Romans 8

ⲉⲓ̈ⲉ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅· ⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲙⲟⲩ. ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉϥϭⲟⲟⲃ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁϥⲧϭⲁⲓ̈ⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲛⲁⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲡⲉ. ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ. ϫⲉ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϫⲁϫⲉ ⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥ̅ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉϣⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅· ⲉϣϫⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲙⲛ̅ⲧϥ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲙⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. 10 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉⲓ̈ⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲉⲛ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· 11 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲛⲉⲧⲛ̅ⲕⲉⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅· 12 ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲥⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲱⲛϩ̅ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. 13 ⲉϣϫⲉⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲛϩ̅ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅ ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ. ⲉϣϫⲉϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲉⲧⲛⲁⲱⲛϩ̅· 14 ⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 15 ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲩϩⲟⲧⲉ ⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛ̅ⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ. 16 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲛⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 17 ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ϣⲃ̅ⲣⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉϣϫⲉⲧⲛ̅ϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 18 ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲣⲟⲛ. 19 ⲡϭⲱϣⲧ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 20 ⲛ̅ⲧⲁⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲉⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲉⲛ̅ϩⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲑⲃ̅ⲃⲓⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ. 21 ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲥⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲛ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ϩⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 22 ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ϥϯⲛⲁⲁⲕⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ. 23 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲁⲛϫⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲧⲛ̅ⲁϣⲁϩⲟⲙ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲉⲛϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲙⲛ̅ⲧϣⲏⲣⲉ ⲡⲥⲱⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ. 24 ⲛ̅ⲧⲁⲛⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁⲛ ⲧⲉ. ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϩⲣⲟϥ ⲟⲛ ϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ. 25 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲧⲉⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲓ̈ⲉ ⲉⲛϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. 26 ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ϯ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲛⲙⲛ̅ⲧϭⲱⲃ. ⲧⲁⲣⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϥⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲣⲟⲛ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉⲩϩⲏⲡ. 27 ⲡⲉⲧⲙⲟⲩϣⲧ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⲉϥⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ· 28 ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲧⲁϩⲙ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲱϣ. 29 ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡ̅ⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ⲁϥϣⲣⲡ̅ⲡⲟⲣϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϣⲃⲣ̅ⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲣⲡ̅ⲙ̅ⲙⲓⲥⲉ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲛ. 30 ⲛⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡ̅ⲡⲟⲣϫⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲙⲁⲉⲓⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲙⲁⲉⲓⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ. 31 ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ⲉϣϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲙⲓϣⲉ ⲉϫⲱⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ. 32 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡϥ̅ϯⲥⲟ ⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅. ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ϩⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 33 ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲟⲩϥⲉⲛ̅ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲧⲙⲁⲉⲓⲟ 34 ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲧϭⲁⲓ̈ⲟ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲧϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲣⲟⲛ· 35 ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲟⲣϫⲛ̅ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲉ. ⲏ̅ ⲟⲩⲗⲱϫϩ̅ ⲡⲉ. ⲏ̅ ⲟⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ. ⲏ̅ ⲟⲩϩⲕⲟ. ⲏ̅ ⲟⲩⲕⲱⲕⲁϩⲏⲩ. ⲏ̅ ⲟⲩⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲏ̅ ⲟⲩⲥⲏϥⲉ. 36 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅ ⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲁⲩⲟⲡⲛ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲕⲟⲛⲥⲟⲩ. 37 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲛ̅ϫⲣⲁⲉⲓⲧ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ̅. 38 ϯⲡⲓⲑⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲙⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲱⲛϩ̅· ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲣⲭⲏ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ· ⲟⲩⲇⲉ ϭⲟⲙ. 39 ⲟⲩⲇⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ· ⲟⲩⲇⲉ ⲡϣⲓⲕⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲉⲕⲧⲓⲥⲓⲥ. ⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲡⲟⲣϫⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ·
Copyright information for CopSahHorner