2 Corinthians 4

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲉⲓⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁ ⲛⲁⲛ ⲛⲧⲛⲉⲅⲕⲁϭⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲛⲉⲑⲏⲡ ⲙⲡϣⲓⲡⲉ ⲛⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲣⲕⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲙⲉ ⲉⲛⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϣϫⲉⲡⲉⲛⲕⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲟⲃⲥ ⲉϥϩⲟⲃⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ϩⲛⲛⲁⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲧⲱⲙ ⲛⲛϩⲏⲧ ⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲡⲉⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲁϣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲣ[ⲟⲩ]ⲟⲉⲓⲛ ϩⲛⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡⲉϩⲟ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲓⲁϩⲟ ϩⲛϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲃⲗϫⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲧϭⲟⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲛϩⲉϫϩⲱϫ ⲁⲛ ⲉⲩⲁⲡⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲛⲁⲡⲟⲣⲓ ⲁⲛ ⲉⲩⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛϥⲕⲱ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲛⲧⲁⲕⲟ ⲁⲛ 10 ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲛϥⲓ ϩⲁⲡⲙⲟⲩ ⲛⲓⲥ ϩⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲡⲱⲛϩ ⲛⲓⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ 11 ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲡⲱⲛϩ ⲛⲓⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲉⲧⲉϣⲁⲥⲙⲟⲩ 12 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲡⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 13 ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲓⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲧⲛϣⲁϫⲉ 14 ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲓⲥ ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲛⲓⲥ ⲛϥⲧⲁϩⲟⲛ ⲉⲣⲁⲧⲛ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ 15 ⲉⲣⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲁⲥⲁϣⲁⲓ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲥⲉⲧⲁϣⲟ ⲙⲡⲉϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 16 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲛⲧⲛⲉⲅⲕⲁϭⲉⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣϫⲉⲡⲉⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ ⲣⲃⲣⲣⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ 17 ⲡⲉⲥⲃⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲉⲩϩⲟⲩⲟ ϥⲣϩⲱⲃ ⲛⲁⲛ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 18 ⲉⲛⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲉⲛⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ϩⲉⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS