1 Corinthians 7

1ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙϫⲱϩ ⲉⲥϩⲓⲙⲉ 2ⲉⲧⲃⲉⲙⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ϫⲓ ⲛⲁⲥ ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ 3ⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⲙⲡⲉⲧⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲧⲕⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϯ ⲙⲡⲉⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ 4ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲟ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲡⲉ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲙⲡϩⲁⲓ ⲟ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲉ 5ⲙⲡⲣϥⲉϭⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲛⲟⲩϣⲱⲛⲃ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲥⲣϥⲉ ⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲧⲟⲩⲉⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲁⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ 6ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲥⲩⲛⲅⲛⲱⲙⲏ ⲛⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲁⲛ 7ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲁϩⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲓⲛⲁⲓ ⲕⲉⲧ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ 8ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲛⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲩ ⲉϭⲱ ⲛⲧⲁϩⲉ ϩⲱ 9ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲉϣⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲓ ⲛⲁⲛⲟⲩϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲱⲕϩ 10ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓ ⲇⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲱⲣϫ ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ 11ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲡⲱⲣϫ ⲙⲁⲣⲉⲥϭⲱ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲏ ⲛⲥϩⲱⲧⲡ ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲕⲱ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ 12ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲱ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲗⲟ ϩⲁⲣⲟⲥ 13ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲁⲓ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲱ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲥⲗⲟ ϩⲁⲡϩⲁⲓ 14ⲁϥⲧⲃⲃⲟ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲡϩⲁⲓ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲧⲃⲃⲟ ⲛϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙⲡⲥⲟⲛ ⲉϣϫⲉⲙⲡⲉ ⲉⲓⲉ ⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ ϩⲉⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲉⲟⲩⲁⲁⲃ 15ⲉϣϫⲉⲡⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲡⲱⲣϫ ⲙⲁⲣⲉϥⲡⲱⲣϫ ⲉⲛϥⲟ ⲁⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛϭⲓⲡⲥⲟⲛ ⲏ ⲧⲥⲱⲛⲉ ϩⲛⲛⲉⲉⲓϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϩⲙⲛ ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ 16ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲏ ⲧⲉⲛⲁϣⲧⲟⲩϫⲉⲡⲟⲩϩⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲡϩⲁⲓ ⲙⲏ ⲕⲛⲁϣⲧⲟⲩϫⲉⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ 17ⲉⲓⲙⲏ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲉϣⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉϯⲧⲱϣ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ 18ⲁⲩⲧⲉϩⲙⲟⲩⲁ ⲉϥⲥⲃⲃⲏⲩ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥϩⲟⲃⲥϥ ⲁⲩⲧⲉϩⲙⲟⲩⲁ ⲉϥⲟ ⲛⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲥⲃⲃⲏⲧϥ 19ⲡⲥⲃⲃⲉ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ 20ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲙⲡⲧⲱϩⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱ ⲛϩⲏⲧϥ 21ⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉⲕ ⲉⲕⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲣⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲁⲕ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲣⲣⲙϩⲉ ⲭⲣⲱ ⲛϩⲟⲩⲟ 22ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲡⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲡⲣⲙϩⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉ 23ⲁⲩϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲁⲟⲩⲁⲥⲟⲩ ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲣⲱⲙⲉ 24ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱ ϩⲙⲡⲁⲓ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 25ⲉⲧⲃⲉⲙⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯϯ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲅⲛⲱⲙⲏ ϩⲱⲥ ⲉⲁⲩⲛⲁ ⲛⲁⲓ ϩⲓⲧⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 26ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲡⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϭⲱ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ 27ⲕⲙⲏⲣ ⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲡⲣϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲃⲱⲗ ⲕⲃⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲡⲣϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲥϩⲓⲙⲉ 28ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛϫⲓ ⲙⲡⲕⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲥϣⲁⲛϫⲓ ⲛϭⲓⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙⲡⲥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛⲁϣⲉⲡⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲛⲧⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϯⲥⲟ ⲉⲣⲱⲧⲛ 29ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲟⲗⲕ ⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϭⲉ ⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲉⲣⲑⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲁⲩ 30ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲓⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲣⲓⲙⲉ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲁϣⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲣⲁϣⲉ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϣⲱⲡ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲁⲛ 31ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲭⲣⲱ ⲙⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲭⲣⲱ ⲁⲛ ϥⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 32ϯⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲧⲣⲟⲟⲩϣ ⲡⲉⲧⲉⲙⲛⲧϥⲥϩⲓⲙⲉ ϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ 33ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ 34ⲁⲩⲱ ϥⲡⲏϣ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲥϩⲁⲓ ⲙⲛⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛⲡⲉⲥⲡⲛⲁ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥϫⲓϩⲁⲓ ⲇⲉ ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲥⲛⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ 35ⲉⲓϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲟϥⲣⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉⲓⲉϯ ⲛⲟⲩⲉⲗⲱ ⲉϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲧⲥⲁⲛⲟ ⲙⲛⲧϭⲓⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϫⲛⲣⲟⲟⲩϣ 36ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥϣⲓⲡⲉ ⲉϫⲛⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲥⲣⲛⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧ[ϣ]ϣⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲉⲧϥⲟⲩⲁϣϥ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲁϥ ⲛϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲓ 37ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉⲙⲛϩⲧⲟⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲛⲧϥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϥⲛⲁⲁⲁⲥ 38ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϯⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉ ⲛϩⲁⲓ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϥⲛⲁⲁⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲧⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉϥⲛⲁⲣⲟⲩϩⲟⲩⲟ 39ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲏⲣ ⲉⲡϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲟⲛϩ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲟⲩ ⲟⲩⲣⲙϩⲏ ⲧⲉ ⲉϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲥ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 40ⲛⲁⲓⲁⲧⲥ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲥϣⲁⲛϭⲱ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲁⲅⲛⲱⲙⲏ ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲱ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS