1 Corinthians 3

1ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡⲓϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲕⲟⲩⲓ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ 2ⲁⲓⲧⲥⲉⲧⲛⲉⲣⲱⲧⲉ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ ⲁⲛ ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ 3ⲉⲧⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ϩⲟⲡⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲛⲕⲱϩ ϩⲓϯⲧⲱⲛ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ 4ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲁⲛⲅⲡⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲡⲁⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲙⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ 5ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲛⲉ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯ ⲛⲁϥ 6ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲧⲱϭⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲥⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ 7ϩⲱⲥⲧⲉ ϭⲉ ⲙⲡⲁⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲁⲡⲉⲧⲧⲥⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲩⲝⲁⲛⲉ 8ⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲇⲉ ⲙⲛⲡⲉⲧⲧⲥⲟ ⲟⲩⲁ ⲛⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁϫⲓ ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥϩⲓⲥⲉ 9ⲁⲛⲟⲛϩⲉⲛϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲕⲱⲧ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ϩⲱⲥ ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛⲁⲣⲭⲓⲧⲉⲕⲧⲱⲛ ⲁⲓⲕⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲧⲥⲛⲧⲉ ⲟⲩⲛϭⲉ ⲇⲉ ⲕⲱⲧ ⲉϫⲱⲥ ⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱϣⲧ ϫⲉ ⲉϥⲕⲱⲧ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ 11ⲙⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲕⲁⲕⲉⲥⲛⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 12ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲕⲱⲧ ⲉϫⲛⲧⲉⲓⲥⲛⲧⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲟⲩϩⲁⲧ ϩⲉⲛⲉⲛⲉⲙⲙⲉ ϩⲉⲛϣⲉ ⲟⲩⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲟⲩⲣⲟⲟⲩⲉ 13ⲡϩⲱⲃ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲱⲃ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϥⲟ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲕⲱϩⲧ ⲡⲉⲧⲛⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ 14ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲛⲁϭⲱ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲟⲧϥ ϥⲛⲁϫⲓ ⲛⲟⲩⲃⲉⲕⲉ 15ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲛⲁⲣⲱⲕϩ ϥⲛⲁϯⲟⲥⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲕⲱϩⲧ 16ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲏϩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 17ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ ⲡⲣⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲉ 18ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲝⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲣⲥⲟϭ ϩⲙⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲟⲫⲟⲥ 19ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲟϭ ⲧⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲉⲧϭⲱⲡⲉ ⲛⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ϩⲛⲛⲉⲩⲕⲟⲧⲥ 20ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲙⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉϣⲟⲩⲉⲓⲧ 21ϩⲱⲥⲧⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲛⲣⲱⲙⲉ 22ⲡⲧⲏⲣϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲉⲓⲧⲉ ⲕⲏⲫⲁ ⲉⲓⲧⲉ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲱⲛϩ ⲉⲓⲧⲉ ⲙⲟⲩ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ ⲡⲱⲧⲛ ⲡⲉ 23ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲇⲉ ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS