1 Corinthians 3

ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡⲓϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲕⲟⲩⲓ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲓⲧⲥⲉⲧⲛⲉⲣⲱⲧⲉ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ ⲁⲛ ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲧⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ϩⲟⲡⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲛⲕⲱϩ ϩⲓϯⲧⲱⲛ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲁⲛⲅⲡⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲡⲁⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲙⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲛⲉ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯ ⲛⲁϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲧⲱϭⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲥⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ϭⲉ ⲙⲡⲁⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲁⲡⲉⲧⲧⲥⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲇⲉ ⲙⲛⲡⲉⲧⲧⲥⲟ ⲟⲩⲁ ⲛⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁϫⲓ ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲁⲛⲟⲛϩⲉⲛϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲕⲱⲧ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10 ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ϩⲱⲥ ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛⲁⲣⲭⲓⲧⲉⲕⲧⲱⲛ ⲁⲓⲕⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲧⲥⲛⲧⲉ ⲟⲩⲛϭⲉ ⲇⲉ ⲕⲱⲧ ⲉϫⲱⲥ ⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱϣⲧ ϫⲉ ⲉϥⲕⲱⲧ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ 11 ⲙⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲕⲁⲕⲉⲥⲛⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 12 ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲕⲱⲧ ⲉϫⲛⲧⲉⲓⲥⲛⲧⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲟⲩϩⲁⲧ ϩⲉⲛⲉⲛⲉⲙⲙⲉ ϩⲉⲛϣⲉ ⲟⲩⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲟⲩⲣⲟⲟⲩⲉ 13 ⲡϩⲱⲃ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲱⲃ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϥⲟ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲕⲱϩⲧ ⲡⲉⲧⲛⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ 14 ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲛⲁϭⲱ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲟⲧϥ ϥⲛⲁϫⲓ ⲛⲟⲩⲃⲉⲕⲉ 15 ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲛⲁⲣⲱⲕϩ ϥⲛⲁϯⲟⲥⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲕⲱϩⲧ 16 ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲏϩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 17 ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ ⲡⲣⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲉ 18 ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲝⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲣⲥⲟϭ ϩⲙⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲟⲫⲟⲥ 19 ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲟϭ ⲧⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲉⲧϭⲱⲡⲉ ⲛⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ϩⲛⲛⲉⲩⲕⲟⲧⲥ 20 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲙⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉϣⲟⲩⲉⲓⲧ 21 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲛⲣⲱⲙⲉ 22 ⲡⲧⲏⲣϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲉⲓⲧⲉ ⲕⲏⲫⲁ ⲉⲓⲧⲉ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲱⲛϩ ⲉⲓⲧⲉ ⲙⲟⲩ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ ⲡⲱⲧⲛ ⲡⲉ 23 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲇⲉ ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS