2 Corinthians 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡϫⲟⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲙⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲟⲡⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲛⲛⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲥⲉⲡⲥⲛⲉⲧϩⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲥⲟⲡⲥ ⲉⲧⲟⲩⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲙⲙⲟⲕϩⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲟϣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲭⲥ ϥⲣϩⲟⲩⲟ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲕⲉⲥⲟⲡⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲇⲉ ⲥⲉⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲁⲡⲉⲧⲛⲥⲟⲡⲥ ⲙⲛⲡⲉⲧⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲓⲧⲉ ⲥⲉⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲁⲡⲉⲧⲛⲥⲟⲡⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ϩⲛⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲛⲓϩⲓⲥⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁⲓ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲧⲛϣⲱⲡ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲉⲛⲉⲙⲕⲟⲟϩ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲟⲡⲥ ⲛⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲣⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ϫⲉ ⲁⲩⲃⲁⲣⲓ ⲙⲙⲟⲛ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲛϭⲟⲙ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲟⲩⲉ ⲉⲡⲕⲉⲱⲛϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲁⲛⲕⲁⲡⲙⲟⲩ ϩⲁⲉⲓⲁⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉϩⲧⲏⲛ ⲕⲏ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛⲛⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ 10 ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩϫⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲟⲩ ⲛⲧⲉⲉⲓϭⲟⲧ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲓ ⲟⲛ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲛ 11 ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ϩⲁⲣⲟⲛ ϩⲙⲡⲥⲟⲡⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲙⲡϩⲟ ⲛϩⲁϩ ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲉⲩⲉϣⲡϩⲙⲟⲧ ϩⲁⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲛϩⲁϩ ϩⲁⲣⲟⲛ 12 ⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲟⲡ ⲙⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 13 ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲉϯⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲱϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟⲩⲛ ϣⲁⲃⲟⲗ 14 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲩⲱⲛⲛ ⲁⲡⲟⲙⲉⲣⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲡⲉⲧⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲱⲛ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲓⲥ ⲓⲥ 15 ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡⲉⲉⲓⲛⲁϩⲧⲉ ⲛⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲛϩⲙⲟⲧ 16 ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲥⲉⲑⲡⲟⲓ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ 17 ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲉⲁⲓⲟⲩⲁϣϥ ⲙⲏⲧⲉⲓ ⲁⲓⲭⲣⲱ ϩⲛⲟⲩⲁⲥⲁⲓ ⲏ ⲛⲉϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲏ ⲉⲉⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲟⲟⲧ ⲛϭⲓⲡⲥⲉ ⲛⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲙⲟⲛ ⲛⲙⲙⲟⲛ 18 ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲟⲩⲥⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲛⲟⲩⲙⲙⲟⲛ 19 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲙⲛⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲙⲡϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧϥ 20 ⲛⲉⲣⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲉ ⲡⲉⲧϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲡⲉ ⲡϩⲁⲙⲏⲛ ⲉⲡϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ 21 ⲡⲉⲧⲧⲁϫⲣⲟ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛ[ⲧⲁϥ]ⲧⲁϩⲥⲛ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 22 ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲁⲣⲏⲃ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲛϩⲏⲧ 23 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉϫⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲉⲓϯⲥⲟ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲡⲓⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ 24 ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲉⲓ ϫⲉ ⲉⲛⲟ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉ ⲛⲉϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲙⲡⲉⲧⲛⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS