2 Corinthians 3

1ⲁⲛⲁⲣⲭⲓ ⲟⲛ ⲛⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲏⲧⲉⲓ ⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛϩⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲩⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ 2ⲧⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲉⲥⲥⲏϩ ϩⲛⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲩⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲱϣ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ 3ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲁⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ ⲉⲥⲥⲏϩ ⲙⲙⲉⲗⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲗⲁⲝ ⲁⲛ ⲛⲱⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲗⲁⲝ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲥⲁⲣⲝ 4ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲛⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲉⲭⲥ 5ϫⲉ ⲉⲛⲟ ⲁⲛ ⲛϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩϩⲱⲃ ϩⲁⲡⲉⲛϩⲧⲟⲣ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲙⲛⲧϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 6ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲛⲣⲡϣⲁ ⲛⲣⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲛⲧⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲇⲉ ⲧⲁⲛϩⲟ 7ⲉϣϫⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲉⲥϣⲉⲧϣⲱⲧ ϩⲛϩⲉⲛⲥϩⲁⲓ ϩⲛϩⲉⲛⲱⲛⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲧⲙϭⲙϭⲟⲙ ⲛϭⲓⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϩⲟ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϩⲟ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ 8ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ 9ⲉϣϫⲉⲁⲩⲉⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙⲡⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲥⲛⲁⲣϩⲟⲩⲟ ⲛϭⲓⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϩⲙⲡⲉⲟⲟⲩ 10ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲙⲡⲟⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ ϩⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ 11ⲉϣϫⲉⲁⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϭⲱ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲉⲟⲟⲩ 12ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲧⲛⲭⲣⲱ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ 13ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲁⲛ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉϣⲁϥⲕⲱ ⲛⲟⲩⲕⲁⲗⲩⲙⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉϥϩⲟ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲱϣⲧ ⲛϭⲓⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲑⲁⲏ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ 14ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲧⲱⲙ ⲛϭⲓⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϩⲏⲧ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲡⲓϩⲃⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲱϣ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲁⲥ ⲉⲛⲥⲉϭⲱⲗⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ 15ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲡⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲱϣ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲛⲟⲩⲕⲁⲗⲩⲙⲁ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ 16ⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲕⲟⲧϥ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲁϥϥⲓ ⲙⲡⲕⲁⲗⲩⲙⲁ 17ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲥⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ 18ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲛ ϩⲛⲟⲩϩⲟ ⲉϥϭⲟⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉⲓⲱⲣϩ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲉⲓⲁⲗ ⲧⲛϫⲓϩⲣⲃ ⲛϯϩⲓⲕⲱⲛ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲡⲛⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS