1 Timothy 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡϩⲁⲕ ⲛϣⲏⲣⲉ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲁⲕ ⲙⲛⲡⲛⲁ ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲕ ⲉⲧⲣⲉⲕϭⲱ ϩⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲉⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲧⲙϯϭⲉⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙϫⲓϩⲣⲁⲩ ⲉⲛⲓϣϥⲱ ⲙⲛⲛⲓϣⲁϫⲉ ⲛϫⲱⲙ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩϩⲁⲏ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϯ ⲛϩⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲧⲃⲃⲏⲩ ⲙⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲙⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲙⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲁⲧⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲁϩ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲥⲉⲛⲟⲓ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲩⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉϫⲛⲟⲩ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲁⲁϥ ϩⲓⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲉ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲏ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲁⲛ ⲛⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲙⲛⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲛⲛⲉⲧϫⲁϩⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲃⲏⲧ ⲛⲛⲣⲉϥⲥⲉϣⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲛⲣⲉϥⲥⲉϣⲙⲁⲁⲩ ⲛⲛⲣⲉϥϩⲉⲧⲃⲣⲱⲙⲉ 10 ⲛⲙⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲛⲛⲣⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕ ⲙⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲛⲛⲣⲉϥϭⲉⲧⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ ⲛⲛⲣⲉϥⲱⲣⲕ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲙⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧⲟⲩⲟϫ 11 ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ ⲉⲣⲟϥ 12 ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲉⲧϯϭⲟⲙ ⲛⲁⲓ ⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲁϥⲟⲡⲧ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲁϥⲕⲁⲁⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ 13 ⲉⲉⲓⲟ ⲛϫⲁⲧⲟⲩⲁ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲇⲓⲱⲕⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲥⲱϣ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲛⲁ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲩ ⲉⲓⲟ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 14 ⲁⲥⲁϣⲁⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 15 ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲁⲓⲟ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉϩⲙⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲉⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲩϣⲟⲣⲡ 16 ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲩⲛⲁ ⲛⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲧⲣⲁⲣⲥⲙⲟⲧ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 17 ⲡⲣⲣⲟ ⲇⲉ ⲛⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲡⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲁⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲛⲁϥ ⲙⲛⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ 18 ⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ϯⲕⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲉⲧⲧⲁϩⲟ ⲙⲙⲟⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲉϩⲟⲕⲕ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ 19 ⲉⲩⲛⲧⲁⲕ ⲙⲙⲁⲩ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲧⲥⲓⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲕⲁⲁⲥ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩϣⲉ ⲛϩⲁⲥⲓⲉ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 20 ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲩⲙⲉⲛⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲁⲩ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙϫⲓⲟⲩⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS