1 Corinthians 12

ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲣⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲃⲏⲕ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲉⲧⲉⲙⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯⲧⲁⲙⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉϥϣⲁϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ ⲇⲉ ⲛϩⲙⲟⲧ ⲉⲡⲓⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲡⲓϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ ⲛⲉⲛⲉⲣⲅⲏⲙⲁ ⲉⲡⲓⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ ϩⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲥⲉϯ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲙⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲛⲟϥⲣⲉ ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ϣⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲕⲉⲧ ⲇⲉ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙⲡⲓⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ 10 ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛϩⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲅⲏⲙⲁ ⲛϭⲟⲙ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲡⲛⲁ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛϩⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲁⲥⲡⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩϩⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ⲛⲁⲥⲡⲉ 11 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲓⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲡⲱϣ ⲉϫⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥⲟⲩⲁϣⲥ 12 ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲟⲩⲛⲧϥϩⲁϩ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ϩⲁϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ 13 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ ⲛⲧⲁⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲓⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲓⲧⲉ ⲣⲙϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲩⲧⲥⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ ⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ 14 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁϩ ⲛⲉ 15 ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲧϭⲓϫ ⲁⲛ ⲁⲛⲅⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲟⲩⲧⲟ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲉ 16 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲙⲁⲁϫⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲡⲃⲁⲗ ⲁⲛ ⲁⲛⲅⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲟⲩⲧⲟ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ 17 ⲉϣϫⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲗ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲙⲁⲁϫⲉ ⲉϣϫⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲁϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡϣⲁ 18 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲙⲛⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥⲟⲩⲁϣⲥ 19 ⲉϣϫⲉⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲥⲱⲙⲁ 20 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲁϩ ⲙⲉⲛ ⲛⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ 21 ⲙⲛϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲡⲃⲁⲗ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲧϭⲓϫ ϫⲉ ⲛϯⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙⲙⲟ ⲁⲛ ⲏ ⲟⲛ ⲧⲁⲡⲉ ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϫⲉ ⲛϯⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ 22 ⲁⲗⲗⲁ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛϭⲱⲃ ⲛⲉ ϩⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲛⲉ 23 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲏϣ ⲧⲛⲟⲩⲱϩ ⲛⲟⲩϩⲟⲩⲉⲧⲓⲙⲏ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛϣⲓⲡⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲟⲩⲉⲉⲩⲥⲭⲩⲙⲟⲥⲩⲛⲏ 24 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲥⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲩⲛⲕⲉⲣⲁ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲁϥϯ ⲛⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲙⲡⲉⲧϣⲁⲁⲧ 25 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲱⲣϫ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ 26 ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ϣⲱⲛⲉ ϣⲁⲣⲉⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲛⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲓⲧⲁ ⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲉⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲣⲁϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ 27 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲕⲙⲉⲣⲟⲩⲥ 28 ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲁⲩ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲁϩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϩⲉⲛⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲟⲩϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϩⲉⲛⲣϩⲙⲙⲉ ϩⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲁⲥⲡⲉ 29 ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣⲥⲁϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ 30 ⲙⲏ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϩⲉⲛϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲛⲁⲥⲡⲉ ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁϩⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ 31 ⲕⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲛⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲓ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ϯⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ

Copyright information for CopSahidicMSS