2 Thessalonians 3

1ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 2ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲛⲟⲩϩⲙ ⲉⲑⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϣⲧⲣⲧⲱⲣ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲧⲉ 3ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ 4ⲧⲛⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ 5ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩⲧⲛ [ⲛ]ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲡⲉⲭⲥ 6ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲧⲁⲕⲧⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲥⲃⲱ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧⲛ 7ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϣϣⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲧⲛⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲛⲁⲧⲁⲕⲧⲓ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 8ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲛϫⲓⲛϫⲏ ⲛⲧⲛⲟⲩⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩϩⲓⲥⲉ ⲙⲛⲟⲩⲙⲕⲁϩ ⲉⲛⲣϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛϩⲣⲟϣ ⲉⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ 9ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲁⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲧⲁⲁⲛ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲉⲧⲛⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲛ 10ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉⲛϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲟⲩⲉϣⲣϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ 11ⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲃⲉϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲧⲁⲕⲧⲱⲥ ⲛⲥⲉⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟ ⲛⲣⲉϥⲧⲱϩ 12ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲣϩⲱⲃ ϩⲛⲟⲩⲥϭⲣⲁϩⲧ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓⲕ 13ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡⲣⲉⲅⲕⲁϭⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ 14ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲛϥⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲛϣⲁϫⲉ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲡⲁⲓ ϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲧⲱϩ ⲛⲙⲙⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲓⲡⲉ 15ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲟⲡϥ ϩⲱⲥ ϫⲁϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ ϩⲱⲥ ⲥⲟⲛ 16ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡϫⲟⲓⲥ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉϥⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ 17ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥϩⲁⲉⲓϥ ⲛⲧⲁϭⲓϫ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ 18ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS