1 Corinthians 14

ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲕⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲛⲧⲁⲥⲡⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲙⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲛϩⲉⲛⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉⲧⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲕⲱⲧ ⲙⲛⲟⲩⲥⲟⲡⲥ ⲙⲛⲟⲩⲥⲟⲗⲥⲗ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲛⲧⲁⲥⲡⲉ ⲉϥⲕⲱⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ ⲡⲉⲧⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲕⲱⲧ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ ϩⲛⲛⲁⲥⲡⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲉⲡⲉⲧⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲛⲛⲁⲥⲡⲉ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲉϣϫⲉ ⲛϥⲛⲁⲃⲱⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϫⲓ ⲛⲟⲩⲕⲱⲧ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲓϣⲁϫⲉ ϩⲛⲛⲁⲥⲡⲉ ⲉⲓⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲟⲩ ⲉⲓϣⲁⲛⲧⲙϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲏ ϩⲛⲟⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲏ ϩⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲏ ϩⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲏ ϩⲛⲟⲩⲥⲃⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲣⲱ ⲛⲁⲯⲩⲭⲟⲛ ⲉⲩϯ ⲛⲧⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲥⲏⲃⲉ ⲛϫⲱ ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲕⲓⲑⲁⲣⲁ ⲉⲩϣⲁⲛⲧⲙϯ ⲛⲟⲩⲡⲱⲣϫ ⲛⲛⲉⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡϫⲱ ⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲏ ⲡⲉⲧⲟⲩⲕⲓⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ϯ ⲛⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲃⲧⲱⲧϥ ⲉⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲁⲥⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲧⲙϯ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲡⲁⲏⲣ 10 ⲟⲩⲛⲟⲩⲁⲡⲥ ⲙⲙⲓⲛⲉ ⲛⲥⲙⲏ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲙⲛⲧϥⲥⲙⲏ 11 ⲉⲓϣⲁⲛⲧⲙⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧϭⲟⲙ ⲛⲧⲉⲥⲙⲏ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲙⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ 12 ⲧⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲡⲉⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲣⲉϥⲕⲱϩ ⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲡⲣⲟⲥⲡⲕⲱⲧ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϣⲓⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣϩⲟⲩⲟ 13 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲛⲧⲁⲥⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲃⲱⲗ 14 ⲉⲓϣⲁⲛϣⲗⲏⲗ ϩⲛⲟⲩⲁⲥⲡⲉ ⲡⲁⲡⲛⲁ ⲡⲉⲧϣⲗⲏⲗ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲧⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲡⲉ 15 ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉϯⲛⲁϣⲗⲏⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ϯⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲟⲛ ϩⲙⲡⲁⲕⲉϩⲏⲧ ϯⲛⲁⲯⲁⲗⲗⲉⲓ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ϯⲛⲁⲯⲁⲗⲗⲉⲓ ⲟⲛ ϩⲙⲡⲁⲕⲉϩⲏⲧ 16 ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲉⲕϣⲁⲛⲥⲙⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲉⲧϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲁ ⲙⲡϩⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ϥⲛⲁϫⲱ ⲙⲡϩⲁⲙⲏⲛ ⲉϫⲙⲡⲉⲕϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲕϫⲉⲟⲩ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ 17 ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲕϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲕⲱⲧ ⲁⲛ 18 ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ϯϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ϩⲛⲛⲁⲥⲡⲉ 19 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϯⲟⲩⲉϣϯⲟⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉϫⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲁϩⲏⲧ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲕⲁⲑⲏⲅⲉⲓ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲧⲃⲁ ⲛϣⲁϫⲉ ϩⲛⲧⲁⲥⲡⲉ 20 ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡⲣⲣⲕⲟⲩⲓ ϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓⲕⲟⲩⲓ ϩⲛⲧⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ 21 ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲉⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ϯⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲡⲉⲓⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲕⲉϩⲉ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ 22 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲥⲡⲉ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲧⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 23 ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲥⲉϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲛⲁⲥⲡⲉ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓϩⲉⲛϩⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲏ ϩ[ⲉ]ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲉⲩⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲗⲟⲃⲉ 24 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲏ ⲟⲩϩⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲓⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲥⲉⲛⲁⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 25 ⲛⲉⲑⲏⲡ ⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϥⲛⲁⲡⲁϩⲧϥ ⲉϫⲙⲡⲉϥϩⲟ ⲛϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 26 ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲥⲃⲱ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲁⲥⲡⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲕⲱⲧ 27 ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲁⲥⲡⲉ ϣⲁⲥⲛⲁⲩ ⲏ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲉϫⲓⲟⲩϣⲏⲙ ⲉⲟⲩⲁ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲃⲟⲗⲟⲩ 28 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛⲣⲉϥⲃⲱⲗ ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲁⲣⲱϥ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 29 ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ 30 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉⲡϣⲟⲣⲡ ⲕⲁⲣⲱϥ 31 ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲥⲃⲟ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲥⲉⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 32 ⲛⲧⲉⲛⲉⲡⲛⲁ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 33 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲁⲡⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁϯⲣⲏⲛⲏ ⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 34 ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲥⲧⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 35 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲥⲉⲟⲩⲉϣⲥⲟⲩⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲛⲉⲛⲉⲩϩⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲩⲏⲓ ⲟⲩϣⲗⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉϣⲁϫⲉ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 36 ⲏ ⲛⲧⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲏ ⲛⲧⲁϥⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲟⲩⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 37 ⲡⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲏ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉϯⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϩⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉ 38 ⲡⲉⲧⲟ ⲇⲉ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲥⲉⲟ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ 39 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲕⲱϩ ⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲕⲱⲗⲩ ⲉϣⲁϫⲉ ϩⲛⲛⲁⲥⲡⲉ 40 ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲟⲩⲧⲥⲁⲛⲟ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲧⲁⲝⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS