1 Peter 2

1ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲕⲱ ϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ⲕⲣⲟϥ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ⲗⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ ⲛⲓⲙ 2ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲣⲓ ⲡⲉⲣⲱⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲗⲟⲅⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ ⲕⲣⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲉⲓⲁⲓ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ 3ⲉϣϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓϯⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ, 4ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϯ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲱⲛⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲉⲁⲩⲧⲥⲧⲟϥ ⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ, ⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲟⲡⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲁⲏⲩ 5ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲱⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲱⲥ ⲱⲛⲉ ⲉϥⲟⲛϩ ⲛⲟⲩⲏⲓ ⲙ<ⲡⲛⲁ>ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙ<ⲡⲛⲁ>ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲩϣⲏⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲛ <ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ>, 6ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ϩⲛ ⲥⲓⲱⲛ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛⲕⲟⲟϩ ⲛⲥⲱⲡⲧ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϥⲛⲁϫⲓ ϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ, 7ⲉⲣⲉⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ϭⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲉⲧⲟ ⲇⲉ ⲛⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲛⲉⲧⲕⲱⲧ ⲡⲁⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲉⲩⲁⲡⲉ ⲛⲕⲟⲟϩ, 8ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛϫⲣⲟⲡ ⲙⲛⲛ ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ ⲛⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲧϫⲓ ϫⲣⲟⲡ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲟ ⲛⲛⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲡⲁⲓ 9ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲟⲩⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉϥⲥⲟⲡⲧ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲟⲩⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏϥ, ⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ, ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉⲡⲱⲛϩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲛⲛⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛϣⲡⲏⲣⲉ, 10ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ, ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, ⲛⲉⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲛⲁ ⲛⲁⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁ ⲛⲏⲧⲛ 11ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲙⲟ ⲁⲩⲱ ϩⲱⲥ ⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲥⲁϩⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲡⲉⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏ 12ⲉⲩⲛⲧⲉⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ϩⲉⲛ ⲛⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲱⲥ ⲣⲉϥⲣ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲉⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲥⲉϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡϭⲙ ⲡϣⲓⲛⲉ 13ⲑⲃⲃⲉⲓⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲱⲛⲧ ⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ, ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲣⲣⲟ ϩⲱⲥ ⲉϥϫⲟⲥⲉ 14ⲉⲓⲧⲉ ϩⲩⲅⲉⲙⲱⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ, ⲉⲧϫⲓ ⲕⲃⲁ ⲛⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲧⲁⲓⲟ ⲇⲉ ⲛⲛⲣⲉϥⲣⲡ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ, 15ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ, ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲧⲁⲙ ⲉⲣⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲓⲁⲧⲑⲏⲧ ⲛⲣⲱⲙⲉ, 16ϩⲱⲥ ⲣⲙϩⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲛ ϩⲱⲥ ϩⲏⲃⲥ ⲛⲕⲁⲕⲓⲁ, ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 17ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲉⲓⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ, ⲛⲧⲉⲧⲛⲣ ϩⲁⲧⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲉⲓⲟ ⲡⲣⲣⲟ 18ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲛ ⲛⲉⲧⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ϩⲉⲛ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲙ, ⲛⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲙⲛ ⲛϩⲁⲕ, ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ 19ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲡⲉ, ⲉϣϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲛⲁϥⲉⲓ ϩⲁϩⲉⲛⲗⲏⲡⲉⲓ ⲉϥϣⲉⲡ ϩⲓⲥⲉ ϩⲉⲛ ⲟⲩϫⲓⲛ ϭⲟⲛⲥ 20ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲥⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛϭⲱ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲃ ⲥⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϭⲉⲉⲧ ⲡⲁⲓ ⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲡⲉ ⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, 21ⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲁⲓ, ϫⲉ ⲡⲉ<ⲭⲥ> ϩⲱⲱϥ ⲁϥϣⲡ ϩⲓⲥⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ, ⲉϥⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲧ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲟⲩⲉϩ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲥⲁⲛⲉϥϩⲓⲟⲟⲩⲉ, 22ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲙⲡϥⲣ ⲛⲟⲃⲉ, ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲕⲣⲟϥ ϩⲉⲛ ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ 23ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲥⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉϥⲥⲁϩⲟⲩ ⲉϥϣⲉⲡ ϩⲓⲥⲉ ⲛⲛⲟϭⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲉϥⲕⲱ ⲇⲉ ⲙⲡⲙⲁ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥ 24ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲉϫⲙ ⲡϣⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲛⲙⲟⲩⲛ ⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲃⲉ, ⲛⲧⲛⲱⲛϩ ϩⲉⲛ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲧⲉⲛⲧⲁⲗϭⲟ ϩⲙ ⲡⲉϥⲥⲁϣ 25ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲓⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲧⲥⲟⲣⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲉⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲡϣⲱⲥ ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ

Copyright information for CopSahidicMSS