2 Corinthians 12

1ⲉϣϫⲉϣϣⲉ ⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲥⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲙⲉⲛ ⲁⲛ ϯⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲟⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ 2ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲓⲧⲉ ⲉϥϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲉϥⲙⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲁⲩⲧⲱⲣⲡ ⲙⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϣⲁⲧⲙⲉϩϣⲟⲙⲧⲉ ⲙⲡⲉ 3ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ 4ϫⲉ ⲁⲩⲧⲟⲣⲡϥ ⲉⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩϩⲏⲡ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲥⲧⲟ ⲁⲛ ⲉϫⲟⲟⲩ ⲉⲣⲱⲙⲉ 5ⲉⲓⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲁⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϩⲛⲙⲙⲛⲧϭⲱⲃ 6ⲉⲓϣⲁⲛⲟⲩⲉϣϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲟⲩⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϯϯⲥⲟ ⲇⲉ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲟⲩⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲉⲑⲉ ⲉⲧϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲏ ⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ 7ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲁⲡⲟⲕⲁⲗⲩⲯⲓⲥ ⲁⲩϯ ⲛⲟⲩⲥⲟⲩⲣⲉ ⲉⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉϯⲕⲗⲯ ⲉϫⲱⲓ ϫⲉ ⲛⲛⲁϫⲓⲥⲉ ⲙⲙⲟⲓ 8ⲁⲓⲥⲉⲡⲥⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϣⲙⲧⲥⲱⲱⲡ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲉϥⲉⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲓ 9ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϩⲱ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲁⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉϣⲁⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲛⲧϭⲱⲃ ϩⲛⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ϭⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲛϩⲟⲩⲟ ϯⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲛⲛⲁⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲥⲉⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ ⲛϭⲓⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉⲭⲥ 10ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ϯⲧⲏⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲛⲧⲁⲧϭⲟⲙ ϩⲛϩⲉⲛⲥⲱϣ ϩⲛϩⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϩⲛϩⲉⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲗⲱϫϩ ϩⲁⲡⲉⲭⲥ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲓϣⲁⲛⲣⲁⲧϭⲟⲙ ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁⲓϭⲙϭⲟⲙ 11ⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲓϣⲱⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲡⲁⲣⲁⲛⲛⲟϭ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲟⲛ 12ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲓⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲛϩⲉⲛϭⲟⲙ 13ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲁⲣⲁⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲡⲓⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ 14ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϯⲛⲁⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲛⲉⲧⲛⲛⲕⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲛⲉϣϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ 15ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲑⲉ ϯϫⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ ⲉϣϫⲉϯⲙⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲟⲩϣⲏⲙ 16ⲉⲥⲧⲱ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲡⲓⲃⲁⲣⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲟ ⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲁⲓϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲕⲣⲟϥ 17ⲙⲏ ⲁⲓϥⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲓⲧⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 18ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲛⲧⲓⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲧⲛⲛⲉⲩⲡⲥⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲧⲓⲧⲟⲥ ϥⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲓⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲛⲛⲓϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲱⲧ 19ⲙⲉϣⲁⲕ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϩⲁⲡⲉⲧⲛⲕⲱⲧ 20ϯⲣϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲧⲁⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲧⲁϩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲛϯⲟⲩⲁϣⲥ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲧ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ϩⲉⲛϯⲧⲱⲛ ⲛⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲱϩ ⲙⲛϩⲉⲛϭⲱⲛⲧ ⲙⲛϩⲉⲛϫⲟⲕϫⲕ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲁⲥⲕⲥ ⲙⲛϩⲉⲛϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ 21ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲟⲛ ⲧⲁⲉⲓ ⲛⲧⲉⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲑⲃⲃⲓⲟⲓ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲁⲣϩⲏⲃⲉ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲙⲛⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲙⲛⲡⲥⲱⲱϥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲁⲁϥ

Copyright information for CopSahidicMSS