Revelation of John 6

ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲛϭⲓⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲛⲟⲩⲉⲓⲉ ⲛⲛⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲟⲩⲁ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛϩⲣⲟⲩⲙⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ. ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩϩⲧⲟ ⲉϥⲟⲩⲟⲃϣ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲓ̈ⲧⲉ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲣⲁⲉⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲣⲟ ⲛⲧⲉⲣϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲟⲩϩⲧⲟ ⲉϥⲧⲣⲉϣⲣⲱϣ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥϥⲓ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϩⲱⲧⲃ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲏϥⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲙⲉϩϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩϩⲧⲟ ⲛⲕⲁⲙⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲁϣⲉ ϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩϭⲁⲡⲓϫⲉ ⲛⲥⲟⲩⲟ ϩⲁⲟⲩⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛϭⲁⲡⲓϫⲉ ⲛⲉⲓⲱⲧ ϩⲁⲟⲩⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲡⲛⲉϩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲛⲡⲏⲣⲡ ⲙⲡⲣⲧⲁⲕⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲙⲉϩϥⲧⲟⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲙⲉϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩϩⲧⲟ ⲉϥⲟⲩⲉⲧⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲣⲉⲁⲙⲛⲧⲉ ⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲙⲡⲟⲩ ⲛϥⲧⲟⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ϩⲛⲧⲥⲏϥⲉ ⲙⲛⲡϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲙⲛⲡⲙⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲙⲉϩϯⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲩϩⲟⲧⲃⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲩⲥ 10 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣⲁⲛⲧⲉⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲙⲉ ⲉⲛⲅⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϫⲓ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲕⲃⲁ ⲙⲡⲉⲛⲥⲛⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ 11 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲩⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉⲩϣⲃⲏⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉⲩϩⲉ 12 ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲧⲙⲉϩⲥⲟⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛⲕⲧⲟ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲣⲏ ⲁϥϭⲙⲟⲙ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϭⲟⲟⲩⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲟϩ ⲁϥⲣⲥⲛⲟϥ 13 ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲉⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲥϭⲱⲱⲃⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲧⲏⲩ ⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟⲥ 14 ⲧⲡⲉ ⲁⲥϭⲱⲗ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉ ⲉϥϭⲏⲗ ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲛⲏⲥⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲙⲁ 15 ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲛⲛⲟϭ ⲙⲛⲛⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲛⲛϫⲱⲱⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲣⲙϩⲉ ⲁⲩϩⲟⲡⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲥⲡⲩⲗⲁⲓⲟⲛ ⲙⲛⲛⲥⲓⲃⲧ ⲛⲉⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲏ 16 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲉⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲓⲃⲧ̅ ϫⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲟⲡⲛ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 17 ϫⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲛⲟϭ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ
Copyright information for CopSahHorner