Revelation of John 8

ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲧⲙⲉϩⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲛⲁⲟⲩϭⲓⲥ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϫⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲟⲩⲛⲟⲩϣⲟⲩⲣⲏ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛϩⲉⲛϣⲟⲩϩⲏⲛⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲛⲛⲉϣⲗⲏⲗ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϫⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϭⲓⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲛⲉⲛϣⲟⲩϩⲏⲛⲉ ⲙⲛⲛⲉϣⲗⲏⲗ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲓ ⲛⲧϣⲟⲩⲣⲏ ⲁϥⲙⲁϩⲥ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲟϫϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓϩⲉⲛϩⲣⲟⲩⲙⲡⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲙⲏ ⲙⲛϩⲉⲛⲉⲃⲣⲏϭⲉ ⲙⲛⲟⲩⲕⲙⲧⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲁⲗⲙⲡⲉ ⲙⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲉⲩⲧⲏϩ ⲙⲛⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲣⲱⲕϩ ⲁϥⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲛϭⲓⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲉⲣⲟ ϩⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁϥⲣⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲛⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲯⲩⲭⲏ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲛⲉϫⲏⲩ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ 10 ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲉϥϫⲉⲣⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛⲛⲡⲩⲅⲏ ⲛⲙⲙⲟⲟⲩ 11 ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲥⲓⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲁⲯⲓⲛⲑⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲥⲓϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲓϣⲉ 12 ⲡⲙⲉϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲡⲣⲏ ⲁϥϣⲱⲱϭⲉ ⲙⲛⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲡⲟⲟϩ ⲙⲛⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲛⲥⲓⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲣⲕⲁⲕⲉ ⲛϭⲓⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉϥⲧⲙⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲟⲛ ⲛϯϩⲉ 13 ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲁⲓⲧⲟⲥ ⲉϥϩⲏⲗ ϩⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲛϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ
Copyright information for CopSahHorner