1 Corinthians 14

1ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲕⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ 2ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲛⲧⲁⲥⲡⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲙⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲛϩⲉⲛⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ 3ⲡⲉⲧⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲕⲱⲧ ⲙⲛⲟⲩⲥⲟⲡⲥ ⲙⲛⲟⲩⲥⲟⲗⲥⲗ 4ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲛⲧⲁⲥⲡⲉ ⲉϥⲕⲱⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ ⲡⲉⲧⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲕⲱⲧ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 5ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ ϩⲛⲛⲁⲥⲡⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲉⲡⲉⲧⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲛⲛⲁⲥⲡⲉ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲉϣϫⲉ ⲛϥⲛⲁⲃⲱⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϫⲓ ⲛⲟⲩⲕⲱⲧ 6ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲓϣⲁϫⲉ ϩⲛⲛⲁⲥⲡⲉ ⲉⲓⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲟⲩ ⲉⲓϣⲁⲛⲧⲙϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲏ ϩⲛⲟⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲏ ϩⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲏ ϩⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲏ ϩⲛⲟⲩⲥⲃⲱ 7ⲉϣⲱⲡⲉ ⲣⲱ ⲛⲁⲯⲩⲭⲟⲛ ⲉⲩϯ ⲛⲧⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲥⲏⲃⲉ ⲛϫⲱ ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲕⲓⲑⲁⲣⲁ ⲉⲩϣⲁⲛⲧⲙϯ ⲛⲟⲩⲡⲱⲣϫ ⲛⲛⲉⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡϫⲱ ⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲏ ⲡⲉⲧⲟⲩⲕⲓⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ 8ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ϯ ⲛⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲃⲧⲱⲧϥ ⲉⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ 9ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲁⲥⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲧⲙϯ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲡⲁⲏⲣ 10ⲟⲩⲛⲟⲩⲁⲡⲥ ⲙⲙⲓⲛⲉ ⲛⲥⲙⲏ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲙⲛⲧϥⲥⲙⲏ 11ⲉⲓϣⲁⲛⲧⲙⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧϭⲟⲙ ⲛⲧⲉⲥⲙⲏ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲙⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ 12ⲧⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲡⲉⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲣⲉϥⲕⲱϩ ⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲡⲣⲟⲥⲡⲕⲱⲧ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϣⲓⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣϩⲟⲩⲟ 13ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲛⲧⲁⲥⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲃⲱⲗ 14ⲉⲓϣⲁⲛϣⲗⲏⲗ ϩⲛⲟⲩⲁⲥⲡⲉ ⲡⲁⲡⲛⲁ ⲡⲉⲧϣⲗⲏⲗ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲧⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲡⲉ 15ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉϯⲛⲁϣⲗⲏⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ϯⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲟⲛ ϩⲙⲡⲁⲕⲉϩⲏⲧ ϯⲛⲁⲯⲁⲗⲗⲉⲓ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ϯⲛⲁⲯⲁⲗⲗⲉⲓ ⲟⲛ ϩⲙⲡⲁⲕⲉϩⲏⲧ 16ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲉⲕϣⲁⲛⲥⲙⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲉⲧϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲁ ⲙⲡϩⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ϥⲛⲁϫⲱ ⲙⲡϩⲁⲙⲏⲛ ⲉϫⲙⲡⲉⲕϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲕϫⲉⲟⲩ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ 17ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲕϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲕⲱⲧ ⲁⲛ 18ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ϯϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ϩⲛⲛⲁⲥⲡⲉ 19ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϯⲟⲩⲉϣϯⲟⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉϫⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲁϩⲏⲧ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲕⲁⲑⲏⲅⲉⲓ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲧⲃⲁ ⲛϣⲁϫⲉ ϩⲛⲧⲁⲥⲡⲉ 20ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡⲣⲣⲕⲟⲩⲓ ϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓⲕⲟⲩⲓ ϩⲛⲧⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ 21ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲉⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ϯⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲡⲉⲓⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲕⲉϩⲉ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ 22ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲥⲡⲉ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲧⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 23ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲥⲉϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲛⲁⲥⲡⲉ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓϩⲉⲛϩⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲏ ϩ[ⲉ]ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲉⲩⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲗⲟⲃⲉ 24ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲏ ⲟⲩϩⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲓⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲥⲉⲛⲁⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 25ⲛⲉⲑⲏⲡ ⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϥⲛⲁⲡⲁϩⲧϥ ⲉϫⲙⲡⲉϥϩⲟ ⲛϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 26ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲥⲃⲱ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲁⲥⲡⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲕⲱⲧ 27ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲁⲥⲡⲉ ϣⲁⲥⲛⲁⲩ ⲏ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲉϫⲓⲟⲩϣⲏⲙ ⲉⲟⲩⲁ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲃⲟⲗⲟⲩ 28ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛⲣⲉϥⲃⲱⲗ ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲁⲣⲱϥ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 29ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ 30ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉⲡϣⲟⲣⲡ ⲕⲁⲣⲱϥ 31ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲥⲃⲟ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲥⲉⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 32ⲛⲧⲉⲛⲉⲡⲛⲁ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 33ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲁⲡⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁϯⲣⲏⲛⲏ ⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 34ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲥⲧⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 35ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲥⲉⲟⲩⲉϣⲥⲟⲩⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲛⲉⲛⲉⲩϩⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲩⲏⲓ ⲟⲩϣⲗⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉϣⲁϫⲉ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 36ⲏ ⲛⲧⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲏ ⲛⲧⲁϥⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲟⲩⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 37ⲡⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲏ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉϯⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϩⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉ 38ⲡⲉⲧⲟ ⲇⲉ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲥⲉⲟ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ 39ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲕⲱϩ ⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲕⲱⲗⲩ ⲉϣⲁϫⲉ ϩⲛⲛⲁⲥⲡⲉ 40ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲟⲩⲧⲥⲁⲛⲟ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲧⲁⲝⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS