2 Corinthians 12

ⲉϣϫⲉϣϣⲉ ⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲥⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲙⲉⲛ ⲁⲛ ϯⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲟⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲓⲧⲉ ⲉϥϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲉϥⲙⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲁⲩⲧⲱⲣⲡ ⲙⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϣⲁⲧⲙⲉϩϣⲟⲙⲧⲉ ⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲟⲣⲡϥ ⲉⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩϩⲏⲡ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲥⲧⲟ ⲁⲛ ⲉϫⲟⲟⲩ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲁⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϩⲛⲙⲙⲛⲧϭⲱⲃ ⲉⲓϣⲁⲛⲟⲩⲉϣϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲟⲩⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϯϯⲥⲟ ⲇⲉ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲟⲩⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲉⲑⲉ ⲉⲧϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲏ ⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲁⲡⲟⲕⲁⲗⲩⲯⲓⲥ ⲁⲩϯ ⲛⲟⲩⲥⲟⲩⲣⲉ ⲉⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉϯⲕⲗⲯ ⲉϫⲱⲓ ϫⲉ ⲛⲛⲁϫⲓⲥⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲥⲉⲡⲥⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϣⲙⲧⲥⲱⲱⲡ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲉϥⲉⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϩⲱ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲁⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉϣⲁⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲛⲧϭⲱⲃ ϩⲛⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ϭⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲛϩⲟⲩⲟ ϯⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲛⲛⲁⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲥⲉⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ ⲛϭⲓⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉⲭⲥ 10 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ϯⲧⲏⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲛⲧⲁⲧϭⲟⲙ ϩⲛϩⲉⲛⲥⲱϣ ϩⲛϩⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϩⲛϩⲉⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲗⲱϫϩ ϩⲁⲡⲉⲭⲥ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲓϣⲁⲛⲣⲁⲧϭⲟⲙ ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁⲓϭⲙϭⲟⲙ 11 ⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲓϣⲱⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲡⲁⲣⲁⲛⲛⲟϭ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲟⲛ 12 ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲓⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲛϩⲉⲛϭⲟⲙ 13 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲁⲣⲁⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲡⲓⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ 14 ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϯⲛⲁⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲛⲉⲧⲛⲛⲕⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲛⲉϣϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ 15 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲑⲉ ϯϫⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ ⲉϣϫⲉϯⲙⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲟⲩϣⲏⲙ 16 ⲉⲥⲧⲱ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲡⲓⲃⲁⲣⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲟ ⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲁⲓϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲕⲣⲟϥ 17 ⲙⲏ ⲁⲓϥⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲓⲧⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 18 ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲛⲧⲓⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲧⲛⲛⲉⲩⲡⲥⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲧⲓⲧⲟⲥ ϥⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲓⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲛⲛⲓϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲱⲧ 19 ⲙⲉϣⲁⲕ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϩⲁⲡⲉⲧⲛⲕⲱⲧ 20 ϯⲣϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲧⲁⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲧⲁϩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲛϯⲟⲩⲁϣⲥ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲧ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ϩⲉⲛϯⲧⲱⲛ ⲛⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲱϩ ⲙⲛϩⲉⲛϭⲱⲛⲧ ⲙⲛϩⲉⲛϫⲟⲕϫⲕ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲁⲥⲕⲥ ⲙⲛϩⲉⲛϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ 21 ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲟⲛ ⲧⲁⲉⲓ ⲛⲧⲉⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲑⲃⲃⲓⲟⲓ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲁⲣϩⲏⲃⲉ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲙⲛⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲙⲛⲡⲥⲱⲱϥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲁⲁϥ

Copyright information for CopSahidicMSS