1 Thessalonians 1

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲉⲩⲥ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ 2ⲧⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲛⲛⲉⲛϣⲗⲏⲗ ⲁϫⲛⲱϫⲛ 3ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲉⲩⲉ ⲙⲡϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲡϩⲓⲥⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ 4ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲥⲱⲧⲡ 5ϫⲉ ⲡⲉⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡϥϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲧⲕⲉϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲟⲩⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲛⲁϣⲱϣ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 6ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲛⲁϣⲱⲥ ⲙⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 7ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲛⲧⲁⲭⲁⲓⲁ 8ⲛⲧⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲥⲟⲉⲓⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲙⲛⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲥⲣⲥⲟⲉⲓⲧ ϩⲛⲙⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲧⲛⲧⲙⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ 9ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲥⲉϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲕⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲉⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲉ 10ⲁⲩⲱ ⲉϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲟⲣⲅⲏ ⲉⲧⲛⲏⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS