Revelation of John 9

1ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲓⲟⲩ ⲁϥϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲙⲡϣⲟϣⲧ ⲛⲧϣⲱⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲛ 2ⲁⲩⲱ ⲙⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲧϣⲱⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧϣⲱⲧⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲛϩⲣⲱ ⲛⲟϭ ⲁϥⲣⲕⲁⲕⲉ ⲛϭⲓⲡⲣⲏ ⲙⲛⲡⲁⲏⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲛⲧϣⲱⲧⲉ 3ⲁⲩⲱ ⲁϩⲉⲛϣϫⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ 4ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩⲧⲁⲕⲉⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲛⲧⲉⲩⲧⲉϩⲛⲉ 5ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϯⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩⲧⲕⲁⲥ ⲉϥⲟ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲕⲁⲥ ⲛⲉⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲉⲕⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ 6ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲙⲟⲩ ⲛⲥⲉⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲥⲉⲉⲡⲉⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲡⲙⲟⲩ ⲡⲱⲧ ⲛⲉϥⲕⲁⲁⲩ 7ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϣϫⲏⲩ ⲉϥⲟ ⲙⲡⲉⲓⲛⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲧⲱⲱⲣ ⲉⲩⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲡⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲉϣϫⲉⲉⲣⲉϩⲉⲛⲕⲗⲟⲙ ⲛⲛⲟⲩⲃ ϩⲓϫⲛⲛⲉⲩⲁⲡⲏⲩⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲩϩⲟ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ 8ⲉⲩⲛϩⲉⲛϥⲱ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲙⲡϥⲱ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲟⲙⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲟⲃϩⲉ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁⲛⲉⲓⲙⲟⲩⲓ 9ⲉⲩⲛϩⲉⲛϩⲱⲕ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲱⲕ ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩⲧⲛϩ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲛϩⲉⲛϩⲁⲣⲙⲁ ⲙⲛϩⲉⲛϩⲧⲱⲱⲣ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲡⲏⲧ ⲉⲡⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ 10ⲉⲟⲩⲛϩⲉⲛⲥⲁⲧ̅ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁⲛⲓⲟⲩⲱϩⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲉⲓⲃ ϩⲛⲛⲉⲩⲥⲁⲧ ⲧⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲉⲙⲟⲩⲕϩ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛϯⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧ 11ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲩⲣⲣⲟ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲃⲁⲧⲧⲱⲛ ⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲉⲛⲓⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲧⲁⲕⲟ 12ⲉⲓⲥⲟⲩⲟⲓ ⲁϥⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲛϭⲓⲕⲉⲟⲩⲟⲓ ⲥⲛⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ 13ⲁⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲧⲁⲡ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 14ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲙⲏⲣ ϩⲓϫⲙⲡⲛⲟϭ ⲛⲉⲓⲉⲣⲟ ⲡⲉⲩⲫⲣⲁⲧⲏⲥ 15ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛⲡⲉⲃⲟⲧ ⲙⲛⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ 16ⲁⲩⲱ ⲧⲏⲡⲉ ⲛⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲡⲉ ⲧⲃⲁ ⲛⲧⲃⲁ ⲛⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲩⲏⲡⲉ 17ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲙⲛⲛⲉⲧⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛϩⲉⲛϩⲱⲕ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲁⲛ ⲛⲕⲱϩⲧ ϩⲓϩⲩⲁⲕⲓⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ϩⲓⲑⲏⲛ ⲉⲣⲉⲛⲁⲡⲉⲩⲉ ⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁⲡⲏⲩⲉ ⲛⲙⲙⲟⲩⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲱⲟⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲙⲛⲟⲩⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲑⲏⲛ 18ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲓϣⲟⲙⲧⲉ ⲙⲡⲗⲩⲅⲏ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲙⲡⲕⲱϩⲧ ⲙⲛⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉⲑⲏⲛ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲱⲟⲩ 19ⲉⲣⲉⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ϩⲛⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲩⲥⲁⲧ ⲛⲉⲩⲥⲁⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲟϥ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲁⲡⲏⲩⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ 20ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲙⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲡⲗⲩⲅⲏ ⲙⲡⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲉⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛⲛϩⲁⲧ ⲙⲛⲛϩⲟⲙⲛⲧ ⲙⲛⲛⲱⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲛϣⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲏ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ 21ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲙⲉ<ⲧⲁⲛⲟⲓ> ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩϩⲱⲧⲃ ⲙⲛⲛⲉⲩϩⲓⲕ ⲙⲛⲛⲉⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ
Copyright information for CopSahHorner