Revelation of John 22

ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲉⲩⲉⲓⲉⲣⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϩ ⲉϥⲟⲩⲟⲃϣ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲕⲣⲩⲥⲧⲁⲗⲟⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲉⲧⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛⲧⲉⲡⲗⲁⲧⲉⲓⲁ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩϣⲏⲛ ⲛⲱⲛϩ ϩⲓⲡⲉⲓⲥⲁ ⲙⲛⲡⲁⲓ ⲙⲡⲉⲓⲉⲣⲟ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉϥϯ ⲙⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ̅ ϩⲣⲉⲉⲃⲟⲧ ⲉⲣⲉⲛⲉϥϭⲱⲱⲃⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲩⲑⲉⲣⲁⲡⲓⲁ ⲛⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲃⲟⲧⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛϭⲓⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲉⲣⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲥⲏϩ ⲉϫⲛⲧⲉⲩⲧⲉϩⲛⲉ ⲛⲧⲉⲧⲙⲟⲩϣⲏ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲉⲧⲙⲣⲭⲣⲓⲁ ϭⲉ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲉⲛϩⲏⲃⲥ ⲙⲛⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲣⲏ ϫⲉ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲣⲣⲣⲟ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲁϥⲧⲁⲩⲟ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲥⲁⲃⲉ ⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ ⲧⲁⲭⲏ ⲛⲁⲓⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ̅ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲓⲡⲁϩⲧ ⲉⲧⲣⲁⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲱⲣ ⲁⲛⲅⲡⲉⲕϣⲃⲏⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛⲛⲉⲕⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲙⲛⲛⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ ⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲣⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ 11 ⲡⲉⲧϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϫⲁϩⲙ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲱϩⲙ ⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉϥⲣⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲃⲃⲟϥ ⲟⲛ 12 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲃⲉⲕⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉϯ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ 13 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲗⲫⲁ ⲁⲩⲱ̅ ⲱ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲁⲏ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲱⲕ 14 ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲉⲩⲥⲧⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϣⲏⲛ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛⲙⲡⲩⲗⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ 15 ⲥⲉⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ ⲙⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲙⲁⲕⲟⲥ ⲙⲛⲙⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲙⲛⲛⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ ⲙⲛⲛⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙⲉ ⲙⲡϭⲟⲗ 16 ⲁⲛⲟⲕ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲓⲟⲩ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲟ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ 17 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙⲛⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲥⲉϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲃⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲓⲙⲟⲟⲩ ⲛⲱⲛϩ ⲛϫⲓⲛϫⲏ 18 ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲛⲅ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛⲛⲉⲡⲗⲏⲅⲏ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ 19 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲓⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϥⲓⲡⲉϥⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡϣⲏⲛ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ 20 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲉ ϯⲛⲏⲩ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲙⲟⲩ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ 21 ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲙⲏⲛ

ⲧⲁⲡⲟⲕⲁⲗⲩⲯⲓⲥ

ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ

ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲧⲟⲓⲥ

ⲁⲅⲓⲟⲓⲥ
Copyright information for CopSahHorner