Revelation of John 6

1ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲛϭⲓⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲛⲟⲩⲉⲓⲉ ⲛⲛⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲟⲩⲁ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛϩⲣⲟⲩⲙⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ. 2ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩϩⲧⲟ ⲉϥⲟⲩⲟⲃϣ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲓ̈ⲧⲉ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲣⲁⲉⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲣⲟ 3ⲛⲧⲉⲣϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ 4ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲟⲩϩⲧⲟ ⲉϥⲧⲣⲉϣⲣⲱϣ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥϥⲓ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϩⲱⲧⲃ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲏϥⲉ 5ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲙⲉϩϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩϩⲧⲟ ⲛⲕⲁⲙⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲁϣⲉ ϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫ 6ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩϭⲁⲡⲓϫⲉ ⲛⲥⲟⲩⲟ ϩⲁⲟⲩⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛϭⲁⲡⲓϫⲉ ⲛⲉⲓⲱⲧ ϩⲁⲟⲩⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲡⲛⲉϩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲛⲡⲏⲣⲡ ⲙⲡⲣⲧⲁⲕⲟⲟⲩ 7ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲙⲉϩϥⲧⲟⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲙⲉϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ 8ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩϩⲧⲟ ⲉϥⲟⲩⲉⲧⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲣⲉⲁⲙⲛⲧⲉ ⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲙⲡⲟⲩ ⲛϥⲧⲟⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ϩⲛⲧⲥⲏϥⲉ ⲙⲛⲡϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲙⲛⲡⲙⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲕⲁϩ 9ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲙⲉϩϯⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲩϩⲟⲧⲃⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲩⲥ 10ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣⲁⲛⲧⲉⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲙⲉ ⲉⲛⲅⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϫⲓ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲕⲃⲁ ⲙⲡⲉⲛⲥⲛⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ 11ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲩⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉⲩϣⲃⲏⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉⲩϩⲉ 12ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲧⲙⲉϩⲥⲟⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛⲕⲧⲟ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲣⲏ ⲁϥϭⲙⲟⲙ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϭⲟⲟⲩⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲟϩ ⲁϥⲣⲥⲛⲟϥ 13ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲉⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲥϭⲱⲱⲃⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲧⲏⲩ ⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟⲥ 14ⲧⲡⲉ ⲁⲥϭⲱⲗ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉ ⲉϥϭⲏⲗ ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲛⲏⲥⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲙⲁ 15ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲛⲛⲟϭ ⲙⲛⲛⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲛⲛϫⲱⲱⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲣⲙϩⲉ ⲁⲩϩⲟⲡⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲥⲡⲩⲗⲁⲓⲟⲛ ⲙⲛⲛⲥⲓⲃⲧ ⲛⲉⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲏ 16ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲉⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲓⲃⲧ̅ ϫⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲟⲡⲛ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 17ϫⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲛⲟϭ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ
Copyright information for CopSahHorner