2 Corinthians 8

1ⲧⲛⲧⲁⲙⲟ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ϩⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ 2ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲁⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙⲡⲉⲩⲣⲁϣⲉ ⲙⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧϩⲏⲕⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲥ ⲣϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ 3ϫⲉ ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲩϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲩϭⲟⲙ ϩⲁⲡⲉⲩϩⲧⲟⲣ ⲟⲩⲁⲁⲧⲟⲩ 4ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲟⲡⲥ ⲉϫⲓ ⲛⲧⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 5ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲧⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 6ⲉⲧⲣⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲧⲓⲧⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲣⲭⲓ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲛϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲓⲕⲉⲭⲁⲣⲓⲥ 7ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲛⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣϩⲟⲩⲟ ϩⲛⲧⲉⲓⲕⲉⲭⲁⲣⲓⲥ 8ⲛⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲓⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧϩⲁⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲁⲡⲏ 9ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ϫⲉ ⲁϥⲣϩⲏⲕⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲛⲧⲙⲛⲧϩⲏⲕⲉ ⲙⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 10ϯϯ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲅⲛⲱⲙⲏ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲁⲓ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲁⲓ ⲙⲡ[ⲉ]ⲓⲣⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲕⲉⲟⲩⲱϣ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲭⲓ ⲙⲙⲟϥ ϫⲓⲛⲥⲛⲟⲩϥ 11ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϫⲉⲕⲡⲕⲉⲉⲓⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲙⲡⲟⲩⲣⲟⲧ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛϥ 12ⲉϣϫⲉⲡⲟⲩⲣⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲥϥ ϥϣⲏⲡ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲁϥⲥϥ ⲁⲛ 13ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲧⲉⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩϣⲱϣ 14ϩⲙⲡⲉⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧⲛϩⲟⲩⲟ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡϣⲱⲱⲧ ⲛⲛⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲱⲱϥ ⲉⲣⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩϣⲱϣ ϣⲱⲡⲉ 15ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲁⲡϩⲟⲩⲟ ⲙⲡϥⲣϩⲟⲩⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡϥⲥⲃⲟⲕ 16ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϯ ⲛϯⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡϩⲏⲧ ⲛⲧⲓⲧⲟⲥ 17ϫⲉ ⲡⲉⲛⲥⲟⲡⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϫⲓⲧϥ ⲉϥⲟ ⲇⲉ ⲛⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲓⲟⲥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉϩⲛⲁϥ 18ⲁⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲡⲥⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥⲧⲁⲉⲓⲟ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ 19ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲣⲡⲕⲉⲛⲉϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲙⲁⲛ ϩⲙⲡⲉⲓϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛⲡⲉⲛⲟⲩⲣⲟⲧ 20ⲉⲛⲥⲓϩⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲡⲁⲓ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲧⲉϭⲟⲩⲧⲱⲗⲙ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲙⲡⲉⲉⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲧⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ 21ⲧⲛϥⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛϩⲉⲛⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲉ 22ⲁⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲛⲕⲉⲥⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲩⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲩⲉⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲓⲟⲥ ϩⲛⲟⲩⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ 23ⲉⲓⲧⲉ ϩⲁⲧⲓⲧⲟⲥ ⲡⲁⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲭⲥ 24ⲡⲟⲩⲱⲛϩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS