1 Corinthians 6

1ⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲟⲩⲛⲧϥⲟⲩϩⲱⲃ ⲙⲛⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ϩⲓⲛⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲓⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲛ 2ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲙⲁ ⲛϯϩⲁⲡ 3ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛϩⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲙⲡⲁⲧⲛⲡⲱϩ ⲉⲛⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 4ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲉⲛϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲡⲃⲓⲟⲥ ⲛⲉⲧⲥⲟϣϥ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲑⲙⲥⲟⲟⲩ 5ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲩϣⲓⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲁⲓ ⲉϥⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ 6ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ϫⲓϩⲁⲡ ⲙⲛⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ϩⲓⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 7ⲏⲇⲏ ⲙⲉⲛ ϩⲟⲗⲱⲥ ⲣⲱ ⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛϩⲁⲡ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲣⲱ ⲥⲉⲛⲁϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲣⲱ ⲥⲉⲛⲁϥⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ 8ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉⲧϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϥⲱϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲛⲏⲩ 9ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲣⲡⲗⲁⲛⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲙⲁⲗⲁⲕⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲣⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕ ⲙⲛϩⲟⲟⲩⲧ 10ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲣⲉϥϩⲱϥⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲙⲁⲓⲧⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲣⲉϥϯϩⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲣⲉϥⲥⲁϩⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 11ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲉⲕⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ 12ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲁⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϯⲛⲁⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲣϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ 13ⲛϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙ ⲛⲑⲏ ⲁⲩⲱ ⲑⲏ ⲛⲛϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲁⲓ ⲙⲛⲛⲉⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ϥⲛⲁⲟⲩⲟⲥϥⲟⲩ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ 14ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ 15ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲉ ⲧⲁϥⲓ ϭⲉ ⲛⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲧⲁⲁⲁⲩ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ 16ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲡⲟⲣⲛⲏ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⲛⲟⲩⲱⲧ 17ⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ 18ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲁⲁⲩ ⲥⲉⲙⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ 19ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ⲡⲣⲡⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲱⲧⲛ ⲁⲛ 20ⲁⲩϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲟⲩⲁⲥⲟⲩ ϯⲉⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS