1 John 4

1ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲡⲉⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ<ⲡⲛⲁ> ⲛⲓⲙ, ⲁⲗⲗⲁ ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉ<ⲡⲛⲁ> ϫⲉ ⲉⲛⲉ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ ϫⲉ ⲁϩⲁϩ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ, 2ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲉ<ⲡⲛⲁ> ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉ<ⲡⲛⲁ> ⲛⲧⲉⲡⲗⲁⲛⲏ, ϫⲉ <ⲡⲛⲁ> ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛ<ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ϫⲉ ⲁϥⲉⲓ ϩⲉⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ, 3ⲁⲩⲱ <ⲡⲛⲁ> ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲁⲛ ⲛ<ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ, ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲧⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉⲧⲁⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ, 4ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛϫⲡⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲣⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲉⲧϣϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 5ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ϩⲉⲛⲉⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ, 6ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲛϥⲥⲱⲧⲙ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉ<ⲡⲛⲁ> ⲛⲧⲙⲉ ⲙⲛ ⲡⲉ<ⲡⲛⲁ> ⲛⲧⲉⲡⲗⲁⲛⲏ, 7ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲙⲉⲣⲓ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲁ ⲛⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, 8ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥⲙⲉ ⲁⲛ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ, 9ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ 10ⲉⲣⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲛⲙⲉⲣⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ 11ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲉϣϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲣⲓⲧⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲙⲉⲣⲓ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ 12ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲛⲉϩ, ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲙⲉⲣⲓ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ 13[[ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ, ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ]] ϫⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϥ<ⲡⲛⲁ>, 14ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲓⲱⲧ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲭⲱⲧⲏⲣ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 15ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲩⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ϫⲉ <ⲓⲥ> ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 16ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲉⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲉⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 17ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲁⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲙⲙⲟ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲱⲡⲉ ⲉⲩⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ, ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲏ ϣⲟⲟⲡ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱ ⲧⲉⲛϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ, 18ⲙⲙⲛ ϩⲟⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲉⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲥⲛⲟⲩϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲑⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲑⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ, ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲣ ϩⲟⲧⲉ ⲛϥϫⲏⲕ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ, 19ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ 20ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓ ϭⲟⲗ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲧϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲙⲡⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲛ ϣ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲙⲉⲣⲓⲧϥ, 21ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁⲛϫⲓⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲉⲙⲉⲣⲓ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ,

Copyright information for CopSahidicMSS