Revelation of John 20

ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲣⲉⲛϣⲟϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲡϩⲟϥ ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲣϥ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁϥⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲧⲁⲙ ⲉⲣⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲱⲃⲉ ⲉⲣⲱϥ ϫⲉ ⲛⲛⲉϥⲡⲗⲁⲛⲁ ϭⲉ ⲛⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲁⲛⲧⲉⲧϣⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛⲑⲣⲟⲛⲟⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩϫⲓ ⲙⲡⲉϥⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉϫⲛⲧⲉⲩⲧⲉϩⲛⲉ ⲏ ⲉϫⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲁⲩⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲣⲣⲟ ⲙⲛⲡⲉⲭ̅ⲣ̅ⲥ̅ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙⲡⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲧϣⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲁⲓⲁⲧϥ ⲁⲩⲱ ϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ϩⲛⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲉⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲙⲙⲟⲩ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲉϥⲭ̅ⲣ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲣⲣⲣⲟ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲧϣⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲧϣⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲣⲣⲉ ⲛϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ̅ ⲛⲅⲱⲅ ⲙⲛⲙⲁⲅⲱⲅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲕⲟⲟϩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲉⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲙⲡϣⲱ ⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲡⲱϭϫ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲕⲱϩⲧ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲟⲙⲟⲩ 10 ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲡⲗⲁⲛⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲧⲗⲓⲙⲛⲏ ⲛⲕⲱϩⲧ ϩⲓⲑⲏⲛ ⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁⲩⲛⲟⲩϫ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲛⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲥⲉⲧⲙϫⲓⲙⲧⲟⲛ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ 11 ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲟⲃϣ̅ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲱϥ ⲁⲡⲕⲁϩ ⲡⲱⲧ ⲙⲛⲧⲡⲉ ϩⲁⲧⲉϥϩⲏ ⲁϥⲱ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲙⲁ ⲛⲁⲩ 12 ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲛⲟϭ ⲙⲛⲛⲕⲟⲩⲓ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁⲩⲡⲉⲣϣϩⲉⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛⲕⲉϫⲱⲱⲙⲉ ⲉⲡⲁⲡⲱⲛϩ ⲡⲉ ⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ 13 ⲁⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ϯ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲛ ⲙⲛⲁⲙⲛⲧⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ 14 ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲛ ⲙⲛⲁⲙⲛⲧⲉ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲗⲓⲙⲛⲏ ⲛⲥⲁⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲙⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲧⲗⲓⲙⲛⲏ ⲧⲉ ⲛⲥⲁⲧⲉ 15 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲥⲏϩ ⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲧⲗⲓⲙⲛⲏ ⲛⲥⲁⲧⲉ
Copyright information for CopSahHorner