1 Peter 2

ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲕⲱ ϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ⲕⲣⲟϥ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ⲗⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲣⲓ ⲡⲉⲣⲱⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲗⲟⲅⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ ⲕⲣⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲉⲓⲁⲓ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲉϣϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓϯⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ, ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϯ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲱⲛⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲉⲁⲩⲧⲥⲧⲟϥ ⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ, ⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲟⲡⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲁⲏⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲱⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲱⲥ ⲱⲛⲉ ⲉϥⲟⲛϩ ⲛⲟⲩⲏⲓ ⲙ<ⲡⲛⲁ>ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙ<ⲡⲛⲁ>ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲩϣⲏⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲛ <ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ>, ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ϩⲛ ⲥⲓⲱⲛ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛⲕⲟⲟϩ ⲛⲥⲱⲡⲧ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϥⲛⲁϫⲓ ϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ, ⲉⲣⲉⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ϭⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲉⲧⲟ ⲇⲉ ⲛⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲛⲉⲧⲕⲱⲧ ⲡⲁⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲉⲩⲁⲡⲉ ⲛⲕⲟⲟϩ, ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛϫⲣⲟⲡ ⲙⲛⲛ ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ ⲛⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲧϫⲓ ϫⲣⲟⲡ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲟ ⲛⲛⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲟⲩⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉϥⲥⲟⲡⲧ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲟⲩⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏϥ, ⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ, ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉⲡⲱⲛϩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲛⲛⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛϣⲡⲏⲣⲉ, 10 ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ, ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, ⲛⲉⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲛⲁ ⲛⲁⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁ ⲛⲏⲧⲛ 11 ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲙⲟ ⲁⲩⲱ ϩⲱⲥ ⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲥⲁϩⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲡⲉⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏ 12 ⲉⲩⲛⲧⲉⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ϩⲉⲛ ⲛⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲱⲥ ⲣⲉϥⲣ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲉⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲥⲉϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡϭⲙ ⲡϣⲓⲛⲉ 13 ⲑⲃⲃⲉⲓⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲱⲛⲧ ⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ, ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲣⲣⲟ ϩⲱⲥ ⲉϥϫⲟⲥⲉ 14 ⲉⲓⲧⲉ ϩⲩⲅⲉⲙⲱⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ, ⲉⲧϫⲓ ⲕⲃⲁ ⲛⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲧⲁⲓⲟ ⲇⲉ ⲛⲛⲣⲉϥⲣⲡ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ, 15 ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ, ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲧⲁⲙ ⲉⲣⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲓⲁⲧⲑⲏⲧ ⲛⲣⲱⲙⲉ, 16 ϩⲱⲥ ⲣⲙϩⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲛ ϩⲱⲥ ϩⲏⲃⲥ ⲛⲕⲁⲕⲓⲁ, ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 17 ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲉⲓⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ, ⲛⲧⲉⲧⲛⲣ ϩⲁⲧⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲉⲓⲟ ⲡⲣⲣⲟ 18 ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲛ ⲛⲉⲧⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ϩⲉⲛ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲙ, ⲛⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲙⲛ ⲛϩⲁⲕ, ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ 19 ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲡⲉ, ⲉϣϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲛⲁϥⲉⲓ ϩⲁϩⲉⲛⲗⲏⲡⲉⲓ ⲉϥϣⲉⲡ ϩⲓⲥⲉ ϩⲉⲛ ⲟⲩϫⲓⲛ ϭⲟⲛⲥ 20 ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲥⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛϭⲱ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲃ ⲥⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϭⲉⲉⲧ ⲡⲁⲓ ⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲡⲉ ⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, 21 ⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲁⲓ, ϫⲉ ⲡⲉ<ⲭⲥ> ϩⲱⲱϥ ⲁϥϣⲡ ϩⲓⲥⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ, ⲉϥⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲧ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲟⲩⲉϩ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲥⲁⲛⲉϥϩⲓⲟⲟⲩⲉ, 22 ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲙⲡϥⲣ ⲛⲟⲃⲉ, ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲕⲣⲟϥ ϩⲉⲛ ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ 23 ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲥⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉϥⲥⲁϩⲟⲩ ⲉϥϣⲉⲡ ϩⲓⲥⲉ ⲛⲛⲟϭⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲉϥⲕⲱ ⲇⲉ ⲙⲡⲙⲁ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥ 24 ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲉϫⲙ ⲡϣⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲛⲙⲟⲩⲛ ⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲃⲉ, ⲛⲧⲛⲱⲛϩ ϩⲉⲛ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲧⲉⲛⲧⲁⲗϭⲟ ϩⲙ ⲡⲉϥⲥⲁϣ 25 ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲓⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲧⲥⲟⲣⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲉⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲡϣⲱⲥ ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ

Copyright information for CopSahidicMSS