1 Thessalonians 5

ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲉⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ ϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛⲡⲱⲣϫ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲛⲏⲩ ⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲛⲟⲩϣⲡⲛϣⲱⲡ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲛⲁⲁⲕⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲉⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩⲣⲃⲟⲗ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲁⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛⲛⲕⲟⲧⲕ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲛⲛⲏⲫⲉ ⲛⲉⲧⲛⲕⲟⲧⲕ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲧⲁϩⲉ ⲉⲩⲧⲁϩⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲛⲛⲏⲫⲉ ⲉⲁⲛϯ ϩⲓⲱⲱⲛ ⲙⲡϩⲱⲕ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛⲧⲡⲉⲣⲓⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲁ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲟⲩϫⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲁⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲣⲅⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲧⲁⲛϩⲟ ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ 10 ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲧⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲧⲛⲛⲕⲟⲧⲕ ⲉⲛⲉⲱⲛϩ ⲛⲙⲙⲁϥ 11 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲱⲧ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ 12 ⲧⲛⲥⲟⲡⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲥⲟⲩⲛⲛⲉⲧϩⲟⲥⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ 13 ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲁⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲏⲧⲛ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲩⲟ ϩⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩϩⲱⲃ ⲁⲣⲓⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 14 ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲓⲁⲧⲥⲃⲱ ⲥⲉⲡⲥⲛϩⲏⲧ ϣⲏⲙ ϥⲓ ϩⲁⲛⲉⲧϭⲟⲟⲃ ϩⲣⲟϣ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 15 ϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 16 ⲣⲁϣⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ 17 ϣⲗⲏⲗ ⲁϫⲛⲱϫⲛ 18 ϣⲡϩⲙⲟⲧ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ 19 ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲣϫⲉⲛⲁϥ 20 ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲙⲡⲣⲥⲟϣϥⲟⲩ 21 ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲇⲉ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ 22 ⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ 23 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉϥⲉⲧⲃⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉⲧⲛⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲟϫ ⲙⲛⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ ⲙⲛⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ⲁϫⲛⲛⲟⲃⲉ ϩⲛⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 24 ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲉⲛ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲥ 25 ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϣⲗⲏⲗ ϩⲱⲱⲛ ϩⲁⲣⲟⲛ 26 ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲟⲩⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ 27 ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲱϣ ⲛⲧⲉⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 28 ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS