1 John 2

ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲣ ⲛⲟⲃⲉ, ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲥⲟⲡⲥ ⲉϫⲱⲛ ⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲉⲓⲱⲧ <ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲡⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛⲟⲃⲉ, ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲛⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲛ ⲁⲛ, ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲛϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲛⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲥⲟⲩⲱⲛϥ, ⲛϥϩⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⲛⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓ ϭⲟⲗ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲁⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲁⲓ, ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡⲉⲓ ⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ, ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ, ϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲏ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲁⲛ ⲧⲉϯⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ, ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲁⲥ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲥ ⲛϫⲓⲛⲛⲉ ⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲁⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲁⲛ ⲧⲉϯⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ, ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲕⲉ, ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲙⲉ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥⲣ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲕⲁⲕⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ, 10 ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲥⲕⲁⲛⲧⲁⲗⲗⲟⲛ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ, 11 ⲡⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲃⲏⲕ ⲉⲧⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲡⲕⲁⲕⲉ ⲧⲱⲙ ⲛⲛⲉϥⲃⲟⲗ, 12 ϯⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ, 13 ϯⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛϫⲓⲛⲛⲉ ϣⲟⲣⲡ, ϯⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲓⲣϣⲉⲣⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲣⲟ ⲉⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ 14 ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛϫⲓⲛⲛⲉ ⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ, ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲓⲣϣⲉⲣⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲣ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲣⲟ ⲉⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ, 15 ⲙⲡⲉⲣⲙⲉⲣⲓ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ, ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲙⲉⲣⲓ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ, ⲉⲓⲏ ⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 16 ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓⲁ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ, ⲙⲛ ⲧⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓⲁ ⲛⲛⲉⲃⲁⲗ, ⲙⲛ ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲡⲃⲓⲟⲥ ⲛϩⲉⲛⲛⲉⲃⲁⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲱⲧ, ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛⲛⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ, 17 ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙⲛ ⲧⲉϥⲉⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ, ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲙⲡⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ 18 ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲑⲁⲏ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲧⲉ, ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲇⲓⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲛⲏⲩ, ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁϩⲁϩ ⲛⲁⲛⲇⲓⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ, ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲑⲁⲏ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲧⲉ 19 ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲛ, ⲁⲗⲗⲁ ⲛϩⲉⲛⲛⲉⲃⲁⲗ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲛⲛⲉϩⲉⲛⲛⲉⲃⲁⲗ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲛⲁϭⲱ ⲛⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉ, ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϩⲉⲛⲛⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉ, 20 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲱ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲟⲩ ⲛⲟⲩⲧⲱϩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ, ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ, 21 ⲛⲧⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲥ, ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϭⲟⲗ ⲛⲓⲙ ϩⲉⲛⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲧⲙⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ, 22 ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲣⲉϥϫⲓ ϭⲟⲗ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡⲉⲧⲁⲣⲛⲁ, ϫⲉ <ⲓⲥ> ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉ<ⲭⲥ>, ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲇⲓⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ, ⲡⲉⲧⲁⲣⲛⲁ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ, 23 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲣⲛⲁ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛⲧⲁϥ ⲟⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ, ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ, 24 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ϫⲓⲛⲛ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ, ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲁⲛϭⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙⲉϥ ⲛϫⲓⲛⲛ ϣⲟⲣⲡ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲱⲱ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ, ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲱⲧ, 25 ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲛ ⲡⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ 26 ⲛⲁⲓ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲧⲡⲗⲁⲛⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ, 27 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲧⲱϩⲥ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧϥ, ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ϥϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣ ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ϯ ⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ, ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉϥⲧⲱϩⲥ ⲉϥϯ ⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ, ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ϭⲟⲗ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ, ⲧⲉⲧⲛϭⲉⲉⲧ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ, 28 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ϭⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲛⲧⲙϫⲓ ϣⲓⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲛ ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ, 29 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ

Copyright information for CopSahidicMSS