1 Thessalonians 2

1ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲥϣⲟⲩⲉⲓⲧ 2ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϫⲛⲁⲛϩⲓⲥⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟϣⲛ ϩⲛⲛⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲅⲱⲛ 3ⲡⲉⲛⲥⲟⲡⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲡⲗⲁⲛⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛⲟⲩⲕⲣⲟϥ 4ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧⲛ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲁⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛⲛϩⲏⲧ 5ⲙⲡⲛϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉϩ ϩⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲕⲱⲣϣ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛⲟⲩⲗⲟⲓϭⲉ ⲙⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲧⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ 6ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲛⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲧⲛϭⲉ 7ⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϩⲣⲟϣ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲱⲥ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲣⲙⲣⲁϣ ϩⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲉϣⲁⲣⲉⲟⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ⲑⲁⲗⲡⲉⲓ ⲛⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ 8ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲛⲁⲛ ⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲛⲕⲉⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ 9ⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡⲉⲛϩⲓⲥⲉ ⲙⲛⲡⲉⲛⲙⲕⲁϩ ⲉⲛⲣϩⲱⲃ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛⲧⲉⲩϣⲏ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲟⲡ ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϫⲛⲛⲟⲃⲉ 11ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧⲥⲟⲡⲥ ⲛⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ 12ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲥⲟⲡⲥ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲥⲟⲗⲥⲗ ⲉⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉϥⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲛⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ 13ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϫⲛⲱϫⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲥⲱⲧⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 14ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲉⲡⲛⲉⲩϩⲓⲥⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲧⲛⲣⲙⲛϯⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 15ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲥⲉⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϯ ⲟⲩⲃⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ 16ⲉⲩⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲥⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛϭⲓⲧⲟⲣⲅⲏ ϣⲁⲃⲟⲗ 17ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲁⲛⲣⲡⲉⲧⲛⲃⲟⲗ ⲡⲣⲟⲥⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲙⲡϩⲟ ϩⲙⲡϩⲏⲧ ⲁⲛ ⲁⲛϭⲉⲡⲏ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲛϩⲟ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲱϣ 18ϫⲉ ⲁⲛⲣϩⲛⲁⲛ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯϫⲣⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲛϭⲓⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ 19ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲏ ⲡⲉⲛⲣⲁϣⲉ ⲏ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲏ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϩⲛⲧⲉϥⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ 20ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲣⲁϣⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS