Romans 14

1ⲡⲉⲧϭⲟⲟⲃ ⲇⲉ ϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉϩⲉⲛϩⲟⲧϩⲧ̅ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ. 2ⲟⲩⲛ̅ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲟⲩⲉⲙⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ. ⲡⲉⲧϭⲟⲟⲃ ⲇⲉ ϥⲟⲩⲙ̅ⲟⲩⲟⲟⲧⲉ. 3ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲥⲉϣϥ̅ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲟϥ. 4ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲛⲓⲙ ⲉⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲙⲡⲱⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲏ̅ ⲉϥⲛⲁϩⲉ. ϥⲛⲁⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ̅. ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ̅. 5ⲟⲩⲛ̅ⲡⲉⲧⲕ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁⲟⲩϩⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲛ̅ⲡⲉⲧⲕ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ. ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲱⲧ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϩⲏⲧ. 6ⲡⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϥϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ϥϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 7ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲟⲛϩ̅ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲛⲁϥ. 8ⲉϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛϣⲁ<ⲛ>ⲱⲛϩ̅ ⲉⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲉⲛⲁⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲱⲛϩ̅ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛⲛⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 9ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲱⲛϩ̅ ϫⲉ ⲉϥⲉⲣ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲛϩ̅. 10ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ <ⲕ>ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲏ̅ ⲁϩⲣⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲕⲥⲱϣϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. ⲧⲛⲁⲁϩⲉⲣⲁⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 11ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϯⲟⲛϩ̅ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲧ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲕⲱⲗϫ̅ ⲛⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 12ⲉⲓ̈ⲉ <ⲉ>ⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 13ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ϭⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲙ̅ⲕⲁϫⲣⲟⲡ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. ⲏ̅ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ. 14ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ϯⲡⲓⲑⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟϥ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲥⲟⲟϥ ⲉϥⲥⲟⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 15ⲉϣϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩϩⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉⲓ̈ⲉ ⲁⲕⲗⲟ ⲉⲕⲙⲟⲟϣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ. ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕϩⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲙⲉⲩⲧⲡⲏ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ. 16ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ϭⲉ ⲉⲡⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ. 17ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲱⲙ ϩⲓⲥⲱ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 18ⲡⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟ ⲙ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϥⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ. 19ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁϯⲣⲏⲛⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲕⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ. 20ⲉⲧⲃⲉⲟⲩϩⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲁⲧⲁⲗⲩ ⲙ̅ⲡϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲥⲉⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ϥϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩϫⲣⲟⲡ. 21ⲛⲁⲛⲟⲩⲧⲙ̅ⲟⲩⲉⲙⲁϥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲥⲉⲏⲣⲡ̅. ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲛⲁϫⲓϫⲣⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲏ̅ ⲛϥ̅ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ. ⲏ̅ ⲛϥ̅ϭⲃ̅ⲃⲉ. 22ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲕⲁⲁⲥ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧϥ̅ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 23ⲡⲉⲧⲛⲁⲣ̅ϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ϥⲧϭⲁⲉⲓⲏⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲁⲁⲥ ⲁⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛⲉ.
Copyright information for CopSahHorner