1 Corinthians 7

ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙϫⲱϩ ⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉⲙⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ϫⲓ ⲛⲁⲥ ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⲙⲡⲉⲧⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲧⲕⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϯ ⲙⲡⲉⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲟ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲡⲉ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲙⲡϩⲁⲓ ⲟ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲉ ⲙⲡⲣϥⲉϭⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲛⲟⲩϣⲱⲛⲃ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲥⲣϥⲉ ⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲧⲟⲩⲉⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲁⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲥⲩⲛⲅⲛⲱⲙⲏ ⲛⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲁⲛ ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲁϩⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲓⲛⲁⲓ ⲕⲉⲧ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲛⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲩ ⲉϭⲱ ⲛⲧⲁϩⲉ ϩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲉϣⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲓ ⲛⲁⲛⲟⲩϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲱⲕϩ 10 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓ ⲇⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲱⲣϫ ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ 11 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲡⲱⲣϫ ⲙⲁⲣⲉⲥϭⲱ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲏ ⲛⲥϩⲱⲧⲡ ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲕⲱ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ 12 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲱ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲗⲟ ϩⲁⲣⲟⲥ 13 ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲁⲓ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲱ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲥⲗⲟ ϩⲁⲡϩⲁⲓ 14 ⲁϥⲧⲃⲃⲟ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲡϩⲁⲓ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲧⲃⲃⲟ ⲛϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙⲡⲥⲟⲛ ⲉϣϫⲉⲙⲡⲉ ⲉⲓⲉ ⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ ϩⲉⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲉⲟⲩⲁⲁⲃ 15 ⲉϣϫⲉⲡⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲡⲱⲣϫ ⲙⲁⲣⲉϥⲡⲱⲣϫ ⲉⲛϥⲟ ⲁⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛϭⲓⲡⲥⲟⲛ ⲏ ⲧⲥⲱⲛⲉ ϩⲛⲛⲉⲉⲓϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϩⲙⲛ ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ 16 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲏ ⲧⲉⲛⲁϣⲧⲟⲩϫⲉⲡⲟⲩϩⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲡϩⲁⲓ ⲙⲏ ⲕⲛⲁϣⲧⲟⲩϫⲉⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ 17 ⲉⲓⲙⲏ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲉϣⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉϯⲧⲱϣ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ 18 ⲁⲩⲧⲉϩⲙⲟⲩⲁ ⲉϥⲥⲃⲃⲏⲩ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥϩⲟⲃⲥϥ ⲁⲩⲧⲉϩⲙⲟⲩⲁ ⲉϥⲟ ⲛⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲥⲃⲃⲏⲧϥ 19 ⲡⲥⲃⲃⲉ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ 20 ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲙⲡⲧⲱϩⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱ ⲛϩⲏⲧϥ 21 ⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉⲕ ⲉⲕⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲣⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲁⲕ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲣⲣⲙϩⲉ ⲭⲣⲱ ⲛϩⲟⲩⲟ 22 ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲡⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲡⲣⲙϩⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉ 23 ⲁⲩϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲁⲟⲩⲁⲥⲟⲩ ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲣⲱⲙⲉ 24 ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱ ϩⲙⲡⲁⲓ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 25 ⲉⲧⲃⲉⲙⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯϯ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲅⲛⲱⲙⲏ ϩⲱⲥ ⲉⲁⲩⲛⲁ ⲛⲁⲓ ϩⲓⲧⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 26 ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲡⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϭⲱ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ 27 ⲕⲙⲏⲣ ⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲡⲣϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲃⲱⲗ ⲕⲃⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲡⲣϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲥϩⲓⲙⲉ 28 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛϫⲓ ⲙⲡⲕⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲥϣⲁⲛϫⲓ ⲛϭⲓⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙⲡⲥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛⲁϣⲉⲡⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲛⲧⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϯⲥⲟ ⲉⲣⲱⲧⲛ 29 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲟⲗⲕ ⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϭⲉ ⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲉⲣⲑⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲁⲩ 30 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲓⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲣⲓⲙⲉ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲁϣⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲣⲁϣⲉ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϣⲱⲡ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲁⲛ 31 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲭⲣⲱ ⲙⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲥⲉⲭⲣⲱ ⲁⲛ ϥⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 32 ϯⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲧⲣⲟⲟⲩϣ ⲡⲉⲧⲉⲙⲛⲧϥⲥϩⲓⲙⲉ ϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ 33 ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ 34 ⲁⲩⲱ ϥⲡⲏϣ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲥϩⲁⲓ ⲙⲛⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛⲡⲉⲥⲡⲛⲁ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥϫⲓϩⲁⲓ ⲇⲉ ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲛⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲥⲛⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ 35 ⲉⲓϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲟϥⲣⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉⲓⲉϯ ⲛⲟⲩⲉⲗⲱ ⲉϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲧⲥⲁⲛⲟ ⲙⲛⲧϭⲓⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϫⲛⲣⲟⲟⲩϣ 36 ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥϣⲓⲡⲉ ⲉϫⲛⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲥⲣⲛⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧ[ϣ]ϣⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲉⲧϥⲟⲩⲁϣϥ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲁϥ ⲛϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲓ 37 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉⲙⲛϩⲧⲟⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲛⲧϥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϥⲛⲁⲁⲁⲥ 38 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϯⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉ ⲛϩⲁⲓ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϥⲛⲁⲁⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲧⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉϥⲛⲁⲣⲟⲩϩⲟⲩⲟ 39 ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲏⲣ ⲉⲡϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲟⲛϩ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲟⲩ ⲟⲩⲣⲙϩⲏ ⲧⲉ ⲉϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲥ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 40 ⲛⲁⲓⲁⲧⲥ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲥϣⲁⲛϭⲱ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲁⲅⲛⲱⲙⲏ ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲱ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS