2 Thessalonians 3

ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲛⲟⲩϩⲙ ⲉⲑⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϣⲧⲣⲧⲱⲣ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲧⲛⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩⲧⲛ [ⲛ]ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲧⲁⲕⲧⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲥⲃⲱ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϣϣⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲧⲛⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲛⲁⲧⲁⲕⲧⲓ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲛϫⲓⲛϫⲏ ⲛⲧⲛⲟⲩⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩϩⲓⲥⲉ ⲙⲛⲟⲩⲙⲕⲁϩ ⲉⲛⲣϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛϩⲣⲟϣ ⲉⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲁⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲧⲁⲁⲛ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲉⲧⲛⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲛ 10 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉⲛϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲟⲩⲉϣⲣϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ 11 ⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲃⲉϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲧⲁⲕⲧⲱⲥ ⲛⲥⲉⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟ ⲛⲣⲉϥⲧⲱϩ 12 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲣϩⲱⲃ ϩⲛⲟⲩⲥϭⲣⲁϩⲧ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓⲕ 13 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡⲣⲉⲅⲕⲁϭⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ 14 ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲛϥⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲛϣⲁϫⲉ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲡⲁⲓ ϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲧⲱϩ ⲛⲙⲙⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲓⲡⲉ 15 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲟⲡϥ ϩⲱⲥ ϫⲁϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ ϩⲱⲥ ⲥⲟⲛ 16 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡϫⲟⲓⲥ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉϥⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ 17 ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥϩⲁⲉⲓϥ ⲛⲧⲁϭⲓϫ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ 18 ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS