Revelation of John 9

ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲓⲟⲩ ⲁϥϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲙⲡϣⲟϣⲧ ⲛⲧϣⲱⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲧϣⲱⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧϣⲱⲧⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲛϩⲣⲱ ⲛⲟϭ ⲁϥⲣⲕⲁⲕⲉ ⲛϭⲓⲡⲣⲏ ⲙⲛⲡⲁⲏⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲛⲧϣⲱⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϩⲉⲛϣϫⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩⲧⲁⲕⲉⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲛⲧⲉⲩⲧⲉϩⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϯⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩⲧⲕⲁⲥ ⲉϥⲟ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲕⲁⲥ ⲛⲉⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲉⲕⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲙⲟⲩ ⲛⲥⲉⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲥⲉⲉⲡⲉⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲡⲙⲟⲩ ⲡⲱⲧ ⲛⲉϥⲕⲁⲁⲩ ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϣϫⲏⲩ ⲉϥⲟ ⲙⲡⲉⲓⲛⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲧⲱⲱⲣ ⲉⲩⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲡⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲉϣϫⲉⲉⲣⲉϩⲉⲛⲕⲗⲟⲙ ⲛⲛⲟⲩⲃ ϩⲓϫⲛⲛⲉⲩⲁⲡⲏⲩⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲩϩⲟ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲛϩⲉⲛϥⲱ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲙⲡϥⲱ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲟⲙⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲟⲃϩⲉ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁⲛⲉⲓⲙⲟⲩⲓ ⲉⲩⲛϩⲉⲛϩⲱⲕ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲱⲕ ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩⲧⲛϩ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲛϩⲉⲛϩⲁⲣⲙⲁ ⲙⲛϩⲉⲛϩⲧⲱⲱⲣ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲡⲏⲧ ⲉⲡⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ 10 ⲉⲟⲩⲛϩⲉⲛⲥⲁⲧ̅ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁⲛⲓⲟⲩⲱϩⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲉⲓⲃ ϩⲛⲛⲉⲩⲥⲁⲧ ⲧⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲉⲙⲟⲩⲕϩ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛϯⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧ 11 ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲩⲣⲣⲟ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲃⲁⲧⲧⲱⲛ ⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲉⲛⲓⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲧⲁⲕⲟ 12 ⲉⲓⲥⲟⲩⲟⲓ ⲁϥⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲛϭⲓⲕⲉⲟⲩⲟⲓ ⲥⲛⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ 13 ⲁⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲧⲁⲡ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 14 ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲙⲏⲣ ϩⲓϫⲙⲡⲛⲟϭ ⲛⲉⲓⲉⲣⲟ ⲡⲉⲩⲫⲣⲁⲧⲏⲥ 15 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛⲡⲉⲃⲟⲧ ⲙⲛⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ 16 ⲁⲩⲱ ⲧⲏⲡⲉ ⲛⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲡⲉ ⲧⲃⲁ ⲛⲧⲃⲁ ⲛⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲩⲏⲡⲉ 17 ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲙⲛⲛⲉⲧⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛϩⲉⲛϩⲱⲕ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲁⲛ ⲛⲕⲱϩⲧ ϩⲓϩⲩⲁⲕⲓⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ϩⲓⲑⲏⲛ ⲉⲣⲉⲛⲁⲡⲉⲩⲉ ⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁⲡⲏⲩⲉ ⲛⲙⲙⲟⲩⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲱⲟⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲙⲛⲟⲩⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲑⲏⲛ 18 ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲓϣⲟⲙⲧⲉ ⲙⲡⲗⲩⲅⲏ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲙⲡⲕⲱϩⲧ ⲙⲛⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉⲑⲏⲛ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲱⲟⲩ 19 ⲉⲣⲉⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ϩⲛⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲩⲥⲁⲧ ⲛⲉⲩⲥⲁⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲟϥ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲁⲡⲏⲩⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ 20 ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲙⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲡⲗⲩⲅⲏ ⲙⲡⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲉⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛⲛϩⲁⲧ ⲙⲛⲛϩⲟⲙⲛⲧ ⲙⲛⲛⲱⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲛϣⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲏ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ 21 ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲙⲉ<ⲧⲁⲛⲟⲓ> ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩϩⲱⲧⲃ ⲙⲛⲛⲉⲩϩⲓⲕ ⲙⲛⲛⲉⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ
Copyright information for CopSahHorner