Romans 4

ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲁⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲙⲁⲓ̈ⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ. ⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ. ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲟⲡⲥ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲡⲉⲧⲣ̅ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲉϣⲁⲩⲉⲡⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙ̅ⲡϣⲁ. ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲧⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲙ̅ⲡⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ϣⲁⲩⲉⲡⲧⲉϥⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉϣⲁⲣⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲱ ⲙ̅ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲥⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁϫⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ. ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϩⲱⲃⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ. ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲥⲙⲟⲥ ϭⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲉϫⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ. ϫⲛ̅ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲉϫⲛ̅ⲧⲕⲉⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲧⲛ̅ϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲡⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 10 ⲛ̅ⲧⲁⲩⲟⲡⲥ̅ ϭⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. ⲛⲉϥϩⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲡⲉ. ϫⲛ̅ⲉϥϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲛⲉϥϩⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ. 11 ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲉⲧⲣⲉⲩⲟⲡⲥ̅ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 12 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲛ̅ⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲁϩⲉ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. 13 ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲏ̅ ⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 14 ⲉϣϫⲉⲉⲣⲉⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲣⲏⲧ ⲟⲩⲱⲥϥ̅. 15 ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲩⲟⲣⲅⲏ. ⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ. 16 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲣⲏⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲙ̅ⲡⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲧⲏⲣⲛ̅. 17 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲧⲁⲛϩⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ. 18 ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲁⲣⲁⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ. ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 19 ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ϭⲃ̅ⲃⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲁϥⲕⲁϭⲟⲙ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲉϥⲛⲁⲣ̅ⲁϣⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲣⲁ. 20 ⲉⲡⲉⲣⲏⲧ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲣ̅ϩⲏⲧ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲉⲁϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 21 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲁⲁϥ. 22 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲩⲟⲡⲥ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 23 ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲁϩϥ̅ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲡⲥ̅ ⲉⲣⲟϥ. 24 ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲡⲥ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 25 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲛⲧⲙⲁⲉⲓⲟ.
Copyright information for CopSahHorner