Romans 13

1ⲙⲁⲣⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ. ⲙⲛ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲉⲩⲧⲏϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 2ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲧⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲉⲧϯ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁϫⲓ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲡ 3ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲕⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲁⲣⲓⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅. 4ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕ ⲧⲉ ⲉⲩⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲣ̅ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ. ⲉⲓⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲥⲫⲟⲣⲓ ⲛ̅ⲧⲥⲏϥⲉ. ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥϫⲓⲕⲃⲁ ⲉⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. 5ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϣ̅ϣⲉ ⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ. ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲟⲣⲅⲏ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲧⲕⲉⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ. 6ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛ̅ϯϣⲱⲙ. ϩⲉⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ ⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲉⲓ ⲉⲡⲉⲉⲓϩⲱⲃ 7ϯ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲡϣⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲁⲡϣⲱⲙ. ⲡⲧⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲧⲉⲗⲟⲥ. ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲑⲟⲧⲉ. ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲧⲁⲉⲓⲟ. 8ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲁϥϫⲉⲕⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ. 9ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲣ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲛ̅ⲛⲉⲕϩⲱⲧⲃ̅. ⲛ̅ⲛⲉⲕϫⲓⲟⲩⲉ. ⲛ̅ⲛⲉⲕⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉϣⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲕϩⲉ. 10ⲙⲉⲣⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲣ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱⲥ. ⲡϫⲱⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ. 11ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ϫⲉ ⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁⲡϩⲓⲛⲏⲃ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲡⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲧⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 12ⲁⲧⲉⲩϣⲏ ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ. ⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲕⲱ ϭⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ϯ ⲇⲉ ϩⲓⲱⲱⲛ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. 13ϩⲱⲥ ⲉⲛϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲛⲧⲥⲁⲛⲏⲩ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛϫⲏⲣ ⲁⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϯϩⲉ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲁⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϫⲱϩⲙ̅. ϩⲛ̅ϩⲉⲛϯⲧⲱⲛ ⲁⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲱϩ. 14ⲁⲗⲗⲁ ϯ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϥⲓⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉϩⲉⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ.
Copyright information for CopSahHorner