲃ ϩⲛⲧⲉⲥϭⲓϫ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛⲃⲟⲧⲉ ⲙⲛⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲙⲛⲛⲁⲡⲕⲁϩ ⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲁⲛ ⲙⲙⲏⲥⲧⲩⲣⲓⲟⲛ ⲥⲏϩ ⲉϫⲛⲧⲉⲥⲧⲉϩⲛⲉ ϫⲉ ⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛⲟϭ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲙⲛⲛⲃⲟⲧⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥⲧⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲓⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲛϭⲓⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉⲡⲙⲏⲥⲧⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲛⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲏ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛⲡⲙⲏⲧ ⲛⲧⲁⲡ ⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ̅ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲛ ⲛⲉϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲥⲏϩ ⲁⲛ ⲉⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲱⲛϩ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲙⲡϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲉ ⲥⲁϣϥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ 10 ⲁⲩⲱ ⲥⲁϣϥ ⲛⲣⲣⲟ ⲛⲉ ⲡϯⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲡⲟⲩⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲙⲡⲁⲧϥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϥⲛⲁϭⲱ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ 11 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲁ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ 12 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲧ ⲛⲧⲁⲡ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲙⲏⲧ ⲛⲣⲣⲟ ⲛⲉ ⲙⲡⲁⲧⲟⲩϫⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲛⲁϫⲓⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ 13 <ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲣⲟⲩϩⲏⲧ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲥⲉϯ ⲛⲧⲉⲩϭⲟⲙ ⲙⲛⲧⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ> 14 ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲙⲓϣⲉ ⲙⲛⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲛⲧⲉⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ϫⲣⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 15 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲩⲛⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲛⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉ ⲙⲛⲛⲉⲫⲩⲗⲏ ⲙⲛⲛⲁⲥⲡⲉ 16 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲧ ⲛⲧⲁⲡ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲙⲉⲥⲧⲉⲧⲡⲟⲣⲛⲏ ⲛⲥⲉⲁⲁⲥ ⲛϫⲁⲓⲉ ⲉⲥⲕⲏ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲛⲉⲥⲥⲁⲣⲝ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲣⲱⲕϩ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ 17 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲣⲟⲩⲅⲛⲱⲙⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲥⲉϯ ⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 18 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ̅ ⲧⲉ ⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ̅ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ
Copyright information for CopSahHorner