2 Corinthians 4

1ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲉⲓⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁ ⲛⲁⲛ ⲛⲧⲛⲉⲅⲕⲁϭⲓ ⲁⲛ 2ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲛⲉⲑⲏⲡ ⲙⲡϣⲓⲡⲉ ⲛⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲣⲕⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲙⲉ ⲉⲛⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 3ⲉϣϫⲉⲡⲉⲛⲕⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲟⲃⲥ ⲉϥϩⲟⲃⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ 4ϩⲛⲛⲁⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲧⲱⲙ ⲛⲛϩⲏⲧ ⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲡⲉⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 5ⲛⲛⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ 6ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲁϣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲣ[ⲟⲩ]ⲟⲉⲓⲛ ϩⲛⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡⲉϩⲟ ⲙⲡⲉⲭⲥ 7ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲓⲁϩⲟ ϩⲛϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲃⲗϫⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲧϭⲟⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ 8ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲛϩⲉϫϩⲱϫ ⲁⲛ ⲉⲩⲁⲡⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲛⲁⲡⲟⲣⲓ ⲁⲛ 9ⲉⲩⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛϥⲕⲱ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲛⲧⲁⲕⲟ ⲁⲛ 10ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲛϥⲓ ϩⲁⲡⲙⲟⲩ ⲛⲓⲥ ϩⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲡⲱⲛϩ ⲛⲓⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ 11ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲡⲱⲛϩ ⲛⲓⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲉⲧⲉϣⲁⲥⲙⲟⲩ 12ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲡⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 13ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲓⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲧⲛϣⲁϫⲉ 14ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲓⲥ ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲛⲓⲥ ⲛϥⲧⲁϩⲟⲛ ⲉⲣⲁⲧⲛ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ 15ⲉⲣⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲁⲥⲁϣⲁⲓ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲥⲉⲧⲁϣⲟ ⲙⲡⲉϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 16ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲛⲧⲛⲉⲅⲕⲁϭⲉⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣϫⲉⲡⲉⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ ⲣⲃⲣⲣⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ 17ⲡⲉⲥⲃⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲉⲩϩⲟⲩⲟ ϥⲣϩⲱⲃ ⲛⲁⲛ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 18ⲉⲛⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲉⲛⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ϩⲉⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS