1 Corinthians 2

ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲓⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ϩⲛⲟⲩϫⲓⲥⲉ ⲁⲛ ⲛϣⲁϫⲉ ⲏ ⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲓϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲁⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲉⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲧⲁ[ⲓ]ⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϭⲱⲃ ⲙⲛⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲡⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲑⲉ ⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲁ ϩⲓϭⲟⲙ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲑⲉ ⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲙ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ϩⲛⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲥ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲇⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲧⲁⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲙⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲁⲓ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲧⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲟⲣϫⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲡⲉⲛⲉⲟⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲧⲉⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲩⲛⲁⲥ⳧ⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲃⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲙⲁⲁϫⲉ ⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡϩⲏⲧ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ 10 ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϭⲟⲗⲡⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲧϩⲧ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲑⲏⲡ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 11 ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ [ⲛ]ⲛⲁⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲛⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ⲛⲥⲁⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲛ 13 ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛϩⲉⲛϯⲥⲃⲱ ⲙⲡⲛⲁ ⲉⲛϣⲱⲛⲃ ⲛϩⲉⲛⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉϩⲉⲛⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ 14 ⲟⲩⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲉϥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲛⲁⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲱⲥ 15 ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ ⲇⲉ ϣⲁϥⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ 16 ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲩⲛⲡϩⲏⲧ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲧⲥⲉⲃⲉⲉⲓⲁⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS