1 Corinthians 10

1ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϩⲁⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲧⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 2ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϩⲛⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲙⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 3ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ 4ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲥⲱ ⲛⲟⲩⲥⲱ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲁⲩⲥⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲏ ⲙⲡⲉⲧⲣⲁ ⲉⲥⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉ 5ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲱⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲛⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟ ⲁⲩⲡⲟⲣϣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡϫⲁⲓⲉ 6ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲣⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲛⲉⲑⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲏ ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ 7ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ ⲛⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛϭⲓⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲉⲥⲱ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲥⲱⲃⲉ 8ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛϭⲓϫⲟⲩⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲛϣⲟ 9ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛϩⲟϥ 10ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲕⲣⲙⲣⲙ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲣⲙⲣⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ 11ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲏ ⲁⲩⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲛ ⲉⲩⲥⲃⲱ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲑⲁⲏ ⲛⲛⲁⲓⲱⲛ ⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁ ⲉⲣⲟⲟⲩ 12ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱϣⲧ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϥϩⲉ 13ⲙⲡⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲧⲁϩⲱⲧⲛ ⲛⲥⲁⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲟⲙ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙⲡⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ϥⲛⲁϯⲑⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲡⲧⲣⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉϥⲓ 14ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ 15ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ⲥⲁⲃⲉⲉⲩ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ 16ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉϣⲁⲛⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲏ ⲛⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲉϣⲁⲛⲡⲟϣϥ ⲙⲏ ⲛⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲉⲭⲥ 17ϫⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲛ ⲧⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛⲟⲩⲱⲧ 18ϭⲱϣⲧ ⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲙⲏ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ [ⲛ]ⲛⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲉ ⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ 19ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲏ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛϣⲱⲱⲧ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲏ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϣⲟⲟⲡ 20ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲱⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲱⲱⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲛϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲣⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ 21ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲥⲉⲡⲁⲡⲟⲧ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉϫⲓ ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ 22ⲏ ⲉⲛⲛⲁϯⲕⲱϩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲏ ⲉⲛϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟϥ 23ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲁⲛ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲕⲱⲧ ⲁⲛ 24ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲧⲉϥⲛⲟϥⲣⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲕⲉⲟⲩⲁ 25ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁⲕⲉⲗⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ 26ⲡⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲡⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 27ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ 28ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲛⲣⲡⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲣⲟⲩⲟⲙϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲏ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛⲧⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ 29ⲧⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲇⲉ ⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲱⲕ ⲁⲛ [ⲧⲉ] ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲡⲏ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ϩⲓⲧⲛⲕⲉⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ 30ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ϯⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲥⲉϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲙⲡⲉϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲁⲣⲟϥ 31ⲉⲓⲧⲉ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱ ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 32ϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲛϫⲣⲟⲡ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲙⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 33ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲱ ⲉϯⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛϯϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲧⲁⲛⲟϥⲣⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϩⲁϩ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲟⲩϫⲁⲓ

Copyright information for CopSahidicMSS