1 Corinthians 11

ⲧⲛⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲓ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲛⲧⲱⲛⲧ ⲉⲡⲉⲭⲥ ϯⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲙⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲡⲉ ⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲧⲁⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲧⲁⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲏ ⲉϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉϥⲁⲡⲉ ϩⲟⲃⲥ ϥϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲥϣⲗⲏⲗ ⲏ ⲉⲥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲥⲁⲡⲉ ϭⲟⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲥϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲧⲉⲥⲁⲡⲉ ⲧⲉⲓϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲉⲓϩⲱⲃ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲣⲉϫⲱⲥ ϩⲟⲟⲕⲉ ⲉϣϫⲉⲥⲛⲁϩⲃⲥϫⲱⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲃϫⲱⲥ ⲉϣϫⲉⲟⲩϣⲗⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲉ ϣⲃϫⲱⲥ ⲏ ϩⲉⲕⲉϫⲱⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥϩⲃⲥϫⲱⲥ ⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ⲛϣϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉϩⲱⲃⲥ ⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲉⲑⲓⲕⲱⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲧⲉ ⲛⲧⲁⲩϫⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲩϫⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲩⲥⲛⲧⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲣⲱⲙⲉ 10 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϣϣⲉ ⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲕⲱ ⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲛⲧⲉⲥⲁⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ 11 ⲡⲗⲏⲛ ⲙⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϫⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲟⲟⲩⲧ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 12 ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ 13 ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϣϣⲉ ⲉⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲉϫⲱⲥ ϭⲟⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ 14 ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓⲕⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙⲉⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲉϩϥⲱ ⲟⲩⲥⲱϣ ⲛⲁϥ ⲡⲉ 15 ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲟⲩⲉϩϥⲱ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡϥⲱ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲥ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲣϣⲱⲛ 16 ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲁⲓϯⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲛⲧⲁⲛⲥⲩⲛⲓⲑⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 17 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲓⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲛ ⲉⲩϫⲓⲥⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩϩⲃⲃⲉ 18 ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϯⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ 19 ϩⲁⲡⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉϩⲉⲛϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲣⲉⲛⲕⲉⲥⲱⲧⲡ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 20 ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲟⲩϩ ϭⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛⲟⲩⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲉⲟⲩⲟⲙϥ 21 ⲡⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲟⲩⲁ ⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉϥⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲧⲁϩⲉ 22 ⲙⲏ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲏⲧⲛⲏⲉⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲱ ϫⲛⲙⲙⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲁⲩ ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲁⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲁⲓ ⲛϯⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩ ⲁⲛ 23 ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ϩⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲕ 24 ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲡⲟϣϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲣⲓⲡⲁⲓ ⲉⲡⲁⲣⲙⲉⲉⲩⲉ 25 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁⲡⲟⲧ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲓⲁⲡⲟⲧ ⲡⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ ϩⲙⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲁⲣⲓⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲥ ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲱ ⲉⲡⲁⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ 26 ⲥⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲱ ⲙⲡⲁⲡⲟⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲁⲛⲧϥⲉⲓ 27 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲛϥⲥⲱ ⲙⲡⲁⲡⲟⲧ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛϥⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 28 ⲙⲁⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲁⲡⲟⲧ 29 ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲱ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲕⲣⲓⲙⲁ ⲉⲛϥⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ 30 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲟⲩⲛϩⲁϩ ϣⲱⲛⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲗⲉϫⲗⲱϫ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲕⲟⲧⲕ ⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ 31 ⲉⲛⲉⲛⲙⲟⲩϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ 32 ⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲧϭⲁⲉⲓⲟⲛ ⲙⲛⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 33 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲁϩⲉ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 34 ⲡⲉⲧϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉϥⲏⲉⲓ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲕⲣⲓⲙⲁ ϯⲛⲁⲧⲉϣⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ

Copyright information for CopSahidicMSS