Romans 8

1ⲉⲓ̈ⲉ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅· 2ⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲙⲟⲩ. 3ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉϥϭⲟⲟⲃ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁϥⲧϭⲁⲓ̈ⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅. 4ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. 5ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲛⲁⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. 6ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲡⲉ. ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ. 7ϫⲉ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϫⲁϫⲉ ⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥ̅ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 8ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉϣⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 9ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅· ⲉϣϫⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲙⲛ̅ⲧϥ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲙⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. 10ⲉϣϫⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉⲓ̈ⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲉⲛ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· 11ⲉϣϫⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲛⲉⲧⲛ̅ⲕⲉⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅· 12ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲥⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲱⲛϩ̅ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. 13ⲉϣϫⲉⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲛϩ̅ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅ ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ. ⲉϣϫⲉϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲉⲧⲛⲁⲱⲛϩ̅· 14ⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 15ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲩϩⲟⲧⲉ ⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛ̅ⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ. 16ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲛⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 17ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ϣⲃ̅ⲣⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉϣϫⲉⲧⲛ̅ϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 18ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲣⲟⲛ. 19ⲡϭⲱϣⲧ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 20ⲛ̅ⲧⲁⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲉⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲉⲛ̅ϩⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲑⲃ̅ⲃⲓⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ. 21ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲥⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲛ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ϩⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 22ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ϥϯⲛⲁⲁⲕⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ. 23ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲁⲛϫⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲧⲛ̅ⲁϣⲁϩⲟⲙ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲉⲛϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲙⲛ̅ⲧϣⲏⲣⲉ ⲡⲥⲱⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ. 24ⲛ̅ⲧⲁⲛⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁⲛ ⲧⲉ. ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϩⲣⲟϥ ⲟⲛ ϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ. 25ⲉϣϫⲉⲡⲉⲧⲉⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲓ̈ⲉ ⲉⲛϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. 26ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ϯ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲛⲙⲛ̅ⲧϭⲱⲃ. ⲧⲁⲣⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϥⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲣⲟⲛ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉⲩϩⲏⲡ. 27ⲡⲉⲧⲙⲟⲩϣⲧ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⲉϥⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ· 28ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲧⲁϩⲙ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲱϣ. 29ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡ̅ⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ⲁϥϣⲣⲡ̅ⲡⲟⲣϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϣⲃⲣ̅ⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲣⲡ̅ⲙ̅ⲙⲓⲥⲉ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲛ. 30ⲛⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡ̅ⲡⲟⲣϫⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲙⲁⲉⲓⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲙⲁⲉⲓⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ. 31ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ⲉϣϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲙⲓϣⲉ ⲉϫⲱⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ. 32ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡϥ̅ϯⲥⲟ ⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅. ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ϩⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 33ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲟⲩϥⲉⲛ̅ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲧⲙⲁⲉⲓⲟ 34ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲧϭⲁⲓ̈ⲟ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲧϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲣⲟⲛ· 35ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲟⲣϫⲛ̅ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲉ. ⲏ̅ ⲟⲩⲗⲱϫϩ̅ ⲡⲉ. ⲏ̅ ⲟⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ. ⲏ̅ ⲟⲩϩⲕⲟ. ⲏ̅ ⲟⲩⲕⲱⲕⲁϩⲏⲩ. ⲏ̅ ⲟⲩⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲏ̅ ⲟⲩⲥⲏϥⲉ. 36ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅ ⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲁⲩⲟⲡⲛ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲕⲟⲛⲥⲟⲩ. 37ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲛ̅ϫⲣⲁⲉⲓⲧ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ̅. 38ϯⲡⲓⲑⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲙⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲱⲛϩ̅· ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲣⲭⲏ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ· ⲟⲩⲇⲉ ϭⲟⲙ. 39ⲟⲩⲇⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ· ⲟⲩⲇⲉ ⲡϣⲓⲕⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲉⲕⲧⲓⲥⲓⲥ. ⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲡⲟⲣϫⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ·
Copyright information for CopSahHorner