1 Corinthians 12

1ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲣⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ 2ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲃⲏⲕ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲉⲧⲉⲙⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓⲱⲱⲥ 3ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯⲧⲁⲙⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉϥϣⲁϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ 4ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ ⲇⲉ ⲛϩⲙⲟⲧ ⲉⲡⲓⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ 5ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲡⲓϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ 6ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ ⲛⲉⲛⲉⲣⲅⲏⲙⲁ ⲉⲡⲓⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ ϩⲙⲡⲧⲏⲣϥ 7ⲥⲉϯ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲙⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲛⲟϥⲣⲉ 8ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ϣⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲕⲉⲧ ⲇⲉ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ 9ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙⲡⲓⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ 10ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛϩⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲅⲏⲙⲁ ⲛϭⲟⲙ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲡⲛⲁ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛϩⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲁⲥⲡⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩϩⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ⲛⲁⲥⲡⲉ 11ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲓⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲡⲱϣ ⲉϫⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥⲟⲩⲁϣⲥ 12ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲟⲩⲛⲧϥϩⲁϩ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ϩⲁϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ 13ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ ⲛⲧⲁⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲓⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲓⲧⲉ ⲣⲙϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲩⲧⲥⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ ⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ 14ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁϩ ⲛⲉ 15ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲧϭⲓϫ ⲁⲛ ⲁⲛⲅⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲟⲩⲧⲟ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲉ 16ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲙⲁⲁϫⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲡⲃⲁⲗ ⲁⲛ ⲁⲛⲅⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲟⲩⲧⲟ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ 17ⲉϣϫⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲗ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲙⲁⲁϫⲉ ⲉϣϫⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲁϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡϣⲁ 18ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲙⲛⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥⲟⲩⲁϣⲥ 19ⲉϣϫⲉⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲥⲱⲙⲁ 20ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲁϩ ⲙⲉⲛ ⲛⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ 21ⲙⲛϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲡⲃⲁⲗ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲧϭⲓϫ ϫⲉ ⲛϯⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙⲙⲟ ⲁⲛ ⲏ ⲟⲛ ⲧⲁⲡⲉ ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϫⲉ ⲛϯⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ 22ⲁⲗⲗⲁ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛϭⲱⲃ ⲛⲉ ϩⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲛⲉ 23ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲏϣ ⲧⲛⲟⲩⲱϩ ⲛⲟⲩϩⲟⲩⲉⲧⲓⲙⲏ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛϣⲓⲡⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲟⲩⲉⲉⲩⲥⲭⲩⲙⲟⲥⲩⲛⲏ 24ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲥⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲩⲛⲕⲉⲣⲁ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲁϥϯ ⲛⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲙⲡⲉⲧϣⲁⲁⲧ 25ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲱⲣϫ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ 26ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ϣⲱⲛⲉ ϣⲁⲣⲉⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲛⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲓⲧⲁ ⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲉⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲣⲁϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ 27ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲕⲙⲉⲣⲟⲩⲥ 28ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲁⲩ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲁϩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϩⲉⲛⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲟⲩϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϩⲉⲛⲣϩⲙⲙⲉ ϩⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲁⲥⲡⲉ 29ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣⲥⲁϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ 30ⲙⲏ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϩⲉⲛϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲛⲁⲥⲡⲉ ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁϩⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ 31ⲕⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲛⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲓ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ϯⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ

Copyright information for CopSahidicMSS