2 Corinthians 3

ⲁⲛⲁⲣⲭⲓ ⲟⲛ ⲛⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲏⲧⲉⲓ ⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛϩⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲩⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲧⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲉⲥⲥⲏϩ ϩⲛⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲩⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲱϣ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲁⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ ⲉⲥⲥⲏϩ ⲙⲙⲉⲗⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲗⲁⲝ ⲁⲛ ⲛⲱⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲗⲁⲝ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲛⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲟ ⲁⲛ ⲛϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩϩⲱⲃ ϩⲁⲡⲉⲛϩⲧⲟⲣ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲙⲛⲧϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲛⲣⲡϣⲁ ⲛⲣⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲛⲧⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲇⲉ ⲧⲁⲛϩⲟ ⲉϣϫⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲉⲥϣⲉⲧϣⲱⲧ ϩⲛϩⲉⲛⲥϩⲁⲓ ϩⲛϩⲉⲛⲱⲛⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲧⲙϭⲙϭⲟⲙ ⲛϭⲓⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϩⲟ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϩⲟ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉϣϫⲉⲁⲩⲉⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙⲡⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲥⲛⲁⲣϩⲟⲩⲟ ⲛϭⲓⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϩⲙⲡⲉⲟⲟⲩ 10 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲙⲡⲟⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ ϩⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ 11 ⲉϣϫⲉⲁⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϭⲱ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲉⲟⲟⲩ 12 ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲧⲛⲭⲣⲱ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ 13 ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲁⲛ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉϣⲁϥⲕⲱ ⲛⲟⲩⲕⲁⲗⲩⲙⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉϥϩⲟ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲱϣⲧ ⲛϭⲓⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲑⲁⲏ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ 14 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲧⲱⲙ ⲛϭⲓⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϩⲏⲧ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲡⲓϩⲃⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲱϣ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲁⲥ ⲉⲛⲥⲉϭⲱⲗⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ 15 ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲡⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲱϣ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲛⲟⲩⲕⲁⲗⲩⲙⲁ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ 16 ⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲕⲟⲧϥ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲁϥϥⲓ ⲙⲡⲕⲁⲗⲩⲙⲁ 17 ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲥⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ 18 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲛ ϩⲛⲟⲩϩⲟ ⲉϥϭⲟⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉⲓⲱⲣϩ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲉⲓⲁⲗ ⲧⲛϫⲓϩⲣⲃ ⲛϯϩⲓⲕⲱⲛ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲡⲛⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS