2 Corinthians 8

ⲧⲛⲧⲁⲙⲟ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ϩⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲁⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙⲡⲉⲩⲣⲁϣⲉ ⲙⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧϩⲏⲕⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲥ ⲣϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ϫⲉ ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲩϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲩϭⲟⲙ ϩⲁⲡⲉⲩϩⲧⲟⲣ ⲟⲩⲁⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲟⲡⲥ ⲉϫⲓ ⲛⲧⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲧⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲧⲓⲧⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲣⲭⲓ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲛϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲓⲕⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲛⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣϩⲟⲩⲟ ϩⲛⲧⲉⲓⲕⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲓⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧϩⲁⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ϫⲉ ⲁϥⲣϩⲏⲕⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲛⲧⲙⲛⲧϩⲏⲕⲉ ⲙⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 10 ϯϯ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲅⲛⲱⲙⲏ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲁⲓ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲁⲓ ⲙⲡ[ⲉ]ⲓⲣⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲕⲉⲟⲩⲱϣ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲭⲓ ⲙⲙⲟϥ ϫⲓⲛⲥⲛⲟⲩϥ 11 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϫⲉⲕⲡⲕⲉⲉⲓⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲙⲡⲟⲩⲣⲟⲧ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛϥ 12 ⲉϣϫⲉⲡⲟⲩⲣⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲥϥ ϥϣⲏⲡ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲁϥⲥϥ ⲁⲛ 13 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲧⲉⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩϣⲱϣ 14 ϩⲙⲡⲉⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧⲛϩⲟⲩⲟ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡϣⲱⲱⲧ ⲛⲛⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲱⲱϥ ⲉⲣⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩϣⲱϣ ϣⲱⲡⲉ 15 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲁⲡϩⲟⲩⲟ ⲙⲡϥⲣϩⲟⲩⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡϥⲥⲃⲟⲕ 16 ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϯ ⲛϯⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡϩⲏⲧ ⲛⲧⲓⲧⲟⲥ 17 ϫⲉ ⲡⲉⲛⲥⲟⲡⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϫⲓⲧϥ ⲉϥⲟ ⲇⲉ ⲛⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲓⲟⲥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉϩⲛⲁϥ 18 ⲁⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲡⲥⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥⲧⲁⲉⲓⲟ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ 19 ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲣⲡⲕⲉⲛⲉϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲙⲁⲛ ϩⲙⲡⲉⲓϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛⲡⲉⲛⲟⲩⲣⲟⲧ 20 ⲉⲛⲥⲓϩⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲡⲁⲓ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲧⲉϭⲟⲩⲧⲱⲗⲙ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲙⲡⲉⲉⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲧⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ 21 ⲧⲛϥⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛϩⲉⲛⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲉ 22 ⲁⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲛⲕⲉⲥⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲩⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲩⲉⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲓⲟⲥ ϩⲛⲟⲩⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ 23 ⲉⲓⲧⲉ ϩⲁⲧⲓⲧⲟⲥ ⲡⲁⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲭⲥ 24 ⲡⲟⲩⲱⲛϩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS