2 Corinthians 11

1ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲙⲙⲛⲧⲁⲑⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ 2ϯⲕⲱϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲟⲩⲕⲱϩ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲓⲥⲃⲧⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲟⲩϩⲁⲓ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲭⲥ 3ϯⲣϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁⲡϩⲟϥ ⲉⲝⲁⲡⲁⲧⲁ ⲛⲉⲩϩⲁ ϩⲛⲧⲉϥⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲛⲥⲉⲧⲁⲕⲟ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲙⲛⲡⲧⲃⲃⲟ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭⲥ 4ⲉϣϫⲉⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲕⲉⲓⲥ ⲉⲙⲡⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ⲏ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓⲕⲉⲡⲛⲁ ⲉⲙⲡⲉⲧⲛϫⲓⲧϥ ⲏ ⲕⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲙⲡⲉⲧⲛϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲓⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ 5ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲡⲓϣⲱⲱⲧ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲡⲁⲣⲁⲛⲛⲟϭ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ 6ⲉϣϫⲉⲁⲛⲅⲟⲩϩⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲩⲟⲛϩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ 7ⲙⲏ ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲁϥ ⲉⲁⲓⲑⲃⲃⲓⲟⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓⲥⲉ ϫⲉ ⲁⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϫⲓⲛϫⲏ 8ⲁⲓⲥⲩⲗⲁ ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲓϫⲓ ⲙⲡⲁⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲉⲓⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲏⲧⲛ 9ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲓϣⲱⲱⲧ ⲉⲉⲓϩⲁⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲡⲁϣⲱⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲟⲕϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲁⲩⲱ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲓϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲧⲙϩⲣⲟϣ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ 10ⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲉ ⲛⲧⲉⲡⲉⲭⲥ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲓϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁⲱϫⲛ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲛⲛⲉⲕⲗⲓⲙⲁ ⲛⲧⲁⲭⲁⲓⲁ 11ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ 12ⲡⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ϯⲛⲁⲁⲁϥ ⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓⲉϭⲱϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲉϣⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ϫⲉ ⲉⲩⲉϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲧⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲧⲉⲛϩⲉ ϩⲱⲱⲛ 13ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϩⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲉ ϩⲉⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲛⲕⲣⲟϥ ⲛⲉ ⲉⲩϫⲓϩⲣⲃ ϩⲱⲥ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ 14ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϣⲁϥϫⲓϩⲣⲃ ϩⲱⲥ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ 15ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲁⲛ ϭⲉ ⲡⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲉϥⲕⲉⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ϫⲓϩⲣⲃ ϩⲱⲥ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩϩⲁⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ 16ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲟⲩⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲁⲑⲏⲧ ⲉϣϫⲉⲙⲙⲟⲛ ⲕⲁⲛ ϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲱⲥ ⲁⲑⲏⲧ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲟⲩϣⲏⲙ 17ⲡⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲑⲏⲧ ϩⲙⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲙⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ 18ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲁϩ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ϯⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ϩⲱ ⲙⲙⲟⲓ 19ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲓⲁⲑⲏⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲥⲁⲃⲉⲉⲩ 20ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲧⲉⲝⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉⲧⲕⲕⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲧϫⲓ ⲙⲡⲉⲧϫⲓⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲧϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲧⲛϩⲟ 21ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲥⲱϣ ϩⲱⲥ ϩⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛϭⲃⲃⲉ ϩⲙⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲑⲏⲧ ⲉⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϯⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ ϩⲱ 22ϩⲉⲛϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲁ ϩⲱ ϩⲉⲛⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲁ ϩⲱ ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ 23ϩⲉⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲉ ⲉⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲑⲏⲧ ⲁⲛⲅⲟⲩⲁ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲥⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲟⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ 24ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲓϫⲓϩⲙⲉ ⲛⲥⲁϣ ϣⲁⲧⲛⲟⲩⲁ ⲛϯⲟⲩ ⲛⲥⲟⲡ 25ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲛϭⲉⲣⲟⲟⲃ ⲛϣⲙⲧⲥⲱⲱⲡ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲡϫⲟⲓ ⲃⲱⲕ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲛϣⲙⲧⲥⲱⲱⲡ ⲁⲓⲣⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲙⲛⲟⲩⲟⲩϣⲏ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲛ 26ϩⲛϩⲉⲛϩⲓⲏ ⲙⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲛⲛⲥⲟⲟⲛⲉ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲁⲅⲉⲛⲟⲥ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲙⲡϫⲁⲉⲓⲉ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ϩⲛϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲛⲛⲟⲩϫ 27ϩⲛⲟⲩϩⲓⲥⲉ ⲙⲛⲟⲩⲙⲕⲁϩ ϩⲛϩⲉⲛⲟⲩϣⲏ ⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ϩⲛⲟⲩϩⲕⲟ ⲙⲛⲟⲩⲉⲓⲃⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ϩⲛⲟⲩϫⲁϥ ⲙⲛⲟⲩⲕⲱⲕⲁϩⲏⲩ 28ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϫⲱⲓ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲛⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ 29ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲉⲛϯϣⲱⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉϣⲁϥⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲙⲉⲉⲓϫⲉⲣⲟ 30ⲉϣϫⲉϣϣⲉ ⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲉⲓⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲛⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ 31ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲛϯϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲛ 32ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲁⲡϩⲉⲑⲛⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛⲧⲉⲁⲣⲉⲧⲁ ⲡⲣⲣⲟ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲉϭⲟⲡⲧ 33ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲧ ϩⲛⲟⲩⲥⲁⲣⲅⲁⲛⲏ ⲁⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲟⲃⲧ ⲁⲓⲣⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ

Copyright information for CopSahidicMSS