1 Thessalonians 5

1ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲉⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ 2ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ ϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲩ 3ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛⲡⲱⲣϫ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲛⲏⲩ ⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲛⲟⲩϣⲡⲛϣⲱⲡ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲛⲁⲁⲕⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲉⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩⲣⲃⲟⲗ 4ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ 5ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲁⲡⲕⲁⲕⲉ 6ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛⲛⲕⲟⲧⲕ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲛⲛⲏⲫⲉ 7ⲛⲉⲧⲛⲕⲟⲧⲕ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲧⲁϩⲉ ⲉⲩⲧⲁϩⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ 8ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲛⲛⲏⲫⲉ ⲉⲁⲛϯ ϩⲓⲱⲱⲛ ⲙⲡϩⲱⲕ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛⲧⲡⲉⲣⲓⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲁ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲟⲩϫⲁⲓ 9ϫⲉ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲁⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲣⲅⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲧⲁⲛϩⲟ ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ 10ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲧⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲧⲛⲛⲕⲟⲧⲕ ⲉⲛⲉⲱⲛϩ ⲛⲙⲙⲁϥ 11ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲱⲧ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ 12ⲧⲛⲥⲟⲡⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲥⲟⲩⲛⲛⲉⲧϩⲟⲥⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ 13ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲁⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲏⲧⲛ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲩⲟ ϩⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩϩⲱⲃ ⲁⲣⲓⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 14ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲓⲁⲧⲥⲃⲱ ⲥⲉⲡⲥⲛϩⲏⲧ ϣⲏⲙ ϥⲓ ϩⲁⲛⲉⲧϭⲟⲟⲃ ϩⲣⲟϣ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 15ϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 16ⲣⲁϣⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ 17ϣⲗⲏⲗ ⲁϫⲛⲱϫⲛ 18ϣⲡϩⲙⲟⲧ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ 19ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲣϫⲉⲛⲁϥ 20ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲙⲡⲣⲥⲟϣϥⲟⲩ 21ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲇⲉ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ 22ⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ 23ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉϥⲉⲧⲃⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉⲧⲛⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲟϫ ⲙⲛⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ ⲙⲛⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ⲁϫⲛⲛⲟⲃⲉ ϩⲛⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 24ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲉⲛ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲥ 25ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϣⲗⲏⲗ ϩⲱⲱⲛ ϩⲁⲣⲟⲛ 26ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲟⲩⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ 27ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲱϣ ⲛⲧⲉⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 28ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS