Revelation of John 8

1ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲧⲙⲉϩⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲛⲁⲟⲩϭⲓⲥ ⲟⲩⲛⲟⲩ 2ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ 3ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϫⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲟⲩⲛⲟⲩϣⲟⲩⲣⲏ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛϩⲉⲛϣⲟⲩϩⲏⲛⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲛⲛⲉϣⲗⲏⲗ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϫⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ 4ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϭⲓⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲛⲉⲛϣⲟⲩϩⲏⲛⲉ ⲙⲛⲛⲉϣⲗⲏⲗ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 5ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲓ ⲛⲧϣⲟⲩⲣⲏ ⲁϥⲙⲁϩⲥ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲟϫϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓϩⲉⲛϩⲣⲟⲩⲙⲡⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲙⲏ ⲙⲛϩⲉⲛⲉⲃⲣⲏϭⲉ ⲙⲛⲟⲩⲕⲙⲧⲟ 6ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ 7ⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲁⲗⲙⲡⲉ ⲙⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲉⲩⲧⲏϩ ⲙⲛⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲣⲱⲕϩ 8ⲁϥⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲛϭⲓⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲉⲣⲟ ϩⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁϥⲣⲥⲛⲟϥ 9ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲛⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲯⲩⲭⲏ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲛⲉϫⲏⲩ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ 10ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲉϥϫⲉⲣⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛⲛⲡⲩⲅⲏ ⲛⲙⲙⲟⲟⲩ 11ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲥⲓⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲁⲯⲓⲛⲑⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲥⲓϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲓϣⲉ 12ⲡⲙⲉϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲡⲣⲏ ⲁϥϣⲱⲱϭⲉ ⲙⲛⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲡⲟⲟϩ ⲙⲛⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲛⲥⲓⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲣⲕⲁⲕⲉ ⲛϭⲓⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉϥⲧⲙⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲟⲛ ⲛϯϩⲉ 13ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲁⲓⲧⲟⲥ ⲉϥϩⲏⲗ ϩⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲛϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ
Copyright information for CopSahHorner